หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ประวัติอำเภอหนองกุงศรี


ประวัติอำเภอหนองกุงศรี

                อำเภอหนองกุงศรี เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน  18  อำเภอของจังหวัด กาฬสินธุ์  ตั้ง อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  63  กิโลเมตร  เดิมมีเขตการปกครองขึ้นอยู่ กับ  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแบ่งออกเป็น   2  ตำบลคือตำบลหนองกุงศรี และตำบลโคกเครือ  ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงมูล  ทางทิศใต้ของอำเภอ ท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์    การติดต่อราชการของสองตำบลนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะต้องผ่านป่าสงวนแห่งชาติดงมูล ถึง  20  กิโลเมตร  จึงต้องเสี่ยงต่อภัยอันตรายต่างๆ เช่นโจรผู้ร้าย  ผู้ก่อการร้าย (คอมมิวนิสต์) ไข้ป่าฯลฯ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ประมาณปี พ.ศ.  2515   นายเอ็จ  บุญไชย (ยาช้างเผือกดงมูล)  ซึ่งอดีตเป็นครูใหญ่ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทน  2  สมัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยราษฎรในเขตอำเภอหนองกุงศรี และตำบลโคกเครือ อำเภอท่าคันโท ได้พร้อมใจกัน  ยื่นคำร้องขอตั้งเป็นกิ่งต่อกระทรวงมหาดไทย  เพื่อให้ติดต่อ ราชการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่  14  กันยายน  2516  มีเขตการปกครอง เป็น  2  ตำบลคือตำบลหนองกุงศรีและตำบลโคกเครือโดยให้ตั้งที่ว่าการให้ชื่อ ว่า  กิ่งอำเภอหนองกุงศรี ตามชื่อตำบลจัดตั้ง โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างกุงศรี  เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว  มีนาย สมบูรณ์  มังคละกุล  ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคน แรก  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2518  ได้มีการโอนตำบลหนองบัว  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์มาขึ้นการ ปกครองกับกิ่งอำเภอหนองกุงศรี เนื่องจากราษฎร ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไปติดต่อราชการ  ที่อำเภอสหัส ขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพราะจะต้องข้ามแม่น้ำลำปาว  การคมนาคมไม่สะดวก ปี พ.ศ. 2518  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ  หนองกุ งศรี  เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ย้ายสถานที่ทำงานมาเป็นที่ว่า การอำเภอหนองกุงศรี  ด้วยเหตุที่อำเภอหนองกุงศรี เป็นเขตล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ  และความสงบสุขของประชาชนประกอบกับเป็น ชุมชนหนาแน่น  จึงได้ขอยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโดยได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอเป็นอำเภอหนองกุงศรี  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2522   โดยมีนายเทพ  บูรมิ  รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอคนแรก

ปัจจุบันอำเภอหนองกุงศรี มี 9 ตำบล 5 เทศบาล 5 องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวนหมู่บ้าน 113  หมู่บ้าน

คำขวัญประจำอำเภอหนองกุงศรี
“ถิ่นลำหนองแสน แดนเกาะมหาราช ก๊าชธรรมชาติดงมูล ศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่”

            ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ถนนท่าคันโท-ห้วยเม็ก ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 9 ตำบล 113 หมู่บ้าน
                ๑.  ตำบลหนองกุงศรี      จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน

                ๒.  ตำบลหนองบัว จำนวน ๑๓  หมู่บ้าน
                ๓.  ตำบลโคกเครือ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
                ๔.  ตำบลหนองสรวง  จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน
                ๕.  ตำบลเสาเล้า  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน
                ๖.  ตำบลหนองใหญ่  จำนวน  ๑๕  หมู่บ้าน
                ๗.  ตำบลดงมูล  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน
                ๘.  ตำบลลำหนองแสน  จำนวน ๘  หมู่บ้าน
                ๙.  ตำบลหนองหิน  จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต

                อำเภอหนองกุงศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
                ทิศเหนือ              ติดต่อกับ อำเภอท่าคันโท และ อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี)
                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ อำเภอสามชัย อำเภอสหัสขันธ์ และ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
                ทิศใต้                  ติดต่อกับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด และ อำเภอห้วยเม็ก
                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ อำเภอห้วยเม็ก และ อำเภอกระนวน (จังหวัดขอนแก่น)

พื้นที่
                อำเภอหนองกุงศรี มีพื้นที่โดยประมาณ  626.944 ตารางกิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจ
                1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ (อ้อย,มันสำปะหลัง)
                2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างการเกษตร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ธนาคารมี 3 แห่ง ได้แก่
                ธนาคารกรุงไทย โทร. 043-881234
                ธนาคาร ธกส. โทร. 043-881041
                ธนาคารออมสิน สาขาหนองกุงศรี โทร. 0-4388-1187

การเกษตรกรรม
                1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว
                2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ เขื่อนลำปาว หนองใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอำเภอหนองกุงศรี

วัดบ้านหนองบัว

                อยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี เป็นสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในตำบลหนองบัว และเขตอำเภอหนองกุงศรี โดยพระครูปทุมสมณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี เป็นเจ้าอาวาส มีเนื้อที่ 29 ไร่ มีศูนย์สงเคราะห์ผู้อยากเลิกยาเสพติด เพื่อบำบัดและฟื้นฟูแก่ผู้ที่เลิกยาเสพติด

เกาะมหาราช

                อยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่วนราชการอำเภอหนองกุงศรี ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพัฒนา “5 ธันวามหาราช” เมื่อปี 2518 ซึ่งติดกับชายฝั่งเขื่อนลำปาว เขตพื้นที่ตำบลหนองบัว ทางด้านทิศตะวันออก บนเนื้อที่ 51 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดี เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

สะพานเทพสุดา

                สะพาน เทพสุดา ข้ามเขื่อนลำปาว ที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2549 งบประมาณ 498.8 ล้านบาท จากเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี ข้ามสะพานเทพสุดา บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอ   สหัสขันธ์ มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งขุดค้นซากฟอสซิสไดโนเสาร์ ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร

                นาย วิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ได้เปิดสะพานเทพสุดา หรือสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ให้อย่างไม่เป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม      พ.ศ.2553 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณจราจรประมาณ 4,000-5,000 คัน จากเดิมที่มีปริมาณจราจรประมาณ 400-500 คัน เพราะต้องใช้แพขนานยนต์ในการข้ามอ่างเก็บน้ำ และในปี พ.ศ.2554 ทช. ตั้งงบประมาณอีกประมาณ 114 ล้านบาท ในการปรับปรุงถนนกส.4035 ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเชื่อม อ.หนองกรุงศรีกับสะพานเทพสุดา โดยจะประมูลอี-ออกชัน  ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2553 ใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 1 ปี ซึ่งจะทำให้โครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อ กับ สะพานเทพสุดามีความสมบูรณ์มากขึ้น และคาดว่าจะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คันต่อวัน

                สำหรับ สะพานเทพสุดา จะเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.สหัสขันธุ์ กับ อ.หนองกรุงศรี          จ.กาฬสินธุ์ สามารถย่นระยะทางลงจากเดิม ได้ประมาณ 80 กิโลเมตร และย่นระยะทางจากจ.ขนส่งกาฬสินธุ์ไป จ.อุดรธานี ประมาณ  45 กิโลเมตร และย่นระยะทางจาก จ.หนองคายไปจ.มุกดาหาร ประมาณ 160 กิโลเมตร ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม มูลค่าจีดีพีทั้งด้านเศรษฐกิจ,สังคมและท่องเที่ยว

                โดยสะพาน เทพสุดา มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ประมาณ18% ถือว่าเป็นสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำที่ยาวที่สุด และ มีระดับน้ำลึก 17 เมตร ซึ่งทำให้มีอุปสรรคในการตอกเสาเข็ม ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีครึ่ง  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สะพานเทพสุดา” เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2553 และทรงรับเชิญเสด็จฯ เปิดสะพานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่มา กรมการพัฒนาชุมชน

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์