หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

วัดในเขตปกครอง


ทะเบียนข้อมูลวัดในเขตอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต) 
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่  ๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ข้อมูลเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต)
ชื่อ  พระครูสุธีวรสาร  ตำแหน่ง  เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  ธ. (จอ.ชพ.)
ตั้งเมื่อ  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๖  อายุ  ๓๙  พรรษา  ๒๐ 
วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,  ป.ธ.  ๔,  ศน.บ.   สถานเดิม  อุธ  จันทุม  ฉายา  ฐิตปญฺโญ  
เกิดเมื่อ  ๒  มีนาคม  ๒๕๐๙  ณ  ๙  หมู่ที่  ๖  บ้านโนนแดงน้อย  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น

ข้อมูลเจ้าคณะหนองสรวง  (ธรรมยุต)
ชื่อ  พระครูปัญญาสิริคุณ  ตำแหน่ง  เจ้าคณะตำบลหนองสรวง  ธ.(จต.ชต.) 
ตั้งเมื่อ  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๖  อายุ  ๓๙  พรรษา  ๒๐ 
วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,  ป.ธ.  ๔,  ศน.บ.    สถานเดิม  ปัญญา  ฉายา  เขมปญฺโญ 
เกิดเมื่อ  ๒  มีนาคม  ๒๕๐๙  ณ  ๙  หมู่ที่  ๖  บ้านโนนแดงน้อย  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น

ข้อมูลเจ้าคณะหนองบัว  (ธรรมยุต)
ชื่อ  พระครูอาทรธรรมานุศาสน์  ตำแหน่ง  เจ้าคณะตบลหนองบัว  ธ.  (จต.ชต.)  
ตั้งเมื่อ  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๖  อายุ  ๗๔  พรรษา  ๒๐ 
วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,  ป.ธ.  ๔,  ศน.บ.     สถานเดิม  อุทัย  หมื่นภักดี  ฉายา  ติกฺขญาโณ 
เกิดเมื่อ  ๑๒  ตุลาคม ๒๔๗๘  ณ  ๙  หมู่ที่  ๖  บ้านโนนแดงน้อย  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น

 

ทะเบียนวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองสรวง

ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่/บ้าน/ตำบล

สร้างวัดเมื่อ
ว/ด/ป

ประเภทของวัด

นามเจ้าอาวาส

ตั้งเมื่อ

ที่ดินตั้งวัด
ไร่/งาน/ตรว.

เอกสาร
สิทธิที่วัด

หนองสวง

๕๖  ม.๔  บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง

๕ ธค.๒๔๗๐

วิสุงคามสีมา
๑๕  กพ.๒๕๒๐
๔๐X๘๐ ม.

พระครูสุธีวรสาร

๑ พค.๓๖

๒๖ ไร่
๙๑ ตรว.

โฉนดเลขที่ ๑๖๓๕ 
เล่ม  ๑๗  หน้า  ๓๕
ออกเมื่อ  ๓ สค.๓๘

ป่าสนามชัย

ม.๑  บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง

๑๔ มีค.๒๔๘๔

วิสุงคามสีมา
๒   กพ.๒๕๓๘
๔๐X๘๐ ม.

พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

๑ มค.๔๒

๔๐  ไร่
๑ งาน
๕๐ ตรว.

กำลังขอออกโฉนด

สว่างศรีคงคา

ม.๕  บ้านนาอวน ต.หนองสรวง

๑ มค.๒๔๖๓

๒๒ พย.๒๕๓๑
๓๐X๖๐ ม.

พระจำรัส 
ฉนฺทโก

๑๘มีค.๔๒

๒๕ ไร่

กำลังขอออกโฉนด

คำโองสามัคคี

ม.๖  บ้านคำโอง ต.หนองสรวง

๒๐ มีค.๒๔๘๐

กำลังขอขึ้นทะเบียนวัด

พระสมชัย 
ฐานวโร

๕๗/๑  รก.

-

๑๐ ไร่
๑ งาน
๗๘ ตรว

โฉนดเลขที่๑๐๓๐๕
เล่ม  ๑๐๔  หน้า  ๕
ออกเมื่อ  ๑๐ มีค.๔๗

ป่าอรัญญากาวาส

ม.๘  บ้านนาบง ต.หนองสรวง

๑๕ มีค.๒๔๗๓

วิสุงคามสีมา
๒๑ พย.๒๕๓๒
๔๐X๘๐ ม.

พระครูสิทธิธรรมสาร

๑ พค.๓๖

๒๗ ไร่

กำลังขอออกโฉนด

สว่างศรีวนาราม

ม.๓  บ้านสว่างศรีมงคล ต.หนองหิน

๑ พค.๒๔๘๓

สำนักสงฆ์

พระวินัย 
ตปโส  รก.

๑  มค.๔๘

 

ที่ว่างเปล่า  มหานิกายอยู่

ป่าหนองหญ้าวัว

ม.๑๐  บ้านหนองหิน ต.หนองหิน

๖  เมย.๒๕๓๗

ที่พักสงฆ์

พระสมิงชัย 
อคฺครตโน

๓๒/๑๑  รก.

พระครูอัครธรรมรัตน์
๕ ธค.๔๙

๑ มค.๔๘

๒๖๕ ไร่

กำลังขอแบ่งเขตที่ดินป่าช้า

ภูปอ

ม.๖  บ้านโคกกลาง

ต.ดงมูล

๑ พค.๒๔๘๒

สำนักสงฆ์

พระมหาบรรจง 
สุขเวสโก 
๓๐/๕

๑  มค.๔๗

๒๐๐ ไร่

ตั้งอยู่เขตป่าสงวนภูปอ

ป่าพุทธภูมิ

ม.๒  บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล

๑  กพ.๒๕๓๓

ที่พักสงฆ์

พระปรีชา 
โกสลฺโล

๒๙/๖  รก.

๑  เมย.๔๗

๒๐๐ ไร่

ที่ป่าช้าบ้านหนองแข้

๑๐

คำแคนสิทธาราม

ม.๙  บ้านคำแคน ต.หนองสรวง

๑๐ มีค.๒๕๔๐

ที่พักสงฆ์

พระทองหล่อ 
สุวณฺโณ

๒๖/๔  รก

๑ พค.๔๘

๖ ไร่

 

๑๑

ทับปลารัตนาราม

ม.๘  บ้านทับปลา ต.หนองสรวง

๑ มีค.๒๕๓๗

ที่พักสงฆ์

พระนิคม 
อาภสฺสโร

๒๓/๓  รก.

๑ พค.๓๗

๖ ไร่

 

๑๒

ป่าเทพพิทักษ์

ม.๑๐  บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง

มีค.๒๕๔๔

ที่พักสงฆ์

พระไชยา 
ถิรจิตฺโต

๓๔/๕  รก

๑  ตค.๔๗

๓๖ ไร่
๒ งาน

ที่โนนกกดู่

๑๓

ป่าโคกดอนก่ำ

ม.๒  บ้านหนองสรวง

๒  มีค.๒๕๓๘

ที่พักสงฆ์

พระสมสุข 
ถิรจิตฺโต

๑ มค.๔๘

๘๐ ไร่

โคกดอนก่ำ

 

ทะเบียนวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองบัว

ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่/บ้าน/ตำบล

สร้างวัดเมื่อ
ว/ด/ป

ประเภทของวัด

นามเจ้าอาวาส

ตั้งเมื่อ

ที่ดินตั้งวัด
ไร่/งาน/ตรว.

เอกสาร
สิทธิที่วัด

หนองสามขา

ม.๕  บ้านหนองสามขา ต.หนองบัว

๑๐ มิย.๒๔๘๐

วิสุงคามสีมา
๒๑ พย.๒๕๓๒
๔๐X๘๐ ม.

 

 

๑๒ ไร่

มหานิกายอยู่

อรุณเรืองศรี

ม.๗  บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว

๑ มีค.๒๔๘๒

วิสุงคามสีมา
๒๑ พย.๒๕๓๑
๔๐X๘๐ ม.

พระนิกร 
ฐิตปุญฺโญ

๔๑/๑  รก.

๑ กค.๔๘

๑๒ ไร่

กำลังขอออกโฉนด

เทพญาณนิมิต

(ป่า  ณ  ศีลวันต์)

ม.๑๓  บ้านหนองชุมแสง ต.หนองใหญ่

๕ ธค.๒๔๗๔

สำนักสงฆ์

พระครูสิริญาณโสภณจร.ชท.  (เสรี)

๑ ตค.๓๗

๓๐๐ ไร่

ที่ สปก.

เทพรังสรรค์คลองแสน

ม.๑๒  บ้านนาคลองแสน ต.หนองใหญ่

๑ เมย.๒๔๘๓

สำนักสง

พระเรืองเดช 
ขนฺติสาโร

๖๔/๗  รก.

๑ มค.๔๘

๗ ไร่

ที่ สปก.

โพธิ์ชัยคำน้อย

ม.๑๒  บ้านคำน้อยดอนหม่วย  ต.เสาเล้า

๑ พค.๒๔๘๐

สำนักสงฆ์

 

 

๘ ไร่

ที่ชลประทาน

ชัยชุมพร

ม.๔  บ้านหนองแฝก ต.เสาเล้า

๑ กพ.๒๔๘๐

สำนักสงฆ์

พระสำรวย 
ถาวโร

๓๗/๓  รก

๑ มค.๔๘

๑๙ ไร่
๒ งาน
๔๔ ตรว

ที่ว่างเปล่า

ป่าศรีลาศรัทธาธรรม

ม.๑๓  บ้านน้อยศรีคอย ต.เสาเล้า

๑๐  กค.๒๕๓๖

ที่พักสงฆ์

พระถาวร 
อธิวโร

๓๙/๑  รก.

๑ มค.๔๘

๑๐ ไร่

ที่ชลประทาน

โสกเสน่หา

ม.๓  บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ

๖ กพ.๒๕๓๖

ที่พักสงฆ์

พระครูปัญญาสิริคุณ
๔๕/๑๔

๑ มิย.๓๖

๑๘ ไร่

ที่ป่าสงวน

ป่าเอราวัณ

ม.๑๐  บ้านเอราวัณ ต.หนองใหญ่

๕ ธค.๒๕๓๖

ที่พักสงฆ์

พระบุญเส็ง 
กตกิจฺโจ

๔๕/๑๘  รก.

๑ มค.๔๘

๑๑ ไร่

ที่สปก.

๑๐

ป่าไตรกุงศรี

ม. ๓ บ้านหนองไผ่ ต.เสาเล้า

๑  พค.๒๕๔๐

ที่พักสงฆ์

พระสงวน 
สุภทฺโท

๓๙/๒  รก.

๑ มิย.๔๘

๒๔ ไร่
๓ งาน

ที่ป่าช้า

๑๑

ป่าชมพูอุทธวารี

ม.๘  บ้านหนองหว้า ต.เสาเล้า

๑๐ มีค.๒๕๑๕

ที่พักสงฆ์

พระสุขสรรค์ 
ธมฺมสาโร

๓๙/๑๐  รก.

๑ มค.๔๗

๑๑ ไร่

ที่ว่างเปล่า

๑๒

ป่ารัตนศิริมงคล

ม.๑๑  บ้านนาโก ต.เสาเล้า

๕ ธค.๒๕๓๐

ที่พักสงฆ์

พระมงคล 
มานิโต

๑ มค.๔๘

๑๕ ไร่

ชลประทาน/ป่าช้า

 

ข้อมูลเมื่อ  ๙ สิงหาคม  ๒๕๔๘  เป็นปัจจุบันที่สุด  ๒๕  วัด
รับรองตามนี้        พระครูสุธีวรสาร  เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์