หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

การประกอบอาชีพชาวบ้าน


ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงวัวควาย  ทำนาตามชายฝั่งลำห้วย  ทำการเกษตร  เช่น  ปลูกปอ  ปลูกฝ้าย  เพื่อใช้สอยในครอบครัวเท่านั้น  เนื่องจากเกิดข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ   จึงได้ยุบจังหวัดกาฬสินธุ์ไปขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๗๔

ลำดับผู้ใหญ่บ้านที่ขึ้นต่อตำบลหนองบัว  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

๑. ผู้ใหญ่แก้ว   ศรีนวล   
๒. ผู้ใหญ่โก   พันธุ์บุปผา   

เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ทางราชการได้ยกฐานะกาฬสินธุ์ขึ้นเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปัจจุบัน

ลำดับผู้ใหญ่บ้านที่ขึ้นต่อตำบลหนองบัว  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนี้

๑.  ผู้ใหญ่พร  ศิลาพัฒน์    
๒.  ผู้ใหญ่บุญ   ทรารักษ์      

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
ตำบลหนองบัวได้ขึ้นต่อกิ่งอำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  และมีลำดับผู้ใหญ่บ้านดังนี้

๑.  ผู้ใหญ่จำปี   จำนงอุดม 
๒.ผู้ใหญ่เกณฑ์    พันธ์บุปผา

เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
บ้านหนองสวงได้ขอแยกขึ้นเป็นตำบลหนองสวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  และมีลำดับผู้ใหญ่บ้าน 
ดังนี้

๑.  ผู้ใหญ่เกณฑ์  พันธุ์บุปผา  
๒.  ผู้ใหญ่บุญหนา    ศิลาพัฒน์     
๓. ผู้ใหญ่เส็ง     ภักดีรักษ์    

เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  บ้านหนองหินได้ขอแยกเขตปกครองออกจากตำบลหนองสวง  ไปเป็นตำบลหนองหิน   และชื่อบ้านหนองสวงและตำบลหนองสวงจากคำว่า  “สวง”  เดิม  ได้เปลี่ยนเป็น     “บ้านหนองสรวง  ตำบลหนองสรวง”  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ลำดับผู้ใหญ่บ้านหนองสรวงและกำนันตำบลหนองสรวง  ดังนี้

หมู่ที่  ๑  คือ 
๑.  ผู้ใหญ่บัวพา  ศรีลาพัฒน์   
๒.  ผู้ใหญ่เฉลิม  ภูสดศรี   
๓.  ผู้ใหญ่จำปี  ศรีมี  (๒ สมัยรวมกำนัน) 
๔.  นายทองดี  ทิพย์วงศ์

หมู่ที่  ๒  
๑.  ผู้ใหญ่สุวรรณ    นาสมใจ  
๒.  ผู้ใหญ่อ่อน    พรมคำมูล    
๓.  ผู้ใหญ่พัน  ศรีลาพัฒน์ 
๔.  ผู้ใหญ่คำมี    จันทร์พิพัฒน์ 
๕.  นายคำมี  จันทร์พิพัฒน์ (สมัยที่ ๒ เป็นกำนัน) 
๖.  นายพูนพัฒน์  ศิลาพัฒน์ (๑๗ ธ.ค.๕๓)

มู่ที่  ๔
๑.  กำนันเส็ง  ภักดีรักษ์ 
๒.  นายถาวร  ยานสุวรรณ์ 
๓.  นายวิเชียร  ศรีลาพัฒน์ (เกษียณ ๙ มิย.๕๓)          
๔.  นายวิเชียร ศรีลาพัฒน์  (๒๒ มิย.๕๔)

หมู่ที่  ๑๐ 
๑  ผู้ใหญ่ทวี  แก้วกิตติ ๒ สมัย 
๒.  นายศุภชัย  โคตรมณี 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์