หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ผู้แทน บมจ.ทีโอทีเข้ารับผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายที่วัดหนองสวง


11 ตค. คุณสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้จัดการฝ่ายขายและการบริการ ในนามผู้แทนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้ารับผ้าพระกฐินพร้อมบริวาร จากเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนำไปทอดถวายที่วัดหนองสวง

รายนามชาวบ้านหนองสรวงขอเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดผ้าพระกฐินฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช  ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐ นาฬิกา

   
1  ร้านแสงสรวงพัสดุ พร้อมครอบครัว 
2  พ่อเคนน้อย ยานสุวรรณ์ นายพรเทพ นางเพ็ญสวรรค์ 
 น.ส.จิตตราพร นายพิชชากร นิธิพรเดชะ 
3  แม่ลุน ศรีดาว พร้อมครอบครัว 
4  พ่อพูนพัฒน์ แม่วิภาดา ศิลาพัฒน์ 
5  แม่ดี คำวงษา พร้อมครอบครัว 
6  แม่ค้ำ เนื่องโสม พร้อมบุตรหลาน 
7  พ่อพัน แม่ราตรี สีมี 
8  พ่อสุด แม่สนิท วิเชียรสาร พร้อมครอบครัว 
9  พ่อธีรวัฒน์ แม่ไสว สามาสา 
10  นายวิเชียร ศรีลาพัฒน์ พร้อมครอบครัว 
11  แม่อรุณ ศิลาพัฒน์ พร้อมครอบครัว 
12  พ่อเสมียน แม่เทา สีมี 
13  พ่อเกตุ แม่บัวพันธ์ ยานสุวรรณ์ 
14  พ่อวิบูลย์ แม่ลำไพ อุ่นศิริ 
15  พ่ออ้วน แม่คำปุน อุ่นศิริ พร้อมครอบครัว 
16  พ่ออมร แม่หนูพิน เศษโคตร  พร้อมครอบครัว 
17  พ่อจันทร์  แม่ลำพัน  นาสมใจ 
18  พ่อวิเชียร แม่สำเริง พร้อมครอบครัว 
19  แม่ศรี พันบุบผา พร้อมครอบครัว 
20  พ่อบุญรอด แม่เที่ยง เสน่ดี พร้อมครอบครัว 
21  พ่อสำลี แม่บุญ จันทบุตร พร้อมครอบครัว 
22  นายพิทักษ์ คุณชนะรงค์ พร้อมครอบครัว (ประเทศเกาหลี) 
23  พ่อประทอง แม่หนู พละเดช พร้อมครอบครัว 
24  พ่อสำเร็จ แม่ประกอบ ภูทอง  
25  นายจันทร แม่วงเดือน แก้วกิติ 
26  พ่อฉลอง แม่แหวนเพชร แก้วกิติ 
27  พ่อทองดี แม่ทองดี ทิพวงศ์ 
28  พ่อเคน  แม่สุข  ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 
29  พ่อมา แม่สงกา ศรีกงพาน พร้อมครอบครัว 
30  พ่อพิบูรณ์ แม่ทองมี อุดชุมนารี 
31  นายพีรภัทร แก้วกิติ 
32  พ่อสมศรี แม่ใหม่ ภูนาเชียง พร้อมครอบครัว 
33  พ่อตัน นาสมใจ พร้อมครอบครัว 
34  แม่แบ  กุสโร พร้อมครอบครัว 
35  พ่อสมาน แม่คำปัน ภักดีรักษ์ 
36  พ่อสนั่น แม่วันทิน อินทเสาร์  
37  พ่อเดช แม่หนู พันธุ์บุบผา  พร้อมครอบครัว 
38  พ่อขวัญ แม่ทองมี พานพัด พร้อมครอบครัว 
39  พ่อคงเดช แม่จิตรา กองวงษา พร้อมครอบครัว 
40  แม่เกษร ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 
41  แม่ลำใย พ่อทอน ภูนารี พร้อมครอบครัว 
42  พ่อเหมียน แม่ดอกรัก จันรอด 
43  พ่อเกตุ แม่บังอร ชัยพิมูล 
44  แม่โพธิ์ ภูทัดผล พร้อมครอบครัว 
45  แม่บัวบาน ด้วงโพธิ์ พร้อมครอบครัว 
46  เจ้าภาพโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี 
47  พ่อประยงค์ แม่เพชร สามาสา 
48  พ่อน้อย แม่สมพร ยศโสภณ พร้อมครอบครัว 
49  พ่อสอ แม่ทองยศ ยานกาย  
50  พ่อสำเริง แม่พันปี ชมพู พร้อมครอบครัว 
51  พ่อเสาว์ แม่แดง ฤทธิตา 
52  พ่อใหญ่จัน อดทน พร้อมครอบครัว 
53  พ่อเดชา แม่ค่อง โตรอด 
54  นางกฤษณา บุญผง 
55  นายพงศธร มุกรักษ์ พร้อมครอบครัว 
56  นายสุรชัย นางปราณี  
57  พ่อชูศักด์ แม่แปลง เหล่าพร พร้อมครอบครัว 
58  พ่อประยงค์ แม่เยาวภา ยานผาด 
59  พ่อใหญ่ทา พรมคำมูล 
60  พ่อไพบูลย์ แม่อำพร กุสโร พร้อมครอบครัว 
61  แม่สมบูรณ์ ศรีดาว 
62  พ่อบุญรอด แม่เกษร พานพัด 
63  แม่อุไร อุตรดิษฐ์ พร้อมครอบครัว 
64  แม่ขันคำ อินทเสาร์ 
65  แม่ล้น นาสมใจ พร้อมครอบครัว 
66  พ่อสมใจ แม่เทา จันทร์พิพัฒน์ 
67  แม่เลื่อน ภูถูกแสง พร้อมครอบครัว 
68  พ่อบุญเริ่ม แม่จรัส ศรีรังษ์ 
69  พ่อพงษ์ แม่สวรรค์ ยานผาด 
70  แม่เบ็ญ มีชัย พร้อมครอบครัว 
71  พ่อนาวิน แม่ลัดดาวัลย์ ศรีลาพัฒน์ 
72  พ่ออำนวย แม่หนู จำนงอุดม พร้อมครอบครัว 
73  แม่คำพร พรมคำมูล พร้อมครอบครัว 
74  พ่อประวัติ แม่สายฝน มุนตรีบุตร 
75  พ่อคำมี แม่บานเย็น จันทร์พิพัฒน์ 
76  แม่กอง ศรีมี พร้อมครอบครัว 
77  พ่อปี แม่ปี ไชยศักดิ์  
78  พ่อสิงห์ แม่ใบ เสน่ดี พร้อมครอบครัว 
79  แม่บุญสม เลื่อมเรือง พร้อมครอบครัว 
80  พ่อทวี แม่ติ๋ม แก้วกิตติ 
81  แม่ปานทอง บุตตะวงษ์ พร้อมครอบครัว 
82  พ่อเกียน พรมคำมูล พร้อมครอบครัว 
83  แม่คำปัน นาสมใจ พร้อมครอบครัว 
84  แม่แปลง ภูนาสรณ์ พร้อมครอบครัว 
85  พ่อสำลี ดีพรม พร้อมครอบครัว 
86  แม่สมบัติ คำป้อง พร้อมครอบครัว 
87  แม่คำกอง ถิ่นสำอาง พร้อมครอบครัว 
88  พ่อประมวล แม่เสงี่ยม สายเพ็ง 
89  แม่อัมพร ดอนขันธ์ 
90  แม่กรี ศรีบุญเรือง 
91  พ่อวิรุฬห์ แม่ตรีนุต ยานผาด 
92  แม่เนตร ภูนาสรณ์ พร้อมครอบครัว 
93  พ่อวิชิต ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 
94  แม่คำปาง ยานสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 
95  พ่อจำปา แม่สมนึก ไชยศักดิ์ 
96  นางทน ภูโคก พร้อมครอบครัว 
97  แม่ด้วง บุญบาน 
98  แม่สมบูรณ์  สิทธิประภา 
99  พ่อสง่า แม่ไพฑูรย์ บุญหล้า 
100  นางสาวสกาวเดือน นันประเทศ 
101  นายสุริยงค์ ศรีบุญเรือง พร้อมครอบครัว 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

  • ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
    ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

    ลิงค์ : http://watnongsuang.net/index.php?PMEng=News4
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 21/10/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์