หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

การสร้างวัดและโรงเรียน


การสร้างวัด

          เมื่อมีการตั้งบ้านเรือนเป็นที่แน่นหนาถาวรแล้ว  จึงได้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๖  ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านอาจารย์อั้ง  ซึ่งท่านได้เดินธุดงค์มาโดยไม่ทราบว่าท่านมาจากที่ใด  และได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาพร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณต้นโพธิ์เยื้องไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  (ติดกับโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมในปัจจุบัน)  สมัยต่อมาพระต่อพระเกิดทะเราะกันเองได้บังฟันกันถึงตาย  (บังฟัน  หมายถึงการใช้ไสยศาสตร์)  เป็นเหตุให้พระที่มาอยู่ภายหลังไม่สามารถอยู่วัดแห่งนี้ได้  จึงได้ย้ายมาตั้งวัดแห่งใหม่ขึ้น  ณ  วัดหนองสวงปัจจุบัน  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐  เป็นต้นมา  โดยมีเจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้


  

๑. พระอาจารย์พิมพ์  พรมคำมูล  ท่านเป็นลูกพ่อใหญ่เพีย  พรมคำมูล  เนื่องจากวัดตั้งขึ้นใหม่ไม่มีพระอยู่จำพรรษาท่านจึงบวชและได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๓  ต่อมาได้ลาสิกขาไปตั้งครอบครัวที่บ้านหนองแสง

๒. พระอาจารย์ครูทัด  ชาวบ้านกราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านส่องดาว  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร    ซึ่งท่านเป็นนักเทศน์เสียง  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๕

๓. พระอาจารย์คำมูล  ศรีคำมูล  กราบนิมนต์มาจากบ้านแจ้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  และท่านได้ลาสิกขาตั้งครอบครัวที่บ้านหนองสวงกับแม่ใหญ่บัวไข  ศิลาพัฒน์

๔. พระอาจารย์นวล  กราบนิมนต์ท่านจากบ้านโคกโหย  (กิ่งอ.สามชัย  ปัจจุบัน)  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๓      และท่านได้ลาสิกขาในเวลาต่อมา

๕. พระอาจารย์บุญ  แก้วสิมมา  กราบนิมนต์ท่านมาจากบ้านแจ้ง  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๖  และท่านได้ลาสิกขาที่ตั้งครอบครัวที่บ้านหนองสวงกับแม่จันลา  อุตรดิษฐ์  ปัจจุบันท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่

๖. พระปลัดอ่อน  ขนฺติโก  (หลวงปู่ตาแจ้ง)   ท่านยาคูโสมบ้านนาเชือกได้ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส         เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๐  และวัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นวัดธรรมยุตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

๗. พระครูปัญญาสิริคุณ  กราบนิมนต์ท่านมาจากวัดชลประทานนิมิต  เขื่อนลำปาว  มาเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท – หนองกุงศรี  (ธรรมยุต)  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๔

๘. เจ้าอธิการสมัย  กิตฺติสมโย  หลวงปู่พระครูปัญญาสิริคุณ  ลาออกจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต)  ให้เจ้าอธิการสมัย  เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธ)  แทน  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และท่านได้ลาสิกขาไปตั้งครอบครัวที่บ้านบุ่งเข้  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

๙. พระมหาอุธ  ฐิตปญฺโญ  เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ)   เมื่อ  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๓๖  และได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ที่  พระครูสุธีวรสาร     (เจ้าคณะอำเภอชั้นโท จอ.ชท.) ณ  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอำเภอชั้นโท  เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  จากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ  จากสมเด็จพระพุฒาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  จนถึงปัจจุบัน

การสร้างโรงเรียน

          เดิมมีการเรียนการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง  ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๗๐  เป็นต้นมา  (ยังไม่สมบูรณ์)

  

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์