หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
ขอน้อมอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่ได้ ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระสังฆราช  ทอดถวาย
ณวัดหนองสวง  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 3 พ.ย 2556
รวมปัจจัยทั้งสิ้น
647,861บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) สาธุๆๆ

รายนามชาวบ้านหนองสรวงขอเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดผ้าพระกฐินฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช  ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐ นาฬิกา

1  ร้านแสงสรวงพัสดุ พร้อมครอบครัว  59  พ่อใหญ่ทา พรมคำมูล 
2  พ่อเคนน้อย ยานสุวรรณ์ นายพรเทพ นางเพ็ญสวรรค์  60  พ่อไพบูลย์ แม่อำพร กุสโร พร้อมครอบครัว 
 น.ส.จิตตราพร นายพิชชากร นิธิพรเดชะ  61  แม่สมบูรณ์ ศรีดาว 
3  แม่ลุน ศรีดาว พร้อมครอบครัว  62  พ่อบุญรอด แม่เกษร พานพัด 
4  พ่อพูนพัฒน์ แม่วิภาดา ศิลาพัฒน์  63  แม่อุไร อุตรดิษฐ์ พร้อมครอบครัว 
5  แม่ดี คำวงษา พร้อมครอบครัว  64  แม่ขันคำ อินทเสาร์ 
6  แม่ค้ำ เนื่องโสม พร้อมบุตรหลาน  65  แม่ล้น นาสมใจ พร้อมครอบครัว 
7  พ่อพัน แม่ราตรี สีมี  66  พ่อสมใจ แม่เทา จันทร์พิพัฒน์ 
8  พ่อสุด แม่สนิท วิเชียรสาร พร้อมครอบครัว  67  แม่เลื่อน ภูถูกแสง พร้อมครอบครัว 
9  พ่อธีรวัฒน์ แม่ไสว สามาสา  68  พ่อบุญเริ่ม แม่จรัส ศรีรังษ์ 
10  นายวิเชียร ศรีลาพัฒน์ พร้อมครอบครัว  69  พ่อพงษ์ แม่สวรรค์ ยานผาด 
11  แม่อรุณ ศิลาพัฒน์ พร้อมครอบครัว  70  แม่เบ็ญ มีชัย พร้อมครอบครัว 
12  พ่อเสมียน แม่เทา สีมี  71  พ่อนาวิน แม่ลัดดาวัลย์ ศรีลาพัฒน์ 
13  พ่อเกตุ แม่บัวพันธ์ ยานสุวรรณ์  72  พ่ออำนวย แม่หนู จำนงอุดม พร้อมครอบครัว 
14  พ่อวิบูลย์ แม่ลำไพ อุ่นศิริ  73  แม่คำพร พรมคำมูล พร้อมครอบครัว 
15  พ่ออ้วน แม่คำปุน อุ่นศิริ พร้อมครอบครัว  74  พ่อประวัติ แม่สายฝน มุนตรีบุตร 
16  พ่ออมร แม่หนูพิน เศษโคตร  พร้อมครอบครัว  75  พ่อคำมี แม่บานเย็น จันทร์พิพัฒน์ 
17  พ่อจันทร์  แม่ลำพัน  นาสมใจ  76  แม่กอง ศรีมี พร้อมครอบครัว 
18  พ่อวิเชียร แม่สำเริง พร้อมครอบครัว  77  พ่อปี แม่ปี ไชยศักดิ์  
19  แม่ศรี พันบุบผา พร้อมครอบครัว  78  พ่อสิงห์ แม่ใบ เสน่ดี พร้อมครอบครัว 
20  พ่อบุญรอด แม่เที่ยง เสน่ดี พร้อมครอบครัว  79  แม่บุญสม เลื่อมเรือง พร้อมครอบครัว 
21  พ่อสำลี แม่บุญ จันทบุตร พร้อมครอบครัว  80  พ่อทวี แม่ติ๋ม แก้วกิตติ 
22  นายพิทักษ์ คุณชนะรงค์ พร้อมครอบครัว (ประเทศเกาหลี)  81  แม่ปานทอง บุตตะวงษ์ พร้อมครอบครัว 
23  พ่อประทอง แม่หนู พละเดช พร้อมครอบครัว  82  พ่อเกียน พรมคำมูล พร้อมครอบครัว 
24  พ่อสำเร็จ แม่ประกอบ ภูทอง   83  แม่คำปัน นาสมใจ พร้อมครอบครัว 
25  นายจันทร แม่วงเดือน แก้วกิติ  84  แม่แปลง ภูนาสรณ์ พร้อมครอบครัว 
26  พ่อฉลอง แม่แหวนเพชร แก้วกิติ  85  พ่อสำลี ดีพรม พร้อมครอบครัว 
27  พ่อทองดี แม่ทองดี ทิพวงศ์  86  แม่สมบัติ คำป้อง พร้อมครอบครัว 
28  พ่อเคน  แม่สุข  ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว  87  แม่คำกอง ถิ่นสำอาง พร้อมครอบครัว 
29  พ่อมา แม่สงกา ศรีกงพาน พร้อมครอบครัว  88  พ่อประมวล แม่เสงี่ยม สายเพ็ง 
30  พ่อพิบูรณ์ แม่ทองมี อุดชุมนารี  89  แม่อัมพร ดอนขันธ์ 
31  นายพีรภัทร แก้วกิติ  90  แม่กรี ศรีบุญเรือง 
32  พ่อสมศรี แม่ใหม่ ภูนาเชียง พร้อมครอบครัว  91  พ่อวิรุฬห์ แม่ตรีนุต ยานผาด 
33  พ่อตัน นาสมใจ พร้อมครอบครัว  92  แม่เนตร ภูนาสรณ์ พร้อมครอบครัว 
34  แม่แบ  กุสโร พร้อมครอบครัว  93  พ่อวิชิต ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 
35  พ่อสมาน แม่คำปัน ภักดีรักษ์  94  แม่คำปาง ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 
36  พ่อสนั่น แม่วันทิน อินทเสาร์   95  พ่อจำปา แม่สมนึก ไชยศักดิ์ 
37  พ่อเดช แม่หนู พันธุ์บุบผา  พร้อมครอบครัว  96  นางทน ภูโคก พร้อมครอบครัว 
38  พ่อขวัญ แม่ทองมี พานพัด พร้อมครอบครัว  97  แม่ด้วง บุญบาน 
39  พ่อคงเดช แม่จิตรา กองวงษา พร้อมครอบครัว  98  แม่สมบูรณ์  สิทธิประภา 
40  แม่เกษร ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว  99  พ่อสง่า แม่ไพฑูรย์ บุญหล้า 
41  แม่ลำใย พ่อทอน ภูนารี พร้อมครอบครัว  100  นางสาวสกาวเดือน นันประเทศ 
42  พ่อเหมียน แม่ดอกรัก จันรอด  101  นายสุริยงค์ ศรีบุญเรือง พร้อมครอบครัว 
43  พ่อเกตุ แม่บังอร ชัยพิมูล  102  แม่บัง  กาลมุล พ่อพงษ์สวัสดิ์ แม่มลฤดี วิรุฬดก 
44  แม่โพธิ์ ภูทัดผล พร้อมครอบครัว  103  พ่อสมดี  แม่ยวน สินธุกูต พร้อมครอบครัว 
45  แม่บัวบาน ด้วงโพธิ์ พร้อมครอบครัว  104  พ่อสงวน บุญผง  พร้อมครอบครัว 
46  เจ้าภาพโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี  105  แม่เต๋าะ มณีแดง พร้อมครอบครัว 
47  พ่อประยงค์ แม่เพชร สามาสา  106  พ่อสุรพล  แม่น้อย  ลาวัลย์ พร้อมครอบครัว 
48  พ่อน้อย แม่สมพร ยศโสภณ พร้อมครอบครัว  107  นายเจริญชัย ภูอาลัย พร้อมครอบครัว 
49  พ่อสอ แม่ทองยศ ยานกาย   108  แม่แปลง ภูนาสรณ์ พร้อมครอบครัว 
50  พ่อสำเริง แม่พันปี ชมพู พร้อมครอบครัว  109  พ่อชอบ  ภูกิ่งแก้ว พร้อมครอบครัว 
51  พ่อเสาว์ แม่แดง ฤทธิตา  110  แม่บุญ  ยานผาด พร้อมครอบครัว 
52  พ่อใหญ่จัน อดทน พร้อมครอบครัว  111 แม่จอม ศรีลาพัฒน์ พร้อมลูกหลาน
53  พ่อเดชา แม่ค่อง โตรอด  112  แม่ประไพรศรี นันประเทศ  พร้อมลูกหลาน 
54  นางกฤษณา บุญผง  113  พ่อวิชัย  แม่วาสนา พรมคำมูล  
55  นายพงศธร มุกรักษ์ พร้อมครอบครัว  114  แม่จันทร์ แม่กัน พันธุ์บุบผา 
56  นายสุรชัย นางปราณี   115  แม่แหลม โคตรบังคม 
57  พ่อชูศักด์ แม่แปลง เหล่าพร พร้อมครอบครัว  116  พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต ดร. 
58  พ่อประยงค์ แม่เยาวภา ยานผาด  117  คุณครูวิเชียร คุณครูสวย ศรีคงเพชร พร้อมครอบครัว 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

  • ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
    ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

    ลิงค์ : http://watnongsuang.net/index.php?PMEng=News4
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 03/11/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์