หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ต.ค.

ผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย นำโดยพระเทพบัณฑิต อธิการบดี ร่วมทำบุญงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ ๑๒๕ ปี และรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ณ ธรรมสถานศาลายา นครปฐม

๒ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง นำโดยนายญาณพล    ภูคะมา ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ และร่วมบริจาคเงินตั้งต้นกองกฐินสามัคคีปี ๑๗ จำนวน ๓๔ ราย
๑๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อทองหลาง ถาวโร (บุญโส)อายุ ๘๐ ปี ๒๒ พรรษา ณ ที่พักสงฆ์ห้วยเปอเคอ บ้านคำไฮ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี ธ. เป็นประธาน มีคณะศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ

๔ ต.ค. 

แสดงธรรมงานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อทองหลาง ถาวโร (บุญโส) สิริอายุ ๘๐ ปี ๒๒ พรรษา ณ เมรุชั่วคราวที่พักสงฆ์ตูบเปอเคอ บ้านคำไฮ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็กเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระครูโสภณธรรมอุดม(สมคิด อนุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิพุทธคุณ เจ้าคณะตำบลคำใหญ่ ธ. และคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา  พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.

๕ ต.ค.

๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผู้บริหาร บุคลากรบางส่วน มีส่วนกลาง และ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิธีฝึกซ้อมประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มมร ศาลายา นครปฐม

๖ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญบ้านพ่อทรงเดช แม่หนู พันธ์บุบผา ที่บ้านหนองสรวง ม.๒ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

๙ ต.ค. 

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง นำโดยนายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินผู้สูงอายุปีที่ ๑๗ ณ วัดหนองสวง 
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๕๘ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธาน พระครูสิทธิธรรมจารี เป็นผู้สวดพระปาฏิโมกข์ และพระครูสุธีวรสาร เป็นสวดถอนสีมา ณ วัดป่าช้างแก้วไชยาราม บ้านโนนชัย ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. นำพระเณร อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม ทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ ถ่ายภาพยามค่ำคืนเป็นที่ระลึก

๑๑ ต.ค.

เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ผลการตรวจประเมินของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑๒ ตัวบ่งชี้ = ๓.๘๖ การดำเนินงานระดับดี ขออนุโมทนา ขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกท่าน

๑๓ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวบ้านหนองสรวง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ พระสงฆ์สามเณรสดับปกรณ์ แลถวายภัตตาหารเช้าตามลำดับ ณ ศาลากาเปรียญวัดหนองสวง..

๑๘ ต.ค.

๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ อาคารห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธาน มี ๖ วาระ วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ๑ เรื่อง, วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม, วาระที่ ๓ สืบเนื่อง ๑ เรื่อง, วารที่ ๔ เพื่อทราบ ๕ เรื่อง, วาระที่ ๕ พิจารณา ๓๐ เรื่อง...มมร.วศก. ป.ตรี เห็นชอบให้จบ ๒๙ ราย ป.โท ศษ.ม. เห็นชอบให้จบ ๑๗ ราย

๑๙ ต.ค.         

๑๓.๐๐ น. ร่วมเปิดสอบและเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ณ วิหารเทศรังสี วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์

๒๐ ต.ค.

๑๓.๓๐ น. ร่วมประชุมเวิร์คช็อปประธานและผู้รับผิดชอบสนามสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก ของสำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ (ธรรมยุต) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยมีหลวงพ่อพระครูกมลาสยคุณ ที่ปรึกษาเข้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธาน ณ อาคารห้องสมุด วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

๒๑ ต.ค.

สามเณรประวิทย์ ภูปุย นำคณะศรัทธาญาติธรรมบ้านหนองแวง ต.เว่อ อ.ยางตลาด ถวายพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ที่ศาลาปัญโญภาส โดยพระครูวินัยธรทรงศักดิ์ พร้อมชาวบ้านหนองแวง และคุณกิตติโรจน์ พงศ์ศรีสืบสุข พร้อมครอบครัว และท่านที่มิได้เอ่ยนาม ถวายรูปเหมือนหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยสมทบสร้างศาลาปัญโญภาส ขออนุโมทนาสาธุการบุญบารมี ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลเทอญ

๒๔ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๓๔๔ คน นำโดยนายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง นายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวง พร้อมผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปวารณาออกพรรษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีปีที่ ๑๖ ณ ศาลาปัญโญภาส วัดหนองสวง ขออนุโมทนาให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ จะทำการสิ่งใดอันชอบด้วยธรรม ขอให้สำเร็จเหนือความคาดหมายทุกประการ

๒๖ ต.ค.

๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นสมโภชองค์กฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานสงฆ์

๒๗ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารงานบุญกฐินบ้านแม่วาน แก่นโพธิ์ศรี 
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายมงคล โสภา ได้รับฉายาว่า มงฺคโล 
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานแม่วาน แก่นโพธิ์ เสร็จแล้วแสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์กฐินสามัคคีที่ศาลาปัญโญภาส

๒๘ ต.ค.

พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวงและญาติธรรม ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีและถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาสที่ยังไม่แล้วเสร็จขออนุโมทนาบุญบารมีกับคณะศรัทธาทุกท่านขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 11/11/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์