หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
โครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบะติการหลักสูตรการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ บอลรูม จังหวัดนนทบุรี
 
ผู้เข้าอบรม คือ คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อ.ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
ผลจากการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถผลิตคณาจารย์ที่มีความรู้ทางการวิจัยขั้นสูง สามารถนำไปใช้ในการผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในการฝึกอบครั้งนี้ คณาจารย์ของ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เข้ารับฝึกอบรม ประกอบด้วย
 
1. พระครูสุธีวรสาร ดร., ผู้อำนวยการ
2. พระฟูตระกูล พุทธรักขิโต ดร., รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3. ดร.พินโย พรมเมือง หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 12/10/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video