หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

วัดขอเอกสารสิทธิ์บัญชีรายชื่อวัดที่สำรวจเพื่อขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดคณะธรรมยุต  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ

ชื่อวัด

สังกัด

สถานที่ตั้งวัด
หมู่ที่/บ้าน/ตำบล

เนื้อที่ 
ไร่/งาน/ตรว.

พ.ศ.ที่สร้างวัด

หมายเหตุ

หนองสวง

ธรรมยุต

ม.๔ บ.หนองสรวง
ต.หนองสรวง

๒๕ ไร่
๑ งาน
๗๙ ตรว

๕  ธค.๒๔๗๐

โฉนดเลขที่  ๑๖๓๕  เล่ม  ๑๗  หน้า  ๓๕  ออกเมื่อ  ๓  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ได้รับวิสุงคาม  เมื่อ  ๑๕  กุมภาพัน  ๒๕๒๐  ๔๐X๘๐  เมตร

ป่าสนามชัย

ธรรมยุต

ม.๑ บ.หนองสรวง
ต.หนองสรวง

๔๐ ไร่
๑ งาน
๕๐ ตรว

๒๔๘๔

ได้รับวิสุงคามเมื่อ  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  ๔๐X๘๐  เมตร  รหัสทะเบียนคอมพิวเตอร์  ๔๖๑๒๐๑๕ 

สว่างศรีคงคา

ธรรมยุต

ม.๕ บ.นาอวน
ต.หนองสรวง

๒๕ ไร่

๒๔๖๓

ได้รับวิสุงคามเมื่อ  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑  ๓๐X๖๐  เมตร  รหัสคอมฯ๔๖๑๒๐๐๓

ป่าอรัญญิกาวาส

ธรรมยุต

ม.๘ บ.นาบง
ต.หนองสรวง

๒๗ ไร่

๒๔๗๓

ได้รับวิสุงคามเมื่อ  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  ๔๐X๘๐  เมตร  รหัสคอมฯ๔๖๑๒๐๐๗

คำโองสามัคคี

ธรรมยุต

ม.๖ บ.คำโอง
ต.หนองสรวง

๑๐ ไร่
๑ งาน
๗๘ ตรว

๒๔๘๐

โฉนดเลขที่  ๑๐๓๐๕  เล่ม  ๑๐๔  หน้า  ๕ออกเมื่อ  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๔๗  กำลังขอขึ้นทะเบียนวัดเมื่อ  ๑  กันยายน  ๒๕๔๗

ป่าโคกดอนก่ำ

ธรรมยุต

ม.๒ บ.หนองสรวง
ต.หนองสรวง

๘๐ ไร่

 

ตั้งอยู่ในที่สาธารณะโคกดอนก่ำ  (ป่าช้าบ้านหนองสรวง)

ป่าเทพพิทักษ์

ธรรมยุต

ม.๑๐ บ.หนองสรวง
ต.หนองสรวง

๙๑ ไร่

 

อยู่ในที่สาธารณะโนนกกดู่

คำแคนสิทธาราม

ธรรมยุต

ม.๙ บ.คำแคน
ต.หนองสรวง

๗ ไร่

๑๐ มีค.๒๕๔๐

ที่พักสงฆ์  (ดินยังไม่พอตั้งวัด)

อรุณเรืองศรี

ธรรมยุต

ม.๗ บ.โคกใหญ่ 
ต.หนองบัว

๑๒ ไร่

๒๔๘๒

ได้รับวิสุงคามเมื่อ  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑  ๔๐X๘๐  เมตร  รหัสคอมฯ๔๖๑๒๐๑๑

๑๐

หนองสามขา

ธรรมยุต

ม.๕ บ.หนองสามขา
ต.หนองบัว

๒๕ ไร่

๒๔๘๐

ได้รับวิสุงคามเมื่อ

๑๑

สว่างศรีวนาราม

ธรรมยุต

ม.๓ บ.สว่างศรีมงคล
ต.หนองหิน

๘ ไร่

 

ปัจจุบันมหานิกายเข้าอยู่

๑๒

ป่าหนองหญ้าวัว

ธรรมยุต

ม.๗ บ.หนองหิน
ต.หนองหิน

๒๖๔ ไร่

 

อยู่ในที่สาธารณะป่าช้าบ้านหนองหิน

๑๓

ป่าพุทธภูมิ

ธรรมยุต

ม.๒ บ.หนองแข้
ต.ดงมูล

๒๐๐ ไร่

 

กำลังดำเนินการขอสร้างวัดจากกรมป่าไม้

๑๔

ป่าภูปอ

ธรรมยุต

บ.โคกกลาง
ต.ดงมูล

๑๐๐ ไร่

 

ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา

๑๕

โสกเสน่หา

ธรรมยุต

ม.๘ บ.ห้วยยางดง
ต.โคกเครือ

๖๓ ไร่

 

ที่ว่างเปล่า

๑๖

ป่าเอราวัณ

ธรรมยุต

ม.๑๐ บ.เอราวัณ
ต.หนองใหญ่

๑๒ ไร่

 

อยู่ในเขต ส.ป.ก.

๑๗

ป่าณศีลวันต์

ธรรมยุต

ม.๑๓ บ.หนองชุมแสง
ต.หนองใหญ่

๓๐๐ ไร่

 

อยู่ในเขต ส.ป.ก.

๑๘

เทพรังสรรค์นาคลองแสน

ธรรมยุต

ม.๑๒ บ.นาคลองแสน
ต.หนองใหญ่

๗ ไร่

๒๕๒๕

อยู่ในเขต  ส.ป.ก.

๑๙

ชัยชุมพร

ธรรมยุต

ม.๔ บ.หนองแฝก
ต.เสาเล้า

๘ ไร่

 

ที่ว่างเปล่า

๒๐

โพธิ์ชัยคำน้อย

ธรรมยุต

ม.๑๒ บ.นาคำน้อย
ต.เสาเล้า

๘ ไร่

 

ที่ว่างเปล่า

๒๑

ป่ารัตนศิริมงคล

ธรรมยุต

ม.๑๑ บ.นาโก
ต.เสาเล้า

๑๕ ไร่

 

อยู่ในที่สาธารณะป่าช้าบ้านนาโก

๒๒

ป่าน้อยศรีสุข

ธรรมยุต

ม.๑๓ บ.น้อยศรีสุข
ต.เสาเล้า

๑๐ ไร่

 

ที่พักสงฆ์

๒๓

ป่าไตรกุงศรี

ธรรมยุต

บ.หนองไผ่
ต.เสาเล้า

๒๔.๓ ไร่

๒๕๔๐

ตั้งอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์

๒๔

ป่าชมพูอุทธวารี

ธรรมยุต

ม.๘ บ.หนองหว้า
ต.เสาเล้า

๑๑ ไร่

๒๕๑๕

ที่มีผู้คอบครอง

๒๕

ป่าหนองกุงศรี (เจริญธรรม)

 

ม.๑ บ.หนองกุงศรี
ต.หนองกุงศรี

๓๗ ไร่

๒๕๓๗

ที่ดินสาธารณะและจะขยายซื้อใหม่

รับรองตามนี้
(พระครูสุธีวรสาร)  เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์