หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ศีล  อานิสงส์และโทษของการผิดศีล  ๕


ศีล  คืออะไร ? การสำรวมกาย  วาจา  ให้เรียบร้อย  คือศีล

ศีลข้อที่  ๑  ปาณาติบาต  การฆ่าสัตว์  หรือการมุ่งร้ายทำลายผู้อื่น

องค์ประกอบที่เป็นปาณาติบาตได้  มีองค์  ๕  คือ

๑.  ปาโณ                    คนหรือสัตว์นั้นมีชีวิต

๒.  ปาณสญฺญิตา      (ผู้ฆ่า)  รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต

๓.  วธกจิตฺตํ              มีความตั้งใจจะฆ่า

๔.  อุปกฺกโม             กระทำความพยายาม

๕.  เตน  มรณํ            คนหรือสัตว์มีชีวิตตายด้วยความพยายามนั้น

อนึ่ง  ถ้ากระทำปาณาติบาตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบองค์  ๕  ถือว่าไม่เป็นปาณาติบาต

เมื่อใดที่มนุษย์มากด้วย  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เป็นมูลเหตุ  เมื่อนั้นมนุษย์ก็ยังไม่พ้นจากการกระทำบาปทั้งปวง  เช่น  ฆ่าสัตว์  ตั้งแต่สัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่  มีการฆ่าตนเอง,  ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์,  ล้างเชื้อชาติ,  ทำให้ไม่รู้จักพอ  กอบโกย  ตักตวงและตัดตอน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์

ส่วนที่ฆ่าตัวตาย  ทำร้ายผู้อื่นเพราะความหวาดระแวงและอุบัติเหตุ  ที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  จากการเมายาเสพติดแล้วเกิดความประมาท  เป็นต้น

ผลจากการทำผิดศีลข้อนี้  คือ

ทำให้อายุสั้น,  มีโรคเบียดเบียน,  ถูกปองร้าย,  ถูกทำร้าย,  ถูกทรมาน,        ถูกฆ่า,  ขี้ขลาดหวาดกลัว,  ตายไปตกสู่อบายภูมิ,  เกิดชาติใหม่จะเป็นคนพิการ  ทุพพลภาพ ฯลฯ

อานิสงส์ของการไม่ผิดศีลข้อนี้  คือ

๑.     ทำให้อายุยืน  มีสุขภาพดี  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

๒.   ทำให้เป็นผู้ไม่มีภัย

๓.   ทำให้จิตใจสบาย  นึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม

๔.   ไว้ใจกันได้ไม่ต้องหวาดระแวง

๕.   ทำให้ไม่ต้องมีความกังวล  มุ่งหน้าศึกษาเล่าเรียน  ประกอบอาชีพการงาน  พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

ศีลข้อที่  ๒  อทินนาทาน  การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  (การลักทรัพย์)

            องค์ประกอบที่เป็นอทินนาทานได้  มี  ๕  คือ

๑.  ปรปริคฺคหิตํ                    ของนั้นมีเจ้าของครอบครองหวงแหน

๒.  ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา     รู้อยู่ว่าเป็นของมีผู้ครอบครองหวงแหน

๓.  เถยฺยจิตฺตํ                         มีความตั้งใจลักขโมย

๔.  อุปกฺกโม                         กระทำความพยายาม

๕.  เตน  หรณํ                        นำเอามาได้ด้วยความพยายามนั้น

โดยปกตินิสัยมนุษย์  มักจะมีความรักทนุถนอมและหวงในสิ่งของอันเป็นของตนเองไม่อยากให้ใครมาทำลาย  หรือทำให้เกิดความเสียหาย  การกระทำ (โจรกรรม)  ที่เข้าข่ายการผิดศีลข้อนี้ได้แก่  ๑.  ลัก  ๒.  ฉก  ๓.  กรรโชก  ๔.  ปล้น  ๕.  ตู่  ๖.  ฉ้อ  ๗.  หลอก  ๘.  ลวง  ๙.  ปลอม  ๑๐.  ยักยอก  ๑๑.  ลักลอบ           ๑๒.  สับเปลี่ยน  ๑๓.  เบียดบัง  ๑๔.  ตระบัดสัตย์  (ยืมแล้วไม่คืน) 

ผลจากการผิดศีลข้อนี้คือ

๑.             เกิดมายากจนตระกูลต่ำ  ไม่มีเกียรติ  ไม่มีศักดิ์ศรี

๒.           หวาดระแวงภัยตลอดเวลา  มีทรัพย์สินอะไรก็ห่วง  กลัวเสียหาย  กลัวคนอื่นขโมย

๓.           มีทรัพย์ก็จะพินาศด้วยไพต่าง ๆ เช่น  อัคคีภัย อุทกภัย  วาตภัย  อุบัติภัย  และโจรภัย  เป็นต้น

๔.           ถูกพรากของรัก  มีทรัพย์สินอะไรก็จะถูกยืม  ถูกขอ  ถูกขโมย  แตก  หัก  เสียหายเป็นประจำ  แล้วหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ 

๕.           ตายแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิ  ๔  เช่น  เป็นสัตว์เดรัจฉาน  เปรต  เป็นต้น

อานิสงส์ของการไม่ผิดศีลข้อนี้  คือ

๑.     ทำให้ไว้ใจกัน  อยู่กันอย่างสงบสุข

๒.   นอนตาหลับไม่ต้องคอยระวังโจรผู้ร้าย

๓.   ทรัพย์สินไม่สูญหาย  มีแต่เจริญเพิ่มพูนขึ้น

๔.   งานที่สร้างสรรค์ขึ้นได้ผลสมบูรณ์  มีคุณภาพดี  การพัฒนาเจริญก้าวหน้าเร็วขึ้น

ศีลข้อที่  ๓  กาเมสุ  มิจฉาจาร  การประพฤติผิดประเพณีในหญิงชายที่มีเจ้าของหวงแหน

องค์ประกอบที่เป็นกาเมสุ  มิจฉาจารได้มี  ๔  คือ

๑.  อคมนียวตฺถุ         สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรล่วงละเมิด

๒.  ตสฺมึ  เสวนจิตฺตํ มีความตั้งใจจะเสพในสตรีหรือบุรุษนั้น

๓.  เสวนปฺปโยโค    กระทำความพยายามในการเสพ

๔.  มคฺเคน  มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนํ             ยินดีในการปฏิบัติมรรคให้ถึงกันด้วยมรรค  *

การกระทำผิดศีลในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความหลง  โดยไม่มีความละอายสร้างความเดือนร้อนในสังคม  ผู้ชายก็มักกระทำผิดในลูก-เมียคนอื่น  ผู้หญิงก็จะมากชู้สู่ชาย  หลงระเริง  มั่วสุมทางเพศ  สร้างปัญหาการทำแท้งและโรคร้ายจากการติดเชื้อ  หรืออื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

ผลจากการผิดศีลข้อนี้ คือ

๑.     มีคนเกลียดชังมาก

๒.   มีผู้ปองร้ายมาก

๓.   ขัดสนทรัพย์,  อดอยากยากจน

๔.   เกิดเป็นหญิง  (ถูกกดขี่ทางเพศ)

๕.   เกิดเป็นกระเทย  หรือบัณเฑาะ

๖.    เกิดในตระกูลต่ำ

๗.   ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ

๘.   ร่างกายไม่สมประกอบ

๙.     มากด้วยความวิตก

๑๐.           พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก

อานิสงส์ของการไม่ผิดศีลข้อนี้  คือ

๑.     ตนเองก็ไม่มีศัตรู  ผู้อื่นก็ไม่ระแวง  มีความไว้ใจกัน  อยู่อย่างสงบสุข

๒.   ทำให้ครอบครัวมีความสุข  มีความอบอุ่น  ผูกพันและเคารพเชื่อฟังกัน

๓.   ทำให้มีความภาพภูมิใจในเกียรติแห่งวงศ์สกุลของตน

๔.   ทำให้เกิดความสามัคคี  ไม่มีความสับสนในทางประเพณี

ศีลข้อที่  ๔  มุสาวาท  การหลอกลวง  กล่าวเท็จ  (การพูดปด)

            องค์ประกอบของศีลข้อนี้  ๔  คือ

            ๑.  อตถํ  วตฺถุง                      เรื่องไม่จริง

            ๒.  วิสํวาทนจิตฺตํ     ตั้งใจพูดให้ผิด

            ๓.  ตชฺโช  วายาโม   มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจนั้น

            ๔.  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนํ                คนอื่นรู้เรื่องความนั้น

การผิดศีลข้อนี้เกิดขึ้นจากวาจาเกือบทั้งสิ้น  แต่มีบ้างที่เกิดทางกาย  เช่น  ขีดเขียน  ส่ายหน้า ฯลฯ  (การกระทำเหล่านี้ก็ถือว่าผิดศีลทั้งสิ้น  เช่น  ปด,  สาบาน,   ทำเล่ห์กล  (อ้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อ),  มายา,  ทำเลศนัย (เจตนาพูดเท็จแต่เล่นสำนวน),  เสริมความ (ทำเรื่องเล็กให้ใหญ่),  อำความ  (ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก)

ผลของการผิดศีลข้อนี้  คือ

๑.     พูดไม่ชัด

๒.   ฟันไม่เรียบ  ไม่งาม

๓.   ปากเหม็นมาก

๔.   ไอตัวร้อนจัด

๕.   ตาไม่อยู่ในระดับปกติ

๖.    ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย

๗.   จิตใจเรรวนคล้ายคนวิกลจริต

อานิสงส์ของการไม่ผิดศีลข้อนี้  คือ

๑.     เป็นที่เชื่อถือเคารพรักใคร่ซึ่งกันและกัน

๒.   ทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

๓.   ทำให้กิจการต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จด้วยดี

๔.   ทำให้เกิดความกล้าหาญเข้มแข็งและเชื่อมั่นในตัวเอง

ศีลข้อที่  ๕  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  การเสพของเสพติดให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท         (น้ำเมา  มีสุราและเมรัย เป็นต้น)

            องค์ประกอบของศีลข้อนี้  ๔  คือ

            ๑.  มชฺชภาโว                         เป็นของเมา

            ๒.  ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ             มีความตั้งใจปรารถนาจะดื่ม

            ๓.  ตชฺโช  วายาโม               มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจ

            ๔.  อชฺโฌหรณํ                     ดื่มกลืนเข้าไป 

สุรา  คือ  น้ำเมาที่กลั่น  เรียกว่า  “เหล้า”  เมรัย  คือน้ำเมาที่เกิดจากการหมักดอง  และมัชชปมาทัฏฐาน  ได้แก่  ยาเสพติดทั้งหลายที่ทำให้เกิดความประมาท  ยาบ้า  ยาอี  ยากล่อมประสาท  ฝิ่น  กัญชา  กาว  เป็นต้น  การผิดศีลข้อนี้  ทำให้เป็นคนขาดสติ  ควบคุมการกระทำต่าง ๆ ของตนเองไม่ได้  และเป็นอันตรายที่สุดในบรรดาศีลทั้ง  ๔  ข้อที่กล่าวมาแล้ว  เพราะเมื่อผิดศีลข้อนี้แล้ว  ทำให้เป็นคนขาดสติและสามารถผิดศีลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ด้วย  เพราะความประมาทและขาดสตินั่นเอง

 

ผลของการผิดศีลข้อนี้ คือ

๑.     ทำให้เสียทรัพย์

๒.   เป็นเหตุก่อวิวาท

๓.   ก่อโรคร้าย

๔.   ทำให้เสียชื่อเสียง

๕.   ทำที่สิ่งน่าละอายโดยไม่ละอาย

๖.    บั่นทอนสติปัญญา

๗.   ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

อานิสงส์ของการไม่ผิดศีลข้อนี้  คือ

๑.     ไม่บั่นทอนสุขภาพและสติปัญญา

๒.   ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สิน

๓.   ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท

๔.   ไม่ถูกชักจูงในทางที่ชั่วร้ายง่าย

๕.   ไม่มีภาระกังวลจุกจิกโดยใช่เหตุ

๖.    ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๗.   เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป

 

-----------------------* มรรค  ในที่นี้หมายถึง  อวัยวะเพศ  ทวารหนัก  ทวารเบา  และปาก

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์