หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ พ.ย.

๑๐.๐๐-๑๕.๓๐ น. ประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนกลยุทธ์ มมร.วศ.ก.

๓ พ.ย.

๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคีวัดป่ามงคลธรรมรังษี บ้านแก ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เป็นประธานสงฆ์

๔ พ.ย.

๑๐.๐๐ น. ร่วมงานกฐินสามัคคีและเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานฉลองปริญญาพุทธ ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ท่านพระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก ณ วัดนางนวล ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก ขอให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไป

๗ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๔ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสนามชัย ต.หนองสรวง ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่าน
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อบุญล้วน พละดล อายุ ๗๙ ปี ณ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว

๘ พ.ย.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระพิทักษ์ รตินฺธโร เสร็จแล้วมอบ ตราตั้งเจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธรรมยุต) แด่เจ้าอธิการพิทักษ์ รตินฺธโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง ขอให้เจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป

๙ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหานเช้า งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่พ่อ สมบูรณ์ มีชัย บ้านหนองสรวง ม.๒ ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ร่วมประชุมการเขียนโครงการงบประมาณปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๒ มม.วศก.

๑๐ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคี สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสรวง นำโดยนายญาณพล ภูคะมา นายก ทต.หนองสรวง นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ และพี่น้องชาวตำบบหนองสรวงทุกท่านเป็นเจ้าภาพ ทอดถวาย ณ วัดคำโอง
๑๔.๑๗ น. พระสงฆ์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายจิราวุทธ ชาวทองหลาง ได้รับฉายาว่า จิราวุโธ ณ อุโบสถวัดหนองสวง และพำนักที่วัดเทพญาณนิมิตร บ้านหนองชุมแสง
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นฉลององค์กฐินสามัคคีที่วัดคำแคนสิทธาราม บ้านคำแคน เสร็จแล้วแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูปิยธรรมโชติ วัดทรงธรรมผาสวรรค์ อ.ท่าคันโท

๑๑ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๗ รูป รับบิณฑบาตจากพี่น้องชาวบ้านคำแคน ๑๑๑ คน และฉัน ภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วคณะศรัทธาพี่น้องประชาชน สมาทานศีล ๕ ถวายกฐินสามัคคี พระสงฆ์ ประกอบพิธีกฐินกรรม เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา
๑๓ พ.ย.๖๑ ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญเก็บอัฐิอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อบุญล้วน พละดล ที่บ้านโคกใหญ่ ขออนุโมทนาบุญบานมี

๑๗ พ.ย.

๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อจูมจี วัฒโน เป็นวันที่ ๒ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔

๑๘ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้างานแต่งงานคุณกรรณิกาและ คุณมัณทนกร ที่บ้านคุณพ่อยา วิเชียรสาร ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี รก.เจ้าคณะภาค ๘ ธ.,เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. องค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง วศก. เป็นประธานฝึกซ้อมเสมือนจริงพิธีรับปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมอาคาร ใหม่ มมร. วศก. และเมตตาร่วมถ่ายภาพหมู่ สำเร็จลงด้วยดี "ผู้มีวิชาและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐในเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย"

๑๙ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าทำบุญ บ้านแม่สายฝน บุบผา ม.๒
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพพ่อจูมจี วัฒโน ณ เมรุวัดหนองสวง อายุ ๗๓ ปี 
๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อจูมจี วัฒโน ม.๔

๒๐ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญตักบาตรอุทิศพ่อจูมจี วัฒโน ณ บ้านหนองสรวง ม.๔ เสร็จแล้วเข้า มมร. วศก.

๒๑ พ.ย.

๑๓.๐๐-๑๕.๒๑ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ มีวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๘ เรื่อง วาระพิจารณา ๑๑ เรื่อง อื่น ๆ ๑ เรื่อง

๒๒ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคี ณ วัดทองหล่อคัมภีร์วราราม บ้านนาอวน 
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยท่านรังษี นาถสีโล วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ 

๒๓ พ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญเปิด ร้านขึ้นบ้านใหม่นายพีระพงษ์ โตรอด ที่บ้านหนองสรวง ม.๒ ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

๒๔ พ.ย. ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธาน ฝึกซ้อมใหญ่พิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสุชีพ   ปุญญานุภาพ มมร ศาลายา
๒๕ พ.ย.

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็ฌจพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ ประธานในพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มมร ศาลายา

๒๙ พ.ย.

๐๘.๓๐ เป็นต้นไป จัดสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก มีผู้สมัครสอบ ๑๒๔ คน ขาดสอบ ๔๐ คน คงสอบ ๘๔ คน ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม และโรงเรียนหนองแข้วิทยาเป็นอย่างดี โดยมีท่านเจ้าคุณพระกิตติสารสุธี เลขานุการ รก. เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) และคณะเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเยี่ยมสนามสอบ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 05/01/2019
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์