หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ พ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อสมมุ่ง แพงแสง
๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสายเพ็ชร วรชินา ได้รับฉายาว่า วรธมฺโม นายสุรศักดิ์ ประกอบศรี ได้รับฉายาว่า สิริปุญฺโญ นายขจรยศ สุวรรณะ ได้รับฉายาว่า กนฺตสีโล และ นายจิระพันธุ์ หินนอก ได้รับฉายาว่า ปภสฺสโร ณ อุโบสถวัดสว่างถ้ำเกิ้ง บ้านหนองแซง
๑๒.๐๐ น. เข้าเยี่ยมอาการป่วยของหลวงพ่อพระครูชัยวงศ์โสภณ เจ้าคณะอำเภอท่าคันโท ธ. ณ รพ.ท่าคันโท ตึกสจฺจวโรนุสรณ์ ชั้น ๒ ห้องพิเศษ ๑
๑๕.๐๐ น. เยี่ยมอาการป่วยท่านอาจารย์บุญเลิศ บุญไชยโย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วศ.ก. ณ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ตึก ๔ ข "อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง"

๒ พ.ค.

๑๘.๐๐ น. แสดงมุทิตาจิตท่านพระครูสิทธิวราคม, ดร. ที่เจริญอายุครบ ๕๓ ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.

๕ พ.ค.

๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่บ้านท่าข่อย รับ ด.ช.ภานุวัฒน์ เถาพันธ์ เพื่อบวชเรียนต่อ ม.๑ ที่รร.ปริยัติ..วัดประชานิยม ช่วงเที่ยงเยี่ยมชมวิธีปลูกผักหวานที่วัดป่าบ้านเหล่าใหญ่ และได้เมล็ด ผักหวานมาเพาะชำ ๔๑๓ เม็ด

๖ พ.ค.

เที่ยงแกะเม็ดผักหวาน ปลูกตามดินโพน และป่าตะเคียนทองเผื่อได้ผล
๑๖.๔๗ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายณรงค์ นิลธิราช ได้รับฉายาว่า สุธมฺโม และนายจักรภพ จำปารัตน์ ได้รับฉายาว่า โสภโณ ณ อุโบสถวัดหนองสวง 
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศคุณพ่อวันดี สุขจันทร์โท คุณแม่ ประมวล ชาติโรจน์ เสร็จแล้วแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ณ บ้านโคกใหญ่

๘ พ.ค.

๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในการทำบุญครบรอบ ๑๒ ปี วันมรณภาพหลวงปู่บุญรอด อธิปุญฺโญ วัดถ้ำไทรทอง อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ และบรรยายธรรมเรื่องกตัญญู กตเวที เพื่อน้อม ถวายบูชาคุณของหลวงปู่

๑๓ พ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างายทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พ่อ ประถม (พ่อแก้ว) อุ่นสิม ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๖.๔๗ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายวุฒิพงษ์ นาสมใจ ได้รับฉายาว่า ญาณวโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศพ่อประถม อุ่นสิม

๑๔ พ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป ถวายพรพระ ฉันเช้า งานบรรจุอัฐิพ่อประถม อุ่นสิม และพ่ออุดม อุ่นศิริ ณ วัดหนองสวง

๑๕ พ.ค.

๐๙.๔๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายกิตติพนธ์ คันที ได้รับฉายาว่า ธมฺมเมธี ณ อุโบสถวัดหนองสวง เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน ภาษาไทย ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสร็จภารกิจจากมหาวิทยาลัยแล้ว ไปเก็บต้นกล้าต้นยางนาที่วัดหนองคอนสวรรค์ อ.กมลาไสย เพื่อเพาะชำไว้ปลูกที่วัดและ มมร แห่งใหม่ในวันเข้าพรรษา จำนวน ๖๗๓ กล้า

๑๗ พ.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มี ๖ วาระ ๑๗ เรื่อง โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธาน...ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์...

๑๘ พ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อบุญเพ็ง แก่นโพธิ์ศรี ณ บ้านหนองสรวง ม.๔

๑๙ พ.ค.

๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายภูเบต กำยาน ได้รับฉายาว่า ภูริปญฺโญ ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๒๐ พ ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระครูวิริยสุนทร (หลวงปู่หนูพันธ์ สุนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน
๑๐.๐๐ น. ทำบุญเก็บอัฐิพ่อบุญเพ็ง แก่นโพธิ์ศรี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๒.๐๐ น. คณะศรัทธาจากอุดรธานีนำโดยพระมหาปัญญา สามเณรไปรต์ ภูปุย และคณะศรัทธา บ้านหนองแวง ต.เว่อ และบ้านกกกอก เมืองกาฬสินธุ์ ถวายพระพุทธรูปที่วัดหนองสวง
๑๕.๔๗ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอรรถชัย แก้วสีหา ได้รับฉายาว่า ชาตสุโภ ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๒๑-๒๒ พ.ค.

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานใน รอบปีของพระจริยานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปภารกิจสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระจริยานิเทศก์ทั่ว ประเทศ ๑๕๐ รูป ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิด และพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานปิดโครงการฯ ที่หมายแกรนด์ราชพฤกษ์ นนทบุรี...๒๒-๒๔ พ.ค. ๖๑

๒๒-๒๔ พ.ค.

           ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานในการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในประเด็น ดังนี้๑. ความสำคัญของการจัดทำแผน ๒. การจัดทำแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปQA01-06 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และพระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ, ผศ.ดร. รก.ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวร เป็นประธานปิดโครงการ...

๒๕ พ.ค.

๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญของ โลก มหาวิทยาลัยมกามกุฏราชวิทยาลัย MBU 4.0 ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดินทางกลับด้ายสายการบินนกแอร์ DD9820 Time:21.00-22.15 pm
๑๗.๐๐ น.  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเนื่องใน สัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ ลานคนเมือง หน้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒๗ พ.ค.

๑๖.๔๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายมนัส หมู่เที่ยง ได้รับฉายาว่าพระมนัส มนโส ณ อุโบสถวัดหนองสวง เสร็จแล้วไปพำนักอยู่วัดเทพญาณนิมิน (วัดป่า ณ สีลวันต์) บ้านหนองชุมแสง

๒๘ พ.ค.

๑๘.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และคณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) ร่วมเป็น เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิจิตรสิทธิคุณ (ศรเสริฐ อิสฺสโร) ณ วัดหนองหอไตร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๙ พ.ค.

๐๗.๐๐ น. เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ๒๓๖ คน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๙ รูป
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๙ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระพิทักษ์
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เวียนเทียน เจริญพระพุทธมนต์ สวดอิติโส ๑๐๘ จบ...

๓๐ พ.ค.

๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น งานบุญเบิกบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑,๒,๔,๑๐ ณ ศาลากลางบ้านเป็นเวลา ๓ คืน และถวายภัตตาหารเช้าในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๑ ขอให้พี่น้องชาวบ้านหนองสรวงทุกคน มีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมปรารถนาทุกประการเทอญ.

๓๑ พ.ค.

๑๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องและไว้ลาลัยคุณแม่ ชาดี ศิริเคน แม่ของนายปราณี คืมยะราช นักการพัสดุ ได้ถึงแก่มรณกรรมด้วยเส้นเลือดฝอยในสมอง แตก เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ และตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคู พัฒนา ต.กาฬสินธุ์ ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ประชุมเพลิง

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 03/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์