หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ มี.ค. ๐๗.๓๐ น. ถวายกุฏิบูรพาจารย์ที่สร้างอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชธรรมานุวัตร (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม) พระอุปัชฌาย์ พระครูปัญญาสิริคุณ (หลวงปู่บุญมี ฐิตธมฺโม) พระกรรมวาจาจารย์ อดีตเจ้า คณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสวง พระปลัดอ่อน ขนฺติโก (หลวงปู่ตา แจ้ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสวง น้อมบูชาคุณพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี (หลวงพ่อบัวศรี ชุตินฺธโร) พระอนุสาวนาจารย์ ขนาด ๘x๘ เมตรเสร็จแล้วพระสงฆ์สามเณร ๑๔ รูป ออกรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าที่ศาลาปัญโญภาส โดยมีพระครูสิทธิวราคม,ดร. เป็นประธานสงฆ์
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอายุครบรอบ ๕๓ ปี และบุญ เดือนสี่ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รก.เจ้าคณะภาค ๘ (ธ) เป็น ประธานสงฆ์ ณ วัดหนองสวง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
๒ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๕๙ รูป ออกรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหานเช้า งานทำบุญครบรอบ ๕๓ ปี พระครูสุธีวรสาร และทำบุญเดือนสี่สืบทอดประเพณีท้องถิ่นอีสาน ณ วัดหนองสวง ขออนุโมทนาบุญกับ พี่น้องชาวบ้านหนองสรวงและศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่ตั้งโรงทานและร่วมทำบุญบารมีร่วมกัน
๓ มี.ค. ๑๘.๐๐ น. คุณแม่สนิท วิเชียรสาร นำคณะศรัทธาลูกหลาน โดยมีนายอภิรักษ์ อัศวอารักษ์ที่ประเทศ เกาหลีเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาบุญบารมี สมปรารถนาทุกประการ
๗ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑ มี ๕ วาระ ๑.ประธานแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง, ๒.รับรองรายงานการประชุม, ๓.สืบเนื่องค้างพิจารณา ๑  เรื่อง, ๔.เพื่อทราบ ๓ เรื่อง, ๕.เพื่อพิจารณา ๑๖ เรื่อง...ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์...
๘ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บ้านแม่ลุน ศรีดาว หนองสรวง หมู่ ๒ ขออนุโมทนาสาธุการ เจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข...
๙ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศคุณแม่ผัน นาสมใจ ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพแม่สมัย เสน่ห์ดี สิริอายุ ๖๗ ปี บ้านหนองสรวง ม.๑๐ 
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศแม่ผัน นาสมใจ ณ บ้านหนองสรวง ม.๒ ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้อุทิศแด่ผู้ล่วงลับไป
๑๐ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. คณะศรัทธาญาติพี่น้องร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ผัน นาสมใจ และบรรจุอัฐิ
๑๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระเทพปัญญาเมธี (หลวงพ่อปราชญ์ อกฺกโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกลางกาฬสินธุ์ ณ วัดกลางกาฬสินธุ์ ผ้า ๑ ไตร ปัจจัย ๓,๐๐๐ บาท และร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกถ่ายตับท่านพระครูบริหารคณาทร (ทินกร อตฺตทนฺโต) เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา วัดป่านาดอกไม้ ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพอาหารเหลวแด่พระที่ป่วยไม่สามารถฉันอาหารเองได้ ที่ อ.พนมสาคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท บำรุงธาตุขันธ์พระสงฆ์ที่อาพาธ ...ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า หากเธอ ทั้งหลาย ต้องการจะอุปัฏฐากเราตถาคต ก็จงอุปัฏฐากภิกษุที่อาพาธนั้นเถิด... ขออานิสงส์ส่วนนี้ จงเกิดมี แด่ทุกท่าน ให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวลเถิด...
๑๑ มี.ค. ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็นงานศพแม่สมัย เสน่ห์ดี
๑๒ มี.ค. ๑๙.๐๐ น. ร่วมประชุมหารืองานฉลองอุโบสถ ประกอบด้วยนายกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองสรวงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน และคณะกรรมการเตรียมงานตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี งานทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
๑๓ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานบุญเดือนสี่วัดป่าสนามชัย
๑๕ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน
๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พระสงฆ์ ๔๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น ต่อด้วยพิธีพุทธาภิเษกงานปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิตร ผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน
๒๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระกิตติสารสุธี เลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) วัดปทุมนาราม กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระคาถาพุทธาภิเษกสลับกับอุบาสกอุบาสิกาสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณไปจนถึงเวลาอันสมควร
๑๖ มี.ค. ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล
๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพดิลก รก.เจ้าคณะภาค ๙ ธ. ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประสงฆ์ ประกอบพิธีผูกพัทธ สีมาอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรสิทธิ์

 

          ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
๑๗ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดป่าหนองชาติ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๑๘ มี.ค. เสร็จภารกิจจาก มมร.วศ.ก. ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังอุบาสกอุบาสิกาและคณะกรรมการจัดงานผูกพัทธ สีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดสว่างศรีบุญเรือง บ้านห้วยเตยเหนือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ แนะนำให้คณะกรรมการจัดงานขีดเส้นด้วยสีที่มองเห็นได้ชัดแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๘๐x๘๐ ซม. บริเวณภายในเขตลูกนิมิต เพื่อถวายความสะดวกแก่พระสงฆ์เวลาสวดถอนสีมา จะได้ยืนประจำตำแหน่ง ระหว่างหัตถบาสได้สะดวกขึ้น และปรับบริเวณตำแหน่งพระประธานเพื่อใช้ประกอบการศาสนพิธีให้ เหมาะสม และสามารถรองรับพระสงฆ์ที่มาร่วมงานพิธีได้อย่างพอเพียง...ขออนุโมทนาบุญบารมี
๑๙ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหานเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อตู้ พละเดช ๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น งานทำบุญอุทิศพ่อตู้ พละเดช ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐
๒๐ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร และบรรจุอัฐิงานทำบุญอุทิศพ่อตู้ พละเดช ที่บ้านหนองสรวง ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๕ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๓ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่แม่ย่วน สินธุกูต ณ บ้านหนองสรวง หมู่ ๑๐ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลกับคณะศรัทธาโดยทั่วกัน
๒๔ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศแม่ยวน สินธุกูต และบรรจุอัฐิเข้ากำแพง ณ วัดหนองสวง
๒๕ มี.ค. ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๖๐ รูป ร่วมพิธีสวดถอนสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีบุญเรื่อง บ้านห้วยเตยเหนือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
๑๘.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๒๖ มี.ค. ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณธรมธรรมธัชมุนี ในนามผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต มาปฏิบัติหน้า ที่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสว่างศรีบุญเรือง บ้านห้วยเตยเหนือ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...การนี้คุณแม่อรุณ ศิลาพัฒน์ ได้ถวายมะม่วงมหาชนก แด่พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานด้วย
๒๙ มี.ค. ๐๙.๓๐ น. ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มมร.วศ.ก. วาระแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง รับรองรายงาน การประชุม ๑ เรื่อง เพื่อทราบ ๖ เรื่อง พิจารณา ๕ เรื่อง อื่นๆ ๒ เรื่อง
๓๐ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปในการบรรพชาอุปสมบทนาคบ้านคำโอง ๒ นาค
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศแม่เรียง สมคำศรี แม่บุญชู นาสมใจ ณ บ้านหนองสรวง ม.๒ ขออนุโมทนาบุญบารมี ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ
๓๑ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้าอุทิศส่วนกุศลแด่แม่เรือง สมคำศรี แม่บุญชู นาสมใจ เสร็จแล้วบรรจุอัฐิเข้ากำแพงวัดหนองสวง
๑๔.๓๐ น. หลังเสร็จภารกิจบรรยายพิเศษ ที่มมร. วศ.ก. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี รก.จภ. ๘ (ธ), จจ.กส. (ธ) มีบัญชาให้เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๔๔ รูป ณ ศาลาเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ ปี วัดประชาชนิยม เป็นที่น่าประทับใจมาก สามเณรเมื่อบวชแล้วสามารถอนุโมทนาเป็น ภาษาบาลีได้เลย ด้วยบท ยถา...สัพพะพุทธานุภาเวนะ...ซึ่งได้รับการฝึกหัดจากพระครูวิชัยคุณวัตร,ดร. ขออนุโมทนาบุญบารมีกับผู้มีส่วนร่วมในการนี้ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/08/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์