หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

พระคาถาประจำกำลังวันเกิด


พระคาถาประจำกำลังวันเกิด

วันอาทิตย์สวด  ๖  จบ

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส, 

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ     หะริสสะวัณณัง   ปะฐะวิปปะภาสัง,   

ตะยัชชะคุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง,       เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม,  

เต  เม  นะโม  เต  จะ มัง ปาละยันตุ,    นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา,  

นะโม     วิมุตตานัง   นะโม   วิมุตติยา,  อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติ  เอสะนา.

 

วันจันทร์สวด ๑๕ จบ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ       โย  จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง       พุทธานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ       โย  จามะนาโป สะกุณัสสะ  สัทโท 

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง   อะกันตัง      ธัมมานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ       โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ   สัทโท 

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง อะกันตัง        สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ.

 

วันอังคารสวด  ๑ จบ

ยัสสานุสสะระเณนาปิ             อันตะลิกเขปิ  ปาณิโน  

ปะติฏฐะมะธิ  คัจฉันติ            ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา            ยักขะโจราทิ  สัมภะวา

คะณะนานะ จะ มุตตานัง        ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันพุธกลางวันสวด ๑๗ จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง                  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสังโฆรัง                 เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ        สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ                  ปะริตตันตัมภะณามะเห.

 

พุธกลางคืนสวด ๑๒ จบ

ยัสสานุภาเวนะ ยักขา              เนวะ ทัสเสนะ  ติภิงสะนัง
ยัมหิ  เจวานุยุญชันโต                          รัตตินทิวะมะตันทิโต 

สุขัง สุปะติ สุตโตจะ              ปาปัง กิญจิ    นะปัสสะติ 

เอวะมาทิคุณูเปตัง                   ปะริตตันตัมภะณามะ เห.

 

วันพฤหัสถ์สวด ๑๙ จบ

อัตถิโลเก สีละคุโณ                 สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ             สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง  

อาวัชชิตวา  ธัมมะพะลัง          สะริตวา  ปุพพะเก  ชิเน   

สัจจะพะละมะวัสสายะ           สัจจะกิริยะมะกาสะหัง  

สันติ ปักขา อะปัตตะนา          สันติ ปาทา อะวัญจะนา

มาตา  ปิตา จะ  นิกขันตา        ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ  

สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง      มะหาปัชชะลิโต  สิขี  

วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ       อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ            เอสา เม  สัจจะปาระมีติ.

 

วันศุกร์สวด  ๒๑ จบ

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ          สาสะเน สาธุ สัมมะเต

อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ                         สะทา กิพพิ  สะการิภิ

ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง          มะหิงสายะ จะ คุตติยา

ยันเทเสหิ มะหาวีโร                 ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

 

วันเสาร์สวด ๑๐ จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง    ชีวิตา โวโรเปตา, 

เตนะ  สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

 

โชคดี มีสุข มั่งมีเงินทอง ตลอดกาลนานเทอญ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์