หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พี่น้องชาวบ้านหนองสรวง ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ด้วยการทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
๒ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญ บ้านแม่บัวบาน ด้วงโพธิ์ หนองสรวง ม.๔ ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
๓ ม.ค. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ฝักลูกนิมิตวัดป่านาศรีนวล สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ขออนุโมทนาบุญบารมี
๔ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญบวช บ้านแม่เขื่อน โสทะโน หนองสรวง ม.๒
๐๘.๓๐ น. กิจกรรมสารสัมพันธ์ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง ณ บริเวณวัดหนองสวง
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายวัชรพล โพธิจันทร์ ได้รับฉายาว่า "กนฺตวีโร" และนายวศิลป์ โสทะโน ได้รับฉายาว่า "ปรกฺกโม"
๕ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๑๕ รูปให้การบรรพชานายอนันต์ ฆารประเดิม และอุปสมบทนายปิยะนันท์ จันทะวงศ์ฤทธิ์ ได้รับฉายาว่า “จนฺทวํโส” ที่วัดป่าราชพฤกษ์
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทที่อุโบสถวัดหนองสวง
๖ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ที่อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระวรายุทธ จกฺกธมฺโม วัดโสกเสน่หา เสร็จแล้วประชุมหารือเรื่องการู้กพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตวัดสว่างศรีคงคา
๗ ม.ค. ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นบ้านพ่อช่วง จุตาทิศ บ้านนาบง หมู่ที่ ๘
๘ ม.ค. ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพนายสังเวียน สุวอ บ้านหนองสรวง ม.๒
๙ ม.ค. ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพนะอภิธรรมงานศพนายสังเวียน สุวอ ที่บ้านหนองสรวง ม.๒ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓๘ ราย
๑๐ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ครปฐม และปรับแก้ไขทรานสคลิป ป.โท ๓๔ ฉบับ
๑๑ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล แด่นายสังเวียน สุวอ
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณรเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๖ ปี หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร งานสมโภชการประกาศตั้งวัดและฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่ากุงศรีเจริญธรรม บ้านหนองกุง ศรี อ.หนองกุงศรี เสร็จแล้วแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอำเภอหนอง กุงศรี (ธรรมยุต)
๑๒ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต รับทักษิณานุปทาน ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุวัฒน มงคลครบ ๗๖ ปี หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร สมโภชการประกาศตั้งวัดและฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่ากุงศรี เจริญธรรม บ้านหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๓ ม.ค. ๑๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานประชุมเพลิงศพท่านพระครูวิสุทธิเมธาวัฒน์ (ท่านอาจารย์ยอย ธมฺมธโร) ซึ่งท่านเคยเป็นครูสอนนักธรรมชั้นเอกเราเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าโนนนิเวศน์ เมืองอุดรธานี
๑๔ ม.ค. ๑๖.๓๐ น. ร่วมพิธีสรงน้ำและบรรจุศพท่านอาจารย์บุญเลิศ บุญไชยโย อป.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วศ.ก. เข้าหีบเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๓ คืน ณ วัดชัยสุนทร เมืองกาฬสินธุ์
๑๕-๑๖ ม.ค. พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) นำคณะพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ๑๙๔ รูป/คน เดินทางไป เจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน อบรมจิตภาวนา แผ่เมตตาอธิษฐานจิต เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ที่พระปฐมเจดีย์นครปฐม พระมหาเจดีย์ชเวดากองและพระพุทธรูปหยกน้ำหนัก ๕๐๐ ตัน เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์ ทำบุญถวายผ้าป่าที่เจดีย์ชเวดากองและพระพุทธรูปหยก รวมเป็นเงินไทย ๑๕๓,๗๑๐ บาท เงินดอนลาร์๑,๘๒๒ ดอลลารร์ เงินจ๊าด๑,๖๕๕,๘๐๐ จ๊าด
๑๗ ม.ค. ๑๔.๐๐ น. ร่วมงานฌาปนกิจศพท่านอาจารย์บุญเลิศ บุญไชยโย ณ เมรุวัดชัยสุนทร เมืองกาฬสินธุ์
๑๘ ม.ค. ๑๗.๑๕ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสงวน มีชัย ได้รับฉายาว่า "ฐานุตฺตโม" สิบเอกวรุต จุนันท์ ได้รับฉายาว่า "อานนฺโท" และสิบตรีธีระนันท์ อุ่นศิริ ได้รับฉายาว่า "ธีรนนฺโท" ณ อุโบสถวัดหนองสวง 
๑๙ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลพ่อใหญ่ที กรีเทพ ที่บ้านหนองสรวง ม.๔ ขออนุโมทนาบุญ
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น งานอุทิศส่วนกุศลแด่พ่อที กรีเทพ ที่บ้านหนองสรวง ม.๔ ขออนุโมทนาบุญ
๒๐ ม.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าทำบุญบรรจุอัฐิพ่อใหญ่ที กรีเทพ ณ วัดหนองสวง ขออนุโมทนาบุญ
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๑ รูป ลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระสด ปญฺญาวโร
๒๓ ม.ค. ๑๕.๐๐ น. ประชุมบุคลากรประเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร เอนกประสงค์ มมร.วศ.ก. เสร็จแล้วมอบของที่ระลึก
๒๕ ม.ค. ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ร่วมโครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๒๖ ม.ค. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวง ปู่ท่อน ญาณธโร) ณ เมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน เมืองเลย
๒๘ ม.ค. ๑๕.๐๐ น. ประชุมบุคลากร เพื่อซักซ้อมความเช้าใจเรื่องระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และงานวัน มาฆบูชา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้นสาม วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอรุณ คันธเนตร ได้รับฉายาว่า อรุโณ           ณ อุโบสถวัดหนองสวง ขออนุโมทนา...

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 05/04/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์