หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

คำถวายต่างๆ


คำถวายเภสัช  ( ยา )

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต  เภสัชชานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ            โอโณชะยามะ  สาธุ  โน    ภันเต    ภิกขุสังโฆ    อิมานิ    เภสัชชานิ           สะปะริวารานิ    ปะฏิคคัณหาตุ    อัมหากัง   ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.

            (คำแปล)  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย           ซึ่งเภสัช  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเภสัช  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย               เพื่อประโยชน์และความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายสังฆทาน

            อิมานิ    มะยัง    ภันเต,    ภัตตานิ,    สะปะริวารานิ,    ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,  ซึ่งภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  ซึ่งภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายมตกภัตอุทิศผู้ตาย

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  มะตะกะภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,    สาธุ    โน    ภันเต,    ภิกขุสังโฆ,    อิมานิ,  มะตะกะภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัญเจวะ,  มาตาปิตุอาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,  ซึ่งมตกภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  มตกภัตตาหาร,  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  แก่ญาติทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย,  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายสะพาน

            มะยัง  ภันเต,  อิมัง  เสตุง,  มะหาชะนานัง,  สาธาระณัตถายะ,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  สังโฆ,  อิมัสมิง  เสตุมหิ,  นิยยาทิเต,  สักขี  โหตุ,  อิทัง          เสตุทานัง,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบ[1]ถวายสะพานนี้  เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  แก่ชนหมู่มาก  เมื่อข้าพเจ้ามอบสะพานนี้ให้แล้ว  ขอพระภิกษุสงฆ์จงเป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอการมอบสะพานนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายศาลาโรงธรรม

            มะยัง  ภันเต,  อิมัง  สาลัง,  ธัมมะสะภายะ,  อุททิสสะ,  จาตุททิสัสสะ,    นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมัง  สาลัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายศาลาโรงธรรมหลังนี้  แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีอยู่ในทิศทั้งสี่  อุทิศเพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรม  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับศาลาหลังนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้ากฐิน

            อิมัง    ภันเต,    สะปะริวารัง,    กะฐินะจีวะระทุสสัง,    สังฆัสสะ,       โอโณชะยามะ,    สาธุ    โน    ภันเต,    ภิกขุสังโฆ,    อิมัง    สะปะริวารัง,        กะฐินะจีวะระทุสสัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,  ปะฏิคคะเหตะวา  จะ,  อิมินา   ทุสเสนะ,  กะฐินัง  อัตถะระตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,        หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้ากฐิน  พร้อมทั้งบริวารนี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้ากฐิน  กับทั้งของบริวารนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้   เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย     ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าป่า

            อิมานิ     มะยัง     ภันเต,      ปังสุกูละจีวะรานิ,      สะปะริวารานิ,          ภิกขุสังฆัสสะ,    โอโณชะยามะ,    สาธุ    โน    ภันเต,    ภิกขุสังโฆ,    อิมานิ     ปังสุกูละจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ  สุขายะ.

            ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ข้อน้อมถวายองค์ผ้าป่า  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับองค์ผ้าป่า  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าเร่งด่วน  (ผ้าที่ถวายก่อนออกพรรษา  ๑๐  วัน)

            อิมานิ    มะยัง    ภันเต, อัจเจกะจีวะรานิ,    ภิกขุสังฆัสสะ,    โอโณชะยามะ  สาธุ    โน    ภันเต,    ภิกขุสังโฆ,    อิมานิ    อัจเจกะจีวะรานิ,    ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัญเจวะ,  มาตาปิตุอาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าอัจเจกจีวรเหล่านี้  แด่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์จงรับ  ผ้าอัจเจกจีวรเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ญาติทั้งหลาย  มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าจำนำพรรษา  (ผ้าที่ถวายพระจำพรรษาในช่วงจีวรกาล)

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  วัสสาวาสิกะจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ,  สาธุ โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ  วัสสาวาสิกะจีวะรานิ,       สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าจำนำพรรษา  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ของพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจำนำพรรษา  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายสถานที่สร้างวัด

            ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ,  ปะฏิชานาตุ,  มะยัง  ภันเต,  เอตัง  เขตตะวัตถุง,       สะปะริวารัง,  จาตุททิสัสสะ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  อาคะตานาคะตัสสะ,  อาวาสะกะระณัตถายะ,  สังฆัสสะ,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  อะยัง  จาตุททิสัสสะ,  ภิกขุสังฆัสส,  ทานัสสะ,  อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ,  มาตาปิตุอาทีนัญจะ,          ปิยะชะนานัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพื้นที่นี้  พร้อมกับบริหารแด่พระสงฆ์  เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัด  สำหรับภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในทิศทั้งสี่  ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา  ขออานิสงส์แห่งการถวายพื้นที่  เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัด  สำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่  ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยชนทั้งหลาย  มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายยานพาหนะ

            มะยัง  ภันเต,    อิมัง  ยานัง,    ภิกขุสังฆัสสะ,    นิยยาเทมะ,    สาธุ  โน    ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,  อิมัง  ยานัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายซึ่งยานพาหนะนี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ  ยานพาหนะนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายเสนาสนะ  (กุฎี  วิหาร)

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  เสนาสะนานิ,  อาคะตานาคะตัสสะ,  จาตุททิสัสสะ,         ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ              เสนาสะนานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            (หมายเหตุ  อิมานิและเสนาสะนานิ  ใช้  ๒  หลังขึ้นไป  ถ้าหลังเดียว       ให้ใช้  อิมัง,  เสนาสะนัง)

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายเสนาสนะเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ผู้มีในทิศทั้งสี่  ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา  ขอพระสงฆ์จงรับเสนาสนเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าวัสสิกสาฏก  (ผ้าอาบน้ำฝน)

            อิมานิ    มะยัง    ภันเต,    วัสสิกะสาฏิกานิ,    สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ  วัสสิกะสาฏิกานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,      สุขายะ.

            ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ  ผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายโรงอุโบสถ  (โบสถ์)

            มะยัง  ภันเต,  อิมัง  อุโบสะถะคารัง,  ภิกขุสังฆัสสะ,  สังฆะกัมมานิ,        กะระณัตถายะ  นิยยาเทมะ,    สาธุ   โน   ภันเต,    ภิกขุสังโฆ,    อิมัง                    อุโปสะถะคารัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายอุโบสถหลังนี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อประโยชน์แก่การกระทำสังฆกรรมทั้งหลาย  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งอุโบสถหลังนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายเวจกุฎี  (ส้วม)

            มะยัง   ภันเต,    อิมัง  วัจจะกุฎิง,    อาคะตานาคะตัสสะ,    จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมัง  วัจจะกุฎิง,  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายเวจกุฎีนี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่  ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเวจกุฎีนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายศาลาท่าน้ำ

            มะยัง  ภันเต,  อิมัง  นะทิยา  สาลัง,  อุณหะกาเล,  วิสะมะนัตถายะ, อาคะตานาคะตัสสะ,  จาตุททิสัสสะ,  ภิกขุสังฆัสสะ,   นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน    ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,   อิมัง  นะทิยา  สาลัง,  ปะฏัคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ, สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายซึ่งศาลาท่าน้ำหลังนี้  เพื่อเป็นที่พักผ่านในเวลาร้อน  แด่พระภิกษุสงฆ์  ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่  ที่มาแล้วและยังมิได้มา  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ  ซึ่งศาลาท่าน้ำหลังนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายปราสาทผึ้ง

            มะยัง  ภันเต,  อิมัง  สะปะริวารัง,  มะธุปุปผะปาสาทัง,  อิมัสมิง  วิหาเร, ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมัง  สะปะริวารัง, มะธุปุผะปาสาทัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายปราสาทผึ้ง  พร้อมทั้งบริวารนี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ของพระภิกษุสงฆ์จงรับปราสาทผึ้ง  พร้อมทั้งบริวารนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายข้าวจี่

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  สุจิอันทานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,       โอโณชะยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ  สุจิอันทานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ    ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายข้าวจี่  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวจี่  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายข้าวสาร

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  ตัณฑุลานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,       โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ  ตัณฑุลานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

            ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายข้าวสาร  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวสาร  พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายธง

            มะยัง  ภันเต,  อิเมหิ  ธะชะปะฏาเกหิ,  ระตะนัตตะยัง,  อะภิปูชะยามะ,    อะยัง      ธะชะปะฏาเกหิ,    ระตะนัตตะยัสสะ,    ปูชา,    อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ.

            ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอบูชาพระรัตนตรัย  ด้วยธงแผ่นผ้าเหล่านี้      การบูชาพระรัตนตรัย  ด้วยธงแผ่นผ้าเหล่านี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข         แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.

คำถวายกระทงลอยประทีป

            มะยัง  อิมินา,  ปะทีเปนะ,  อะสุกายะ,  นัมมะทายะ,  นะทิยา,  ปุลิเน  ฐิตัง,   มุนิโน,    ปาทะวะลัญชัง,    อะภิปูเชมะ,    อะยัง    ปะทีเปนะ,    มุนิโน,             ปาทะวะลัญชัสสะ,  ปูชา  อัมหากัง,  หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ.

            ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอบูชารอยพระพุทธบาทของพระมุนี  ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย  ที่แม่น้ำชื่อนัมมทาโน้น  ด้วยประทีปนี้  การบูชารอยพระบาทของพระมุนีนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ.[1]  สิ่งของที่ยกได้ใช้คำว่า  “น้อมถวาย”  ที่ยกไม่ได้ใช้คำว่า  “มอบถวาย”

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์