หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ทำวัตรเย็น


ทำวัตรเย็น

(ผู้เป็นหัวหน้าว่าแต่ผู้เดียว)

          ยะยัมหะ  โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา,  อุททิสสะ
          ปัพพะชิตา  โย  โน  ภะคะวา  สัตถา,  ยัสสะ จะ  มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ, 
          อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง  ภะคะวันตัง  สะสัทธัมมัง  สะสาวะกะสังฆัง  อะภิปูชะยามะ.

ปุพพะภาคะนะมะการ

(นำ) หันทะทานิ  มะยันตัง  ภะคะวันตัง  วาจายะ  อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ  พุทธานุสสะตินะยัญจะ  กะโรมะ  เส.
       นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( ๓  จบ )

       ตัง  โข  ปะนะ ภะคะวังตัง เอวัง กัล์ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต,  อิติปิ  โส  ภะคะวา   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ,
       วิชชาจะระณะสัมปันโน    สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา
       เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ. 
(หยุดระลึกถึงคุณพระพุทธตามสมควร)

พุทธาภิคีติ

(นำ)   หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ  เส.   
          พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต.
          สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต.
          โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลัง  วะ  สูโร.
          วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา  ชิเนนทัง.

พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง              สะระณัง  เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง                  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัส์มิ  ทาโส  วะ               พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร
พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ          วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ                สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง  จะริสสามิ                 พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง            พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน
พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ             ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม               มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

                       (พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง,
พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ,

                         (พึงนั่งคุกเข่าขึ้น)

(คำที่ขีดเส้นใต้ให้สตรีว่า  ทาสี  วะ,  วันทันตีหัง,  วันทะมานายะ)

----------------------

ธัมมานุสสะติ

(นำ)    หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.
          ส์วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิ ปัสสิโก, โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.

(นำ)   หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะ  เส.
          สะวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย.
          โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท.
          ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี.
          วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง.

ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง                  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง                        วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัส์มิ  ทาโส  วะ                   ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ               วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ                     สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง  จะริสสามิ                     ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                     วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน
ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ                    ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                     มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

            (พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)

            กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
            ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง,
            ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,
            กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม,

            (พึงนั่งคุกเข่าขึ้น)

(คำที่ขีดเส้นใต้ให้สตรีว่า  ทาสี  วะ,  วันทันตีหัง,  วันทะมานายะ)

----------------------

สังฆานุสสะติ

(นำ)   หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.   

สุปะฏิปันโน     ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ,     อุชุปะฏิปันโน       ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,   สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง    โลกัสสาติ.

สังฆาภิคีติ

(นำ)   หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคีติง   กะโรมะ  เส.

          สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต.
          โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังคะเสฏโฐ.
          สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต.
          วันทามะหัง  ตะมะริยานะ  คะณัง  สุสุทธัง.

สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง                    สะระณัง  เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง                         วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัส์มิ  ทาโส  วะ                     สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร
สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ                 วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ                        สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง  จะรัสสามิ                        สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                   สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                        วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน
สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ                      ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                       มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

           (พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)

            กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
            สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง,
            สังโฆ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,
            กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ,

            (จบแล้วพึงนั่งราบ)

(คำที่ขีดเส้นใต้ให้สตรีว่า  ทาสี  วะ,  วันทันตีหัง,  วันทะมานายะ)

----------------------

อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ)   หันทะ  มะยัง  อะตีตาปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

          อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา  ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง,  ตัง ยาวะเทวะ   สีตัสสะ   ปะฏิฆาตายะ,  อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,    ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  หิริโกปินะ-   ปะฏิจฉาทะนัตถัง. อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิต์วา  โย  ปิณฑะปาโต  ปะริภุตโต,  โส   เนวะ  ทะวายะ  นะ  มะทายะ  นะ  มัณฑะนายะ   นะ วิภูสะนายะ,           ยาวะเทวะ    อิมัสสะ    กายัสสะ    ฐิติยา    ยาปะนายะ   วิหิงสุปะระติยา    พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,    อิติ    ปุรานัญจะ  เวทะนัง   ปะฏิหังขามิ   นะวัญจะ   เวทะนัง   นะ    อุปปาเทสสามิ,   ยาต์รา    จะ   เม   ภะวิสสะติ  อะนะวัชชะตา  จะ     ผาสุวิหาโรจาติ.

          อัชชะ    มะยา   อะปัจจะเวกขิต์วา   ยัง   เสนาสะนัง   ปะริภุตตัง,   ตัง   ยาวะเทวะ  สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะ-สัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ,         ยาวะเทวะ       อุตุปะริสสะยะวิโนทะนังปะฏิสัลลานารามัตถัง.

          อัชชะ    มะยา    อะปัจจะเวกขิต์วา    โย     คิลานะปัจจะยะเภสัชชาปะริกขาโร    ปะริภุตโต,  โส    ยาวะเทวะ    อุปปันนานัง  เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง  ปะฏิฆาตายะ,  อัพ์ยาปัชฌะปะระมะตายาติ.

----------------------

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ  (แปล)

(นำ)  หันทะ  มะยัง  อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.
        ชะราธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต,      
        เรามีความแก่เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.
        พ์ยาธิธัมโมมหิ  พ์ยาธิง  อะนะตีโต,   
        เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.
        มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต,    
        เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.
        สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว    วินาภาโว,   
        เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ  คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง.
        กัมมัสสะโกมหิ    กัมมะทายาโท          กัมมะโยนิ    กัมมะพันธุ       กัมมะปะฏิสะระโณ, 
        เรามีกรรมเป็นของ ๆ  ตน,  เป็นผู้รับผลของกรรม,          มีกรรมเป็นกำเนิด,     มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์,  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.

        ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  กัลยาณัง  วาปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาโท       ภะวิสสามิ,  
        เราจะทำกรรมอันใดไว้  ดีหรือชั่ว  เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

        เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง,  เราทั้งหลายควรพิจารณาเนื่อง ๆ อย่างนี้แล.

----------------------

เจริญกายะคะตาสะติกรรมฐานโดยสังเขป

อะยัง  โข  เม  กาโย,                      กายของเรานี้แล.
อุทธัง  ปาทะตะลา,                        เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา.
อะโธเกสะมัตถะกา,                        เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริยันโต,                             มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ.
ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน,     เต็มไปด้วยของไม่สะอาด  มีประการต่าง ๆ
อัตถิ  อิมัส์มิง  กาเย,                       มีอยู่ในกายนี้.
เกสา      คือผมทั้งหลาย         โลมา         คือขนทั้งหลาย
นะขา      คือเล็บทั้งหลาย        ทันตา       คือฟันทั้งหลาย
ตะโจ      คือหนัง                     มังสัง       คือเนื้อ
นะหารู     คือเอ็นทั้งหลาย        อัฎฐี         คือกระดูกทั้งหลาย
อัฎฐิมิญชัง   เยื่อในกระดูก       วักกัง         ม้าม
หะทะยัง       หัวใจ                   ยะกะนัง     ตับ
กิโลมะกัง     พังผืด                  ปิหะกัง      ไต
ปัปผาสัง      ปอด                   อันตัง        ไส้ใหญ่
อันตะตุณัง   ไส้น้อย                อุทะริยัง     อาหารใหม่
กะรีสัง         อาหารเก่า            มัตถเก   มัตถะลุงคัง  เยื่อในสมอง
ปิตตัง          น้ำดี                   เสมหัง      น้ำเสลด
ปุพโพ         น้ำเหลือง            โลหิตัง     น้ำเลือด
เสโท           น้ำเหงื่อ              เมโท       น้ำมันข้น
อัสสุ            น้ำตา                  วสา        น้ำมันเหลว
เขโฬ           น้ำลาย                สิงฆานิกา    น้ำมูก
ละสิกา        น้ำไขข้อ               มุตตัง          น้ำมูตร
เอวะมะยัง  เม  กาโย,                กายของเรานี้อย่างนี้.
อุทธัง  ปาทะตะลา,                   เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา.
อะโธ  เกสะมัตถะกา,                  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริยันโต,                        มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ.
ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน,     เต็มไปด้วยของไม่สะอาด 
มีประการต่าง ๆ  อย่างนี้แล.

----------------------

พรหมวิหารผรณา  (แปล)

(นำ)  หันทะ  มะยัง  พรัหมะวิหาระผะระณัง  กะโรมะ  เส.

(เมตตา)
          สัพเพ  สัตตา,                        สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

          อะเวรา  โหนตุ,                       จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด.
          อัพ์ยาปัชฌา  โหนตุ,               จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด.
          อะนีฆา  โหนตุ,                       จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย  ทุกข์ใจเถิด.
          สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ,       จงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิด.

(กรุณา)
         สัพเพ  สัตตา,                  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

         ทุกขา  ปะมุจจันตุ,            จงพ้นจากทุกข์เถิด.

(มุทิตา)
         สัพเพ  สัตตา,                              สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

         มา  ลัทธะสัมปัตติโต  วิคัจฉันตุ,     จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด.

(อุเบกขา)
         สัพเพ  สัตตา,                  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

          กัมมัสสะกา,                     เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ  ตน
          กัมมะทายาทา,                 เป็นผู้รับผลของกรรม
          กัมมะโยนิ,                       เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด
          กัมมะพันธุ,                      เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
          กัมมะปะฏิสะระณา,           เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
          ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ,       จักทำกรรมอันใดไว้
          กัล์ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา,        ดีหรือชั่ว
          ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ,     จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
          สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ      อะเวรา  สุขะชีวิโน,
          ขอให้สัตว์ทั้งหลาย  อย่าได้มีเวรแก่กันและกัน,  จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญ.
          กะตัง  ปุญญัง  พะลัง  มัยหัง     สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ  เต,
          ขอให้สัตว์ทั้งหลาย  จงได้เสวยผลบุญ  ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย  วาจา  ใจ  แล้วนี้เทอญ

----------------------

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา

(นำ)  หันทะ  มะยัง  อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

          อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ                 อุปัชฌายาคุณุตตะรา
          อาจะริยูปะการา  จะ                     มาตาปิตา  จะญาตะกา
          ปิยะมะมัง  สุริโย  จันทิมา  ราชา   คุณะวันตา  นะราปิ  จะ
          พรัหมะมารา  จะ  อินทา  จะ         โลกะปาลา  จะ  เทวะตา
          ยะโม  มิตตา  มะนุสสา  จะ          มัชฌัตตา  เวริกาปิ  จะ
          สัพเพ  สัตตา  สุขี  โหนตุ           ปุญญานิ  ปะกะตานิ  เม
          สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ               ขิปปัง  ปาเปถะ  โวมะตัง
          อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ                อิมินา  อุทิสเสนะ  จะ
          ขิปปาหัง  สุละเภ  เจวะ              ตัณหุปาทานะ       เฉทะนัง
          เย  สันตาเน  หินา  ธัมมา           ยาวะ  นิพพานะโต  มะมัง
          นัสสันตุ  สัพพะทา  เยวะ           ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว
          อุชุจิตตัง  สะติปัญญา               สัลเลโข  วิริยัมหินา
          มารา  ละภันตุ  โนกาสัง            กาตุญจะ  วิริเยสุ  เม
          พุทธาทิปะวะโร  นาโถ              ธัมโม  นาโถ  วะรุตตะโม
          นาโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ          สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง
          เตโสตตะมานุภาเวนะ               มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา.

----------------------

ปัตติทานะคาถา  (แปล)

 ปุญญัสสิทานิ  กะตัสสะ           ยานัญญานิ  กะตานิ  เม
เตสัญจะ  ภาคิโน  โหนตุ                    สัตตานันตาปปะมาณะกา,
ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ,  จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, 
แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว

เย  ปิยา  คุณะวันตา  จะ,            คือ  ชนเหล่าใด  เป็นที่รักผู้มีคุณ
มัยหัง  มาตาปิตาทะโย,             มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้า  เป็นต้น
ทิฏฐา  เม  จาปยะทิฏฐา  วา,      ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น
อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน             สัตตา  ติฏฐัญติ  โลกัสมิง,
แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง  และมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก
เตภุมมา  จะตุโยนิกา,                เกิดในภูมิ  ๓  เกิดในกำเนิด  ๔
ปัญเจกะจะตุโวการา,                มีขันธ์  ๕  แลขันธ์  ๑  แลขันธ์  ๔
สังสะรันตา  ภะวาภะเว,            ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่
ญาตัง  เย  ปัตติทานัมเม,           สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว
อะนุโมทันตุ  เต  สะยัง,            ขอสัตว์เหล่านั้น  จงอนุโมทนาเองเถิด
เย  จิมัง  นัปปะชานันติ,            ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้านี้
เทวา  เตสัง  นิเวทะยุง,              ขอเทพทั้งหลาย  พึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น 
มะยา  ทินนานะ  ปุญญานัง       อะนุโมทะนะเหตุนา,      เพราะเหตุ  คืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว
สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ      อะเวรา  สุขะชีวิโน,     ขอให้สัตว์ทั้งปวง  จงอย่ามีเวร  อยู่เป็นสุขเสมอเถิด
เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ,        แลจงถึงทางอันเกษมเถิด
เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา,          ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้น       

จงสำเร็จเทอญ.

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์