หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

กำหนดการ พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปัญโญภาส ทำบุญอายุครบ ๔๘ ปี


ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗
 

กำหนดการ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปัญโญภาส ทำบุญอายุครบ ๔๘ ปี ฟังเทศน์มหาชาติ
ณ วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗

********************************

วันเสาร์ที่ ๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔

        เวลา  ๐๗.๐๐   น. ทำบุญตักบาตรภายในวัด สมาทานศีล ถวายภัตตาหารเช้า

        เวลา  ๐๙.๐๐   น. เปิดรับบริจาคและก่อประทายข้าวเปลือกตลอดทั้งวัน

        เวลา  ๑๓.๐๐   น. พระสงฆ์ลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์

        เวลา  ๑๕.๐๐   น. พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง

        เวลา  ๑๘.๐๐   น. ฟังเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน

        เวลา  ๑๙.๐๐   น. ทำวัตรเย็น/เจริญพระพุทธมนต์ อบรมจิตภาวนา/แผ่เมตตาอธิษฐานจิต

 

วันอาทิตย์ที่ ๒  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๔

        เวลา  ๐๔.๐๐   น. แห่ข้าวพันก้อน

        เวลา  ๐๗.๐๐   น. ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรภายในวัด สมาทานศีล

                              พระสงฆ์ ๔๙ รูป รับทักษิณานุปทาน  ถวายภัตตาหารเช้า

        เวลา ๐๙.๑๙   น. พิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์ “ศาลาปัญโญภาส”

        เวลา  ๑๐.๐๐   น. พิธีวางศิลาฤกษ์ “ศาลาปัญโญภาส” โดยพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี

                              เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                              -   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๒ รูป  เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๔๘ ปี

                                  พระครูสุธีวรสาร ดร. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

        เวลา  ๑๑.๐๐   น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  ๑๐๘ รูป (โต๊ะจีน) 

                              -   ศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะ  รับเหรียญที่ระลึก ๔๘ ปี

        เวลา  ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐  น. พระสงฆ์ ๔ รูป เทศน์มหาชาติชาดก (เทศน์ผะเหวด)

                              รับต้นดอกเงิน ต้นกัณฑ์หลอนตลอดทั้งวัน

        จึงขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ได้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปัญโญภาส  ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๘ ปี พระครูสุธีวรสาร ดร. (อุธ ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายงานบริหาร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยพร้อมเพรียงกัน

 

หมายเหตุ :   ท่านที่ประสงค์จะตั้งโรงทานในวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗

               ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่วัดหนองสวง โทร. ๐๙-๑๘๖๕-๒๗๕๔

               หรือ อีเมล์. Chantum51@gmail.com

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 10/02/2014
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์