หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ทำวัตรเช้า                           


คำกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา,  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ.(กราบ)
สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ.  (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมามิ.  (กราบ)

คำทำวัตรเช้า

          ยะยัมหะ  โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา,  อุททิสสะ     ปัพพะชิตา  โย  โน  ภะคะวา  สัตถา,  ยัสสะ  จะ มะยัง   ภะคะวะโต    ธัมมัง   โรเจมะ,  อิเมหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะสัทธัมมัง          สะสาวะกะสังฆัง  อะภิปูชะยามะ. 

ปุพพะภาคะนะมะการ

(นำ)  หันทะทานิ  มะยันตัง  ภะคะวันตัง  วาจายะ  อะภิคายิตุง  ปุพพะภาคะนะมะการัง   กะโรมะ เส.
        นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ.   (  ๓  จบ )

(นำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เส.

โย  โส  ตะถาคะโต  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะ       สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา      เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย  อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง,  สัสสะมะณะพรัหมะณิง  ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง   สะยัง     อะภิญญา    สัจฉิกัต์วา    ปะเวเทสิ.    โย    ธัมมัง  เทเสสิ  อาทิกัล์ยาณัง     มัชเฌกัล์ยาณัง    ปะริโยสานะกัล์ยาณัง,    สาตถัง     สะพะยัญชะนัง           เกวะละปะริปุณณัง    ปะริสุทธัง    พรัหมะจะริยัง    ปะกาเสสิ,  ตะมะหัง     ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิ ฯ (กราบ)

(นำ)  หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส.

          โย  โส  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  สันทิฎฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก,   โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ.  ตะมะหัง     ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง     ธัมมัง      สิระสา  นะมามิ ฯ  (กราบ)

(นำ)  หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ  เส.

          โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    สามีจิปะฏิปันโน    ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ               ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,   อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย,  อะนุตตะรัง      ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ,  ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง           สังฆัง  สิระสา  นะมามิ ฯ  (กราบ)

 (นำ)  หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  เจวะ    สังเวคะวัตถุปะริทีปะกะปาฐัญจะ    ภะณามะ  เส.

                             พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหัณณะโว,

                             โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,

                             โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,

                             วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,

                             ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ  ตัสสะ  สัตถุโน,

                             โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,

                             โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน,

                             วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,

                             สังโฆ  สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต,

                             โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก,

                             โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส,

                             วันทามิ  สังฆัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,

                             อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,

                             วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง, 

                             ปุญญัง  มะยา  ยัง  มะมะ  สัพพุปัททะวา,

                             มา  โหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยา,

          อิธะ    ตะถาคะโต    โลเก    อุปปันโน  อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ,    ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก  อุปะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต,  มะยันตัง  ธัมมัง  สุต์วา  เอวัง   ชานามะ,  ชาติปิ  ทุกขา   ชะราปิ  ทุกขา   มะระณัมปิ  ทุกขัง,   โสกะ ปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา,  อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข  ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข,  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง,    สังขิตเตนะ   ปัญจุปาทานักขันธา   ทุกขา,  เสยยะถีทัง,     รูปูปาทานักขันโธ,    เวทะนูปาทานักขันโธ,      สัญญูปาทานักขันโธ,    สังขารูปาทานักขันโธ,    วิญญาณูปาทานักขันโธ,    เยสัง    ปริญญายะ    ธะระมาโน  โส  ภะคะวา,  เอวัง  พะหุลัง  สาวะเก        วิเนติ.  เอวัง  ภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโส  สาวะเกสุ  อะนุสาสะนี,    พะหุลา  ปะวัตตะติ,   รูปัง  อะนิจจัง,  เวทะนา อะนิจจา,  สัญญา  อะนิจจา,  สังขารา  อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง,  รูปัง อะนัตตา,  เวทะนา  อะนัตตา,  สัญญา อะนัตตา,  สังขารา  อะนัตตา,  วิญญาณัง     อะนัตตา,   สัพเพ     สังขารา      อะนิจจา,  สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ.  เต  มะยัง  (สตรีว่า  ตา  มะยัง)    โอติณณามะหะชาติยา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ,  ทุกโข  ติณณา    ทุกขะปะเรตา,    อัปเปวะนามิมัสสะ    เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ    อันตะกิริยา     ปัญญาเยถาติฯ

          จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  อุททิสสะ  อะระหันตัง     สัมมา-สัมพุทธัง,   สัทธา  อะคารัส์มา  อะนะคาริยัง  ปัพพะชิตา,  ตัส์มิง ภะคะวะติ  พรัหมะจะริยัง  จะรามะ.   ภิกขูนัง  สิกขาสาชีวะสะมาปันนา,   (สามเณรว่าสามะเณรานัง)    ตัง    โน   พรัหมะจะริยัง,      อิมัสสะ          เกวะลัสสะ        ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ ฯ

          คฤหัสถ์ว่า   จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง ภะคะวันตัง  สะระณัง   คะตา,  ธัมมัญจะ    ภิกขุสังฆัญจะ,   ตัสสะ   ภะคะวะโต  สาสะนัง,   ยะถาสะติ     ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ,  อะนุปะฏิปัชชามะ,  สา  สา โน    ปะฏิปัตติ,    อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ       สังวัตตะตุ ฯ

----------------------

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ)  หันทะ  มะยัง  ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

          ปะฏิสังขา    โยนิโส    จีวะรัง    ปะฏิเสวามิ,   ยาวะเทวะ   สีตัสสะ   ปะฏิฆาตายะ,  อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
          ปะฏิสังขา  โยนิโส  ปิณฑะปาตัง  ปะฏิเสวามิ,  เนวะ  ทะวายะ  นะ  มะทายะ  นะ  มัณฑะนายะ    นะ   วิภูสะนายะ,   ยาวะเทวะ  อิมัสสะ          กายัสสะ   ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา  พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,     อิติ    ปุราณัญจะ   เวทะนัง   ปะฏิหังขามิ   นะวัญจะ    เวทะนัง    นะ         อุปปาเทสสามิ,   ยาต์รา  จะ  เม  ภะวิสสันติ อะนะวัชชะตา  จะ  ผาสุวิหาโรจาติ ฯ
          ปะฏิสังขา   โยนิโส  เสนาสะนัง  ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ   ปะฏิฆาตายะ,  อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,  ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ,  ยาวะเทวะ   อุตุปะริสสะยะวิโนทะนังปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
          ปะฏิสังขา  โยนิโส  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  อุปปันนานัง  เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง     ปะฏิฆาตายะ,     อัพ์ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
 

ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ)  หันทะ  มะยัง  ธาตุ  ปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

          ยะถาปัจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง  ยะทิทัง จีวะรัง,     ตะทุปะภุญชะโก  จะ ปุคคะโล  ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต  นิชชีโว   สุญโญ,  สัพพานิ  ปะนะ  อิมานิ  จีวะรานิ  อะชิคุจฉะนียานิ  อิมัง   ปูติกายัง  ปัต์วา,  อะติวิยะ  อะชิคุจฉะนียานิ  ชายันติ.
          ยะถาปัจจะยัง    ปะวัตตะมานัง     ธาตุมัตตะเมเวตัง    ยะทิทัง     ปิณฑะปาโต,   ตะทุปะภุญชะโก   จะ  ปุคคะโล  ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต  นิชชีโว  สุญโญ,  สัพโพ  ปะนายัง   ปิณฑะปาโต   อะชิคุจฉะนีโย   อิมัง   ปูติกายัง   ปัต์วา,   อะติวิยะ  ชิคุจฉะนีโย  ชายะติ.
          ยะถาปัจจะยัง     ปะวัตตะมานัง     ธาตุมัตตะเมเวตัง     ยะทิทัง     เสนาสะนัง,     ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล  ธาตุมัตตะโก   นิสสัตโต   นิชชีโว  สุญโญ,  สัพพานิ  ปะนะ    อิมานิ    เสนาสะนานิ    อะชิคุจฉะนียานิ    อิมัง    ปูติกายัง    ปัต์วา,     อะติวิยะ   อะชิคุจฉะนียานิ   ชายันติ.
          ยะถาปัจจะยัง      ปะวัตตะมานัง      ธาตุมัตตะเมเวตัง   ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร,    ตะทุปะภุญชะโก   จะ   ปุคคะโล  ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต    นิชชีโว    สุญโญ,   สัพโพ   ปะนายัง   คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร,  อะชิคุจฉะนีโย  อิมัง  ปูติกายัง      ปัต์วา,    อะติวิยะ  ชิคุจฉะนีโย  ชายะติ.

 

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ  (แปล)

(นำ)  หันทะ  มะยัง  อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

ชะราธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต,      

เรามีความแก่เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.

พ์ยาธิธัมโมมหิ  พ์ยาธิง  อะนะตีโต,   

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.

มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต,    

เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.

สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว    วินาภาโว,   

เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ  คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง.

กัมมัสสะโกมหิ    กัมมะทายาโท          กัมมะโยนิ    กัมมะพันธุ       กัมมะปะฏิสะระโณ,  เรามีกรรมเป็นของ ๆ  ตน,  เป็นผู้รับผลของกรรม,          มีกรรมเป็นกำเนิด,     มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์,  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.

ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  กัลยาณัง  วาปาปะกัง  วา  ตัสสะ  ทายาโท       ภะวิสสามิ,   เราจะทำกรรมอันใดไว้  ดีหรือชั่ว  เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง,  เราทั้งหลายควรพิจารณาเนื่อง ๆ อย่างนี้แล.

 

พรหมวิหารผรณา  (แปล)

(นำ)  หันทะ  มะยัง  พรัหมะวิหาระผะระณัง  กะโรมะ  เส.

(เมตตา)       สัพเพ  สัตตา,                      สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

                   อะเวรา  โหนตุ,                    จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด.

                   อัพ์ยาปัชฌา  โหนตุ,            จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด.

                   อะนีฆา  โหนตุ,                    จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย  ทุกข์ใจเถิด.

                   สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ,    จงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิด.

 

(กรุณา)        สัพเพ  สัตตา,                     สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

                   ทุกขา  ปะมุจจันตุ,               จงพ้นจากทุกข์เถิด.

 

(มุทิตา)        สัพเพ  สัตตา,                                  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

                   มา  ลัทธะสัมปัตติโต  วิคัจฉันตุ,         จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด.

 

(อุเบกขา)    สัพเพ  สัตตา,                  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.

                  กัมมัสสะกา,                      เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ  ตน

                  กัมมะทายาทา,                  เป็นผู้รับผลของกรรม

                  กัมมะโยนิ,                        เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด

                  กัมมะพันธุ,                       เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

                  กัมมะปะฏิสะระณา,            เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

                  ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ,        จักทำกรรมอันใดไว้

                  กัล์ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา, ดีหรือชั่ว

                  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ,     จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

        สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ      อะเวรา  สุขะชีวิโน,

                  ขอให้สัตว์ทั้งหลาย  อย่าได้มีเวรแก่กันและกัน,  จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญ.

                  กะตัง  ปุญญัง  พะลัง  มัยหัง     สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ  เต,

                 ขอให้สัตว์ทั้งหลาย  จงได้เสวยผลบุญ  ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย  วาจา  ใจ  แล้วนี้เทอญ

----------------------

ปัตติทานะคาถา

ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสินี,

ถูเป  ฆะเร  โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง,

ตา  ธัมมะทาเนนะ  ภะวันตุ  ปูชิตา,

โสตถิง  กะโรนเตธะ  วิหาระมัณฑะเล,

เถรา  จะ  มัชฌา  นะวะกา  จะ  ภิกขะโว,

สารามิกา  ทานะปะตี  อุปาสะกา,

คามา  จะ  เทสา  นิคะมา  จะ  อิสสะรา,

สัปปาณะภูตา  สุขิตา  ภะวันตุ  เต,

ชะลาพุชา  เยปิ  จะ  อัณฑะสัมภะวา,

สังเสทะชาตา  อะถะโวปะปาติกา,

นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง  ปะฏิจจะ  เต,

สัพเพปิ  ทุกขัสสะ  กะโรนตุ  สังขะยัง,

                   ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม            ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา

                   สังโฆ  โหตุ  สะมัคโควะ          อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ

                   อัมเห  รักขะตุ  สัทธัมโม          สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน

                   วุฑฒิง  สัมปาปุเณยยามะ          ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต.

----------------------

ทะสะธัมมะสุตตะปาโฐ

ทะสะ  อิเม  ภิกขะเว   ธัมมา,  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง                     ปัจจะเวกขิตัพพา,   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้ง  ๑๐  ประการนี้  บรรพชิตควรพิจารณาเนื่อง  ๆ  ว่า

          ๑.  เววัณณิยัมหิ อัชฌูปะคะโตติ, บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว,  อาการกิริยาใด ๆ  ของสมณะ,  เราต้องทำอาการกริยานั้น ๆ

          ๒.  ปะระปะฏิพัทธา เม ชีวิกาติ, การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น,  เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย.

          ๓.  อัญโญ  เม  อากัปโป  กะระณีโยติ,  อาการกาย  วาจาอย่างอื่น,      ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก  มิใช่เพียงเท่านี้.

          ๔.  กัจจิ  นุ  โข  เม  อัตตา  สีละโต  นะ  อุปะวะทะตีติ,  ตัวเราเอง      ติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่.

          ๕.  กัจจิ  นุ  โข  มัง  อะนุวิจจะ  วิญญู  สะพรัหมะจารี  สีละโต  นะ    อุปะวะทันตีติ,  ท่านผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่.

          ๖.  สัพเพหิ  เม  ปิเยปิ  มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ, เราจะละเว้นเป็นต่างๆ  คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง.

          ๗.  กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท  กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระโณ,  ยัง    กัมมัง    กะริสสามิ    กัลยาณัง    วา    ปาปะกัง    วา    ตัสสะ    ทายาโท    ภะวิสสามีติ,  เรามีกรรมเป็นของ ๆ  ตน,    เป็นผู้รับผลของกรรม,   มีกรรมเป็นกำเกิด,  มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,  เราจักทำกรรมอันใดไว้,  ดีหรือชั่ว,  เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

          ๘.  กะถัมภูตัสสะ  เม  รัตตินทิวา  วีติปะตันตีติ, วันคืนล่วงไป ๆ  บัดนี้  เราทำอะไรอยู่.

          ๙.  กัจจิ  นุ โขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ,  เรายินดีในที่สงัดหรือไม่.

          ๑๐.  อัตถิ  นุ โข  เม  อุตตะริมะนุสสะธัมมา,  อะละมะริยะ

ญาณะทัสสะนะวิเสโส  อะธิคะโต,  โสหัง  ปัจฉิเม  กาเล  สะพรัหมะจารีหิ     ปุฏโฐ  นะ  มังกุ  ภะวิสสามีติ, 

คุณธรรมอันวิเศษ,   โลกุตตรกุศล,   เกิดมีในตนหรือไม่,   ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน,  ในเวลาเพื่อนบรรพชิตถาม  ในกาลภายหลัง.

อิเม  โข  ภิกขะเว  ทะสะ  ธัมมา,  ธรรม  ๑๐  ประการนี้.

ปัพพะชิเตนะ,  อันบรรพชิต  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพาติ,   ควรพิจารณาทุกวัน ๆ       อย่าได้ประมาทเถิด ฯ

----------------------

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์