หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ประวัติคุณแม่บัวภา จันทุม


ประวัติคุณแม่บัวภา  จันทุม

คุณแม่บัวภา  จันทุม  เกิดเมื่อวันศุกร์ที่  ๑  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๔๘๑    ขึ้น  ๑    ค่ำ  เดือน  ๕  ปี  ขาล  ที่บ้านโนนแดงน้อย  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรสาวของคุณตาผง  คุณยายจันดี  นามเตี้ย  มีพี่น้องร่วมกัน  ๗  คน  คือ

๑. คุณแม่สีกา  ใยบัว                 ถึงแก่กรรมแล้ว
๒. คุณพ่อทองหลา  นามเตี้ย    ถึงแก่กรรมแล้ว
๓. คุณแม่บัวภา  จันทุม             ผู้วายชน
๔. คุณแม่ทองผัด  รูปสูง           ยังมีชีวิตอยู่
๕. คุณแม่หนูพัด  วงศ์โพธิ์       ยังมีชีวิตอยู่
๖. คุณแม่หนู  นามเตี้ย              ถึงแก่กรรมแล้ว
๗.คุณครูดวงจันทร์  กระแสร์ รับราชการครูที่อำเภอบ้านไผ่


การศึกษาและวัยสาว

            คุณแม่บัวภา  จบการศึกษาชั้นประถมปีที่  ๔  จากโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  คุณแม่บัวภาหลังจากเรียนจบชั้นประถมปีที่    ๔  แล้ว      ก็ได้ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา  เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย  และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้น  ในวัยสาวประกอบอาชีพเสริม  เช่น  อาชีพเสริมสวย  มัดหมี่  ทอผ้าไหมขาย  เป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นที่พึ่งแก่น้อง ๆ ได้ถือเป็นแบบอย่างจนถึงปัจจุบัน  เป็นคนอารมณ์ดี   ร่าเริง  แจ่มใส      ไม่ชอบการนินทาคนทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ไม่ชอบการบ่นจู้จี้จุกจิก  แต่ชอบการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่น้อง ๆ มากกว่า 

ชีวิตสมรส

คุณแม่บัวภา  เมื่ออายุได้  ๒๑  ปีได้สมรสกับคุณพ่อบิน  จันทุม  และสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านโนนแดงน้อย  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น      มีบุตรธิดาด้วยกัน  ๔  คน  คือ

                    ๑.  พระครูสุธีวรสาร  (อุธ  ฐิตปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต)

                     ๒.  นายประยุทธ  จันทุม  สมรสกับนางวันเพ็ญ  จันทุม  มีลูก  ๒  คน

                     ๓.  นายอ๊อด  จันทุม  สมรสกับนางทองยุ่น  จันทุม  มีลูก  ๒  คน

                     ๔.  นางวาสนา  จันทุม  สมรสกับนายวิชัย  พรมคำมุล  มีธิดา  ๒  คน
 

การสร้างครอบครัว

                คุณแม่บัวภากับคุณพ่อบิน  จันทุม  เมื่อสมรสแล้วได้สร้างครอบครัวมีอาชีพทำไร่  ทำนา  เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย  ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านโนนแดงน้อยอยู่  ๗  ปี  หลังจากนั้นได้ย้ายครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านท่าข่อย  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น       ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อบิน  จันทุม  ประกอบอาชีพทำนาและค้าขาย  ปลูกผัก  หาปลาเลี้ยงชีพโดยอาศัยแม่น้ำชีในการประกอบอาชีพเสริม 

         ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๕  คุณพ่อบินได้เดินทางมาเยี่ยมลูกชายซึ่งเป็นสามเณรที่จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองสวง  และเห็นภูมิประเทศเหมาะสมแก่การทำไร่ทำนาประกอบอาชีพที่ดีกว่าเดิม  จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านหนองสรวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จนถึงปัจจุบัน

         เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คุณพ่อบิน  จันทุม  ได้เสียชีวิตลงด้วยโรงมะเร็งตับ  เป็นเหตุให้คุณแม่บัวภาขาดที่พึ่งที่ปรึกษาซึ่งเป็นคู่ชีวิตไป  แต่คุณแม่บัวภาก็ไม่เคยแสดงความย่อท้อต่อชีวิต    ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ โดยอาศัยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามโอกาสที่จะอำนวยตลอดมาเป็นประจำทุกวัน

         และเมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  พระครูสุธีวรสาร  ได้พาคุณแม่บัวภา  จันทุม    เข้าตรวจร่างกายประจำปี  ณ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น  ผลการตรวจพบก้อนเนื้อร้ายที่ปากมดลูกระยะลุกลาม  และแพทย์ได้นัดเข้ารักษาอาการตามกระบวนการของแพทย์  แต่เนื่องจากคุณแม่มีอาการแทรกซ้อนด้วยมะเร็งกระจายไปยังปอด  เป็นเหตุให้มีอาการน้ำท่วมปอดอยู่ตลอด  แพทย์นัดดูดน้ำออกจากปอดสัปดาห์ละครั้งเรื่อยมา  แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น  จนสุดท้ายเมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  คุณแม่บัวภา  ได้เข้ารับการรักษาอาการ           ณ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์อีกครั้ง  อาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุด  แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ย่อท้อต่อโรคร้ายที่เป็นเทวทูตมาบอกข่าวให้เข้าใจในสัจธรรมแห่งความเป็นจริงของชีวิต ลูก ๆ จึงได้อนุญาตให้แพทย์ทำการรักษาตามกระบวนการแพทย์จนสุดความสามารถ          ในบางครั้งคุณแม่ก็อยากกลับบ้าน  ลูก ๆ ก็คอยปลอมใจ  ความเป็นผู้ร่าเริงของท่านบางวันท่านก็พูดในลักษณะทีเล่นทีจริงบ้าง  ทำให้ลูก ๆ ที่เฝ้าอาการตลอดทั้งพยาบาลเกิดความร่าเริงไปกับท่านด้วย  ทั้ง ๆ ที่อาการป่วยของท่านไม่ดีขึ้นเลย  ด้วยอาศัยธรรมะจากพระลูกชายบ้าง  จากการเอาใจใส่ของลูก ๆ บ้าง  จากการให้กำลังใจของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหนองสรวงบ้าง  ทำให้ท่านไม่แสดงอาการเจ็บปวดให้ใคร ๆ ได้เห็นเลย

         จนกระทั้งจากวันนั้นถึงเช้าของวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๐  หลังจากลูกสาวและลูกเขยผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดได้อาบน้ำแต่งตัวให้คุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เวลา  ๐๖.๒๕  น. คุณแม่บัวภา  จันทุม  ได้สิ้นลมหายใจด้วยอาการอันสงบ     สิริอายุได้  ๖๘  ปี  ๙  เดือน  ๒๙  วัน  รวมการดำรงชีพสังขารของท่าน  ๒๕,๑๔๐  วัน

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์