หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ มี.ค.    ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เนื่องในวันมาฆบูชา และบุญมหาชาติประจำปีเวสสันดรชาก มีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ๒๓๖ คน 
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๓ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ โดยมีพระทองใส โพธิสมฺปนฺโน พรรษา ๖ ซึ่งสวดพระปาฏิโมกข์ได้เป็นครั้งแรก และพระครูสุธีวรสารได้ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท ผ้า ๑ ไตร เพื่อเป็นกำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ทรงจำพระปาฏิโมกข์ได้
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๓๑ รูป และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และเจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอายุครบ ๕๒ ปี พระครูสุธีวรสาร งานบุญมหาชาติ ประจำปี เสร็จแล้วฟังเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน ตามลำดับ
๒ มี.ค.  พระสงฆ์สามเณร ๔๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุครบ ๕๒ ปี และทำบุญ มหาชาติประจำปี ๒๕๖๑ มีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ๓๕๗ คน
๖ มี.ค.  ๑๗.๓๐ น.พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายวัชรพล บุบผา รับฉายาว่า ปญฺญาพโล ณ อุโบสถวัดหนองสวง เพื่ออุทิศกุศลแด่พ่อบุญมา นายมงคล บุบผา และนายยุทธนา ภูพาดศรี
๗ มี.ค.  ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้า บ้านแม่น้ำฝน บุบผา งานทำบุญอุทิศพ่อบุญมา นายมงคล บุบผา และนายยุทธนา ภูพาดศรี ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๓ๆ รูป สสดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณพ่อชาลี อินทวรรณ์ ณ วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นบ้านแม่น้ำฝน บุบผา
๘ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญบรรจุอัฐิพ่อบุญมา นายมงคล บุบผา และนายยุทธนา ภูพาดศรี ณ วัดหนองสวง
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบาทนายศรีธเนต จุตาทิศ ได้รับฉายาว่า อิสฺสโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น เสร็จแล้วแสดงธรรมงานทำบุญอุทิศ คุณย่าดา จุตาทิศ ณ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี
๙ มี.ค.  ๑๗.๔๗ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายเอกพล นาสมศรี ได้รับฉายาว่า ปภสฺสโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง และพำนักที่วัดป่าพุทธภูมิเพื่อปฏิบัติธรรมกรนมฐาน
๑๐ มี.ค.  ๑๕.๔๐ น. แสดงพระธรรมเทศนางานทำบุญครบรอบการมรณภาพปีที่ ๓ พระครูปัญญาสิริคุณ (ปัญญา เขมปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลหนองสรวง (ธ) ณ วัดโสกเสน่หา ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๑ มี.ค.  ๐๙.๐๐ น.คณะสงฆ์ธรรมยุต นำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเทพมงคลนายก (หลวงพ่อสิงห์ อินฺทปญฺโญ)
๑๔.๐๐ รับทักษิณานุปทานงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลนายก และวางดอกไม้จันทน์ ณ เมรุชั่วคราววัดโพธิสมภรณ์ เมืองอุดรธานี
๑๒ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญบ้านพ่อสำราญ แม่ทองใบ ศรีลาพัฒน์ หนองสรวง ม.๔
๑๓ มี.ค.  ๑๓.๑๐-๑๗.๔๐ น.ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะ ตำบล และพระเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๐ รูป โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธาน มี ๕ วาระ ว.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ ว.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ว.๓ เพื่อทราบ ๗ เรื่อง ว.๔ พิจารณา ๓ เรื่อง ว.๕ อื่นๆ ๑ เรื่อง (งานวิจัยพระครูสุธีวรสาร)
๑๔ มี.ค.  ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๕ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญประจำปีเทศน์ มหาชาติชาดก ณ วัดป่าสนามชัย มีผู้มาร่วมทำบุญใส่บาตร ๑๕๐ คน
๑๖ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป ลงอุโบสถร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง สวดโดยท่าน รังสี นาถเสโน ๒๐ พรรษา วัดป่าพุทธภูมิ
๑๗ มี.ค.  ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต เทปูนผนังพระมหาเจดีย์วัดป่า มัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลววปู่เมือง) เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมทบสร้าง พระมหาจดีย์วันนี้ รวมปัจจัยและทองคำ จำนวน ๔๐๒,๗๗๓ บาท
๑๙ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญมหาชาติ ประจำปี ณ วัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง เสร็จแล้วคุณแม่อรุณ ศรีลาพัฒน์ พร้อม ครอบครัว ฝากมะม่วงมหาชนกเพื่อนำไปถวายหลวงพ่อเจ้าคุณวัดประชานิยม และเช้า-บ่าย บรรยายรายวิชาสถิติเบื้องต้น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาการสอน พระพุทธศาสนา มมร. วศ.ก.
๒๒ มี.ค  ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ประชุมหารือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกับกองแผนงานส่วนกลาง 
๑๓.๐๐ น.
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธาน เรื่องเพื่อทราบ ๑๖ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๑๙ เรื่อง
๒๓ มี.ค.  ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายธวัชชัย นาคศรี ได้รับฉายาว่า อภิชาโต ณ อุโบสถวัดหนองสวง เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่จวง ศรีลาพัฒน์
๒๔ มี.ค. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า และเจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่จวง ศรีลาพัฒน์ ซึ่งท่านเป็นคนหนึ่งที่เคยดูแลเราตั้งแต่เป็นสามเณรและ อุปัฏฐากหลวงปู่พระครูปัญญาสิริคุณ (หลวงปู่บุญมี) มาโดยตลอด ณ บ้านหนองสรวง
๒๕ มี.ค.  ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า และบรรจุอัฐิคุณแม่จวง ศรีลาพัฒน์ ณ วัดหนองสวง
๒๖ มี.ค. ๑๖.๐๐ น. ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพนายวิรุฬห์ ตะก้อง นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ ปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ ชั้นปีที่ ๑ ณ เมรุวัดชัยสุนทร เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสุธีวรสาร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
๒๗ มี.ค.  ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลถาคางานยกฉัตรหลวงพ่อโตโคตมะ วัดบูรพาโคกเครือ บ้านโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายอำเภอยางตลาด เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขอ อนุโมทนาบุญบารมีหลวงพ่อพระครูโสภณวินัยวัฒน์ จอ.ยางตลาด ธ. และคณะศิษยานุศิษย์
๒๙ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ที่โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม๐๙.๓๐ น. เป็นประธานมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร แด่คุณครู นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ตำบล หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุโมทนาแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะ ครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบท นายธนากร ยานผาด ได้รับฉายาว่า อภิธโน ณ อุโบสถวัดหนองสวง เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่แม่อ่อนตา ยานผาด
๓๐ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อสวง รักภักดี แม่อ่อนตา ยานผาด ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐ ขออนุโมทนาบุญ
๑๐.๐๐-๑๑.๔๙ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง ๒๐๒ มมร. วศ.ก.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมบุคลากรประเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ วาระเพื่อทราบ ๑๖ เรื่อง เพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง ณ ห้อง ๒๐๒ มมร.วศ.ก. "จงก้าวไปข้างหน้า ถึงจะช้ายังดีกว่าถอยหลัง"
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศพ่อสวง รักภักดี แม่อ่อนตา ยานผาด ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐ ขออนุโมทนาบุญ
๓๑ มี.ค.  ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๓ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระสด ปญฺญาวโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง ๑๗.๔๘ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทเสาพระมหาเจดียวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมทบสร้างมหาเจดีย์ในวันนี้ รวมเงินสด และทองคำ จำนวน ๒,๑๖๗,๗๓๐.๗๕ บาท

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 24/04/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video