หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศแม่ขอน วัฒโน ณ บ้านหนองสรวง
๑๕.๐๐ น. นำพระเณร ศิษย์วัดเก็บขยะถุงพลาสติก แก้วพลาสติกใส่น้ำ ภายในบริเวณวัดเพื่อป้องกันยุงลายที่จะตามมา
๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชา อุปสมบทนายยุทธการ ดวงสวรรค์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง เสร็จแล้วไปจำวัดที่วัดป่าพุทธภูมิ
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่แม่ขอน วัฒโน

๕ เม.ย.

๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และลง
นามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติกาฬสินธุ์ กับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร 
๑๓.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมวัดป่าอริยทรัพย์ บ้านโนนอำนวย ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท 
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุเมธ ภูดวง ณ อุโบสถวัดหนองสวง ได้รับฉายาว่า วรปญฺโญ

๘ เม.ย.

นำสามเณรน้อยเรียนรู้ธรรมชาติภายมนบริเวณวัดหนองสวง โซนป่ายางนา ป่าพะยอม ป่าพะยูง ป่าตะเคียน ป่าเบญจพันธุ์รอบวัด และศึกษาประวัติพระอริยสาวกรอบซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง...ไอดอล...เพื่อมรรคผลนิพพาน...อุโบสถ

๑๓ เม.ย.

๐๗.๓๐ น.พุทธศาสนิกชนร่วมทำยุญตักบาตร ทอดบังสุกุล ถวายทานอุทิศบุพการี ๑๐.๐๐ น.
พิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลตำบล

๑๓-๑๔ เม.ย. ของทุกปี

พี่น้องชาวตำบลหนองสรวง จะมาร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ซึ่งปีนี้มีผู้ร่วมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า ๑๖๕ คน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจดรรม ๖๐๑ คน และพี่น้อง ลูกหลานชาวตำบลหนองสรวงอีกมากมาย มีกิจกรรม รำกลอนย้อนยุค รำวงย้อนยุค รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุตามลำดับ..ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มั่งมี สีสุกทุกประการ

๑๓,๑๔,๑๕ เม.ย.

๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อชาย ศรีบุญเรือง สิริอายุ ๗๐ ปี ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑

๑๕ เม.ย.        

พระสงฆ์ ๒๑ รูป สวดพระพุทธมนต์ บังสุกุล งานทำบุญสรงน้ำอัฐิบูรพาจารย์ปี ๒๙ ที่วัดประชานิยม โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยมและเจ้าคณะจังหวัด กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

๑๖ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บ้านพ่อสงวน วรรณอำไพ ณ บ้านนาเชือกเหนือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด ให้มีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองตลาดไป
๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพพ่อชาย ศรีบุญเรือง ณ เมรุวัด หนองสวง ขอดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดมเถิด
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสงฆ์ ๕ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณ แม่คำนาง เกษจันทร์ ณ บ้านกระแชงใหญ่ ๗๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญบ้าน พ่อเหรียญ อุตรดิษฐ์ ม.๔ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุริยา ดีรักษา ได้รับฉายาว่า กตปุญฺโญ ณ อุโบสถวัดหนองสวง พำนักอยู่ที่วัดชมพูอุทวารี บ้านหนองหว้า ต.เสาเล้า

๑๘ เม.ย.        

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญบรรจุอัฐิพ่อชาย ศรีบุญเรือง ณ บ้านหนองสรวง ม.๑
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองและพุทธาภิเษกพระพุทธรูป ๔ อิริยาบท ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

๑๙ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบุญประจำปี รับทักษิณานุปทาน และท่านพระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสพร้อมพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันถวาย พระพุทธรูป ๔ อิริยาบท ประดิษฐานที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธานสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญบารมีในครั้งนี้โดยทั่วกัน

๒๐ เม.ย.        

คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก. ร่วมสรงน้ำขอพรพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. และหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส 
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายธวัชชัย หนูสี ได้รับฉายาว่า ฐิตญาโณ นายศรพิชัย ประเสริญรัมย์ ได้รับฉายาว่า สิริธโร  ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพแม่พิมพา กองวงษา ณ บ้านหนอวสรวง ม.๒

๒๑ เม.ย.

พระสงฆ์สามเณร ๑๖ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่พิมพา กองวงษา ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป สวดพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศแม่พิมพา กองวงษา ณ บ้านหนองสรวง ม.๒

๒๒ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญเก็บอัฐิและบรรจุอัฐิ แม่พิมพา กองวงษา ขอดวงวิญญาณไปสุ่ภพภูมิอันอุดมเถิด
๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อเสน่ห์ จุตาทิศ สิริอายุ ๖๖ ปี ณ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว ขอดวงวิญญาไปสู่ภพภูมิอันอุดม

๒๗ เม.ย.        

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ในนาม มมร.วศ.ก.ให้บริการวิชาการแก่พระสงฆ์และชุมชนในเขตอำเภอสหัส ขันธ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ครบเครื่องเรื่องกฎหมายพระ...โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ไวยาวัจกรวัด ผู้เข้าอบรมพระสงฆ์ ๕๕ รูป ไวยาวัจกรวัด ๑๑๐ คน และประชาชนทั่วไป ณ วัดถ้ำปลา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

๒๘ เม.ย.        

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อเสน่ห์ จุตาทิศ ณ บ้านโคกใหญ่
๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตในการเทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่า มัชฌิมวาส บ้านดงเมือง มีผู้บริจาคเงินสมทบจำนวน ๖๗,๔๙๗.๗๕ บาท

๒๙ เม.ย.

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เปิดร้านอาหาร ครัวตัว ต ในเมืองกาฬสินธุ์จะทำการสิ่งใดขอให้ได้ผลดีเหนือความคาดหมายทุกประการ
๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายเด่นพงษ์ ธงหาร ได้รับฉายาว่า สทฺธาธิโก และนายขุนพล คำเรื่องศรี ได้รับฉายาว่า ขนฺติพโล ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

๓๐ เม.ย

๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอท่าคันโทแทนหลวงพ่อพระครูชัยวงศ์โสภณ
จอ. ท่าคันโท ธ. เนื่องจากท่านไม่สบาย พร้อมพระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบท นายพีรวัฒน์ ดวงแก้ว ได้รับฉายาว่า จกฺกวโร ณ วัดป่าสามัคคีธรรม
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระรังษี นาถสีโล 
๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายบัญชา แพงแสง ได้รับฉายาว่า ปิยธมฺโม ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาฉลองพระใหม่ งานอุปสมบทคุณบัญชา ลูกชายพ่อสมมุ่ง แพงแสง ณ บ้านโคกใหญ่

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 02/07/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์