หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

พระคาถาชินบัญชร


พระคาถาชินบัญชร

                        ชะยาสะนาคะตา  พุทธา                 เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง

            จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง                                เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

            ตัณหัง  กะราทะโย  พุทธา                          อัฎฐะวีสะติ  นายะกา

            สัพเพ  ปะติฎฐิตา  มัยหัง                           มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

            สีเส  ปะติฎฐิโต  มัยหัง                             พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโรจะเน

            สังโฆ  ปะติฎฐิโต  มัยหัง                           อุเร  สัพพะคุณากะโร

            หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ                             สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

            โกณฑัญโญ  ปิฎฐิภาคัส์มิง                      โมคคัลลาโน  จะ  วามาเก

            ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง                           อาสุง  อานันทะราหุโล

            กัสสะโป  จะ  มะหานาโม                          อุภาสุง  วา  มะโสตะเก

            เกสันเต  ปิฏฐิภาคัส์มิง                             สุริโยวะ  ปะภังกะโร

            นิสินโน  สิริสัมปันโน                               โสภิโต  มุนิปุงคะโว

            กุมาระกัสสะโป  เถโร                                มะเหสี  จิตตะวาทะโก

            โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง                        ปะติฎฐาสิ  คุณากะโร

            ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ                            อุปาลี  นันทะสีวะลี

            เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา                           นะลาเฎ  ติละกา  มะมะ

            เสสาสีติ  มะหาเถรา                                  วิชิตา  ชินะสาวะกา

            เอเตสีติ  มะหาเถรา                                  ชิตะวันโต  ชิโนระสา

           ชะลันตา  สีละเตเชนะ                                อังคะมัคเคสุ  สัณฐิตา

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ                                ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

           ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ                             วาเม  อังคุลิมานะกัง

           ขันธะโมระปะริตตัญจะ                                อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

           อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ                              เสสา  ปาการะสัณฐิตา

           ชินา  นานาพะละสังยุตตา                           สัตตะ  ปาการะลังกะตา

           วาตาปิตาทิสัญชาตา                                  พาหิรัชฌัตตุปัท์วา

           อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ                                 อะนันตะชินะเตชะสา

           วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ                              สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

           ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                                 วิหะรันตัง  มะหีตะเล

           สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ                         เต  มะหาปุริสาสะกา

            อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข

            ชินานุภาเวนะ  ชิตุปัททะโว

            ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ

            สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ. ฯ

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์