หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ค.

๐๔.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทคุณสถาพร ปัญญา ได้รับฉายาว่า สุปญฺโญ=ผู้มีปัญญาดี ณ อุโบสถวัดหนองสวง 
๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้าน อ.สมัย ปัญญา ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐

๒ ก.ค.

๑๓.๓๐ น. ประชุมชี้แจงกรอบภาระงานบุคลากรสำนักงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...เรียบร้อยด้วยดี

๓-๔ ก.ค.

พระสังฆาธิการ ๓๒๓ รูป ร่วมประชุมสัมมนาเจ้าคณะอำเภอธรรมยุตทั่วประเทศ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ต.หนองนาค อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานเปิดการสัมมนา...

๔ ก.ค. 

๑๖.๓๐ น. พระพรหมมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาพระสังธาธิ การระดับเจ้าคณะอำเภอธรรมยุตทั่วประเทศ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อ.หนองแค จ.สระบุรี เสร็จแล้วเดินทางไปกราบหลวงพ่อพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล สร้างโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ ที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) อ.เมือง จ.ลพบุรี ปัจจุบันมีท่านพระมหาถวิล วรคุโณ เป็นเจ้าอาวาส เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดหนองสวง...

๖ ก.ค.

๑๓.๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดตามแผนกาฬสินธุ์โมเดลพ้น ภัยยาเสพติด ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ มมร.วศ.ก.

๘ ก.ค.

ปิดโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด ๒๐๑๙ กิจกรรมอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย..."การไม่คบคนพาล และการคบกับบัณฑิต"... เป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าตลอดไป....

๙ ก.ค.

๑๖.๓๐ น. นำคณะรับพระพุทธนิรันตราย เพื่อประดิษฐานไว้ห้องประชุมใหญ่ มมร วศ.ก. จากพระเดชพระคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส และพระเมธาวินัยรส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี ในนาม มมร. วศ.ก.

๑๐ ก.ค.

เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการ...

๑๓ ก.ค.  

๑๒.๐๐ น. คณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จำนวน ๔ ท่าน ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน/กิจกรรมในพื้นที่วัดหนองสวง ด้านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ขออนุโมทนา
๑๗.๔๑ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุระศักดิ์ ถาพร ได้รับฉายาว่า กตปุญฺโญ ณ อุโบสถ   วัดหนองสวง เสร็จแล้วพำนักที่วัดชมพูอุทวารี ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ขออนุโมทนา

๑๕ ก.ค.

๑๓.๐๐ น. เป็นประธานสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ วิทยาลัยศาสน ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย "เรียนหมู่ เรียนครู ดูเอง"...

๑๗ ก.ค.

๐๘.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.อนุบาลธษพล และ ร.ร.มัธยมธษพล ระดับ ป.๔- ม.๖ จำนวน ๒๘๐ คน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง
ขออนุโมทนาแสดงความชื่นชมกับท่านผู้บริหาร คุณครู นักเรียนทุกคน และขอขอบคุณพระธรรม วิทยากรทุกรูป ๑๓.๐๐ น. ถวายการต้อนรับและร่วมประชุมสังเกตการณ์ การประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์๑๘ ก.ค.๖๑ โครงการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ๓ หลังสูตร (การสอนพระพุทธศาสนา, การปกครองและการสอนภาษาไทย) อยู่ในระดับปานกลาง ๒ หลักสูตร (การบริหารการศึกษาและภาษาอังกฤษ) ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

๑๙ ก.ค.

เช้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในทัณฑสถาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
ช่วงบ่าย ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดกลาง มมร ศาลายา นครปฐม โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม สรุป ว.๑ มี ๑ เรื่อง, ว.๒ รับรองรายงานการประชุม, ว.๓ สืบเนื่อง ๑ เรื่อง ว.เพื่อทราบ ๔ เรื่อง, ว.๕ พิจารณา ๒๒ เรื่อง

๒๑ ก.ค.

เทคอนกรีตผสมเสร็จ (210Ksc) ถนนเข้าวัดหนองสวงด้านทิศตะวันตกทั้งสองประตู จำนวน ๙ คิว ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท เหล็กตะแกรง ๑ ม้วน ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๐๐ บาท ขออนุโมทนาขอบคุณพ่อกำนัน พ่อเหมียน พ่อวิบูล พ่อทัน พ่อพัน และพระเณรทุกรูป ที่ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี หากท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างบุญบารมีในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพได้ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันอาสาฬหบูชา ที่ศาลาการเปรียญวัด  หนองสวงเด้อ...สาธุ

๒๒ ก.ค.

๑๐.๐๐ น. ถวายการต้อนรับท่านพระมหาถวิล วรคุโณ เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดพระงาม) จ.ลพบุรี เสร็จแล้วนำพระเณรทำความสะอาดกำแพงวัดด้านทิศเหนือ เพื่อความ สะดวกญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อปิ่น ศรีลาพัฒน์ สิริอายุ ๗๕ ปี ที่บ้านหนองสรวง ม.๔ ขอดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดม

๒๓ ก.ค. ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นวัดป่าประเสริฐธรรม บ้านหนองกบ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี
๒๔ ก.ค.

๐๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทผ้าขาวประเสริฐ ขาวดี และคณะ ๕ รูป ณ อุโบสถวัดหนองสวง เสร็จแล้วไปพำนักจำพรรษา ณ ที่พักสงฆ์ประเสริฐธรรม บ้านหนองกบ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เสร็จแล้วร่วมสัมมนาที่ วข.อีสาน ขอนแก่น

๒๕ ก.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณพ่อปิ่น ศรีลาพัฒน์ อายุ ๗๕ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ขอส่งดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดม...
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายกฤษณะ มาตรา ได้รับฉายาว่า โฆสโก แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงกึกก้อง ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็น งานอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อปิ่น ศรีลาพัฒน์ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔

๒๖ ก.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศพ่อปิ่น ศรีลาพัฒน์ ที่บ้านหนองสรวง ม. ๔ ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติพี่น้องทุกท่าน

๒๗ ก.ค.

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สวดถวายพรพระ ประชาชนชาวบ้านหนองสรวง นำโดย นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง นายญาณพล ภูคะมา นายก ทต.หนองสรวง จำนวน ๒๘๕ คน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๒.๐๐ น. เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเทศกาลเข้าพรรษา พระสงฆ์ ๓๗ รูป พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ประกอบพิธีขอขมาพระเถระในเขตอำเภอหนองกุงศรี (ธ) ที่มีพรรษายุกาล ๒๐ พรรษา ขึ้นไปจำนวน ๕ รูป เสร็จแล้วประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ใน พรรษานี้ได้ฝากหมู่คณะใด้พิจารณาพระพุทธภาษิตที่ว่า "ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้" ด้วยปัญญาของตนอย่างถ่องแท้ โดยความไม่ประมาทเถิด...

๒๘ ก.ค.

๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายเทียนพรรษา และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการปรับปรุงศาลาบุญมีวิมุติ ให้สามารถรองรับผู้คนที่มาบำเพ็ญกุศลได้สะดวกมากขึ้น ขออนุโมทนาบุญบารมีกับทุก ๆ ท่าน ให้มีแต่ความสุขควาทเจริญตลอดไป

๒๙ ก.ค.

๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประกอบพิธีถวายสักการะบูรพาจารย์ (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม, หลวงแดง ธมฺมรกฺขิโต) พระเถรานุเถระโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ และถวายสักการะพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเถระตามลำดับ
๑๔.๐๐ น. ถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) บ้านดงเมือง 
๑๖.๓๐ น. ถวายสักการะหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี วัดบ้านหนองบัว ตามลำดับ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 13/08/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์