หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.พ.

๑๓.๓๐ น. ประชุมแผนประกันคุณภาพการศึกษา (ป QA ๐๑-๐๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และงาน ทำบุญครบ ๑๗ ปี ณ ห้อง ๒๐๒ มมร.วศ.ก.

๓ ก.พ.   ๑๖.๓๐ น.แสดงความยินดีในการฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอคำม่วง (ธ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) กับท่านพระครูสุนทรวินัยรส, ดร. เจ้าอาวาสวัดเฉลิมทุ่งสว่าง เจ้าคณะอำเภอคำม่วง (ธ) อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน พระพุทธศาสนา มมร. วศ.ก.               
๑๗.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต เทผนังพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมนี เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมทบในวันนี้ จำนวน ๑๔๑,๘๘๔บาท ขออนุโมทนาสาธุการ
๔ ก.พ. ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานทำบุญฉลองตราตั้งเจ้า คณะอำเภอคำม่วง (ธ) พระครูสุนทรวินัยรส,ดร. ณ วัดเฉลิมทุ่งสว่าง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์               
๑๗.๓๘ น. ท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มมร.วศ.ก. ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภา...
๕ ก.พ. ๑๗.๓๐ หลวงปู่ทวี ติสฺสวโร วัดกตัญญูอนุสรณ์ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมทำบุญงานทอด ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มมร.วศ.ก. ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภา...ร่วมทำบุญสมทบผ้าป่า จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และมอบโสมเกาหลีเพื่อเป็นกำลังในการ ปฏิบัติงาน.
๖ ก.พ. ๑๗.๑๒ น. พระเดชพระคุณพระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธ มงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มมร.วศ.ก. ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภา...
๗ ก.พ.  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ ก.พ.๖๑ ที่ขอนแก่น โฮเต็ล
๘ ก.พ. 

๑๓.๐๐-๑๕.๔๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารพระเทพสารเมธี มมร.วศ.ก. ๑๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี (หลวงพ่อบัวศรี ชุตินฺธโร) ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัด ประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ได้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึก เป็นเวลา ๑ คืน เพื่อมอบแด่ผู้ร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มมร.วศ.ก.

๑๐ ก.พ.  ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายวัลลภ จุมพลขันธ์ ได้รับฉายาว่า จตุพโล และนายวัชระ หาริสา ได้รับฉายาว่า วชิโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง               
๑๗.๕๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตในการเทผนังพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมทบสร้างพระมหา เจดีย์ในวันนี้รวมทั้งสิ้น ๒๑๙,๔๔๒ บาท ขออนุโมทนาสาธุการในบุญบารมีทุกๆท่านเทอญ               
๒๐.๑๒ น. หลวงปู่พระโพธิญาณมุนี ได้เมตตานุเคราะห์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเหรียญที่ระลึกผ้าป่า เพื่อการศึกษา และทำบุญครบ ๑๗ ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเวลา ๓ คืน และให้รับเหรียญดังกล่าวในวันที่ ๑๓ ก.พ.                เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๑ ก.พ.   ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเทพมงคลนายก (หลวงพ่อสิงห์ อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ณ วัดโพธิสมภรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เป็นประธาน ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์สวดมาติกา ๑๐ รูป ๆละ ๕๐๐ บาท ถวายปัจจัยทำบุญ ๔๕,๒๐๐ บาท รวม ๕๐,๒๐๐ บาท
๑๒ ก.พ.  ๑๒.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ รับฟังโอวาทผู้บริหาร/คณาจารย์ก่อนเข้าห้องเรียน               
๑๕.๓๐ น. ร่วมประชุมบุคลากรเตรียมงานทำบุญคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยครบรอบ ๑๗ ปี ทำบุญ อาคารเรียนอเนกประสงค์หลังใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ มมร.วศ.ก.
๑๓ ก.พ.   ๑๐.๓๑ น. พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ)) เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมืองได้มอบคืนเหรียญที่แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเป็นเวลา ๓ คืน สำหรับเป็นที่ระลึกแด่ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มมร.วศ.ก. ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภา
๑๔ ก.พ. ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานในการทำบุญคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบรอบ ๑๗ ปี ทำบุญอาคารเรียนอเนอกประสงค์หลังใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อ การศึกษา โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเถรานุเถระ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นเงิน 308,427 บาท ขออนุโมทนาสาธุการในปัญญาบารมีของทุกท่าน
๑๕ ก.พ. 

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๖ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี ธ. วัดป่าบ้านฝาง ร.พ.กระนวน ร.พ.น้ำพอง และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระอาจารย์สาย กนฺตฐาโร อายุ ๕๘ พรรษา ๓๗ วัดถ้ำสายบาตร ต.กุ่งเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ได้ปัจจัยร่วมทำบุญ ๔๔,๒๒๕ บาท

๑๗ ก.พ.  ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายปัญญา อัศวะภูมิ ได้รับฉายาว่า ธนปญฺโญ และนายวรุต ภูถูกหมอก ได้รับฉายาว่า กตปุญฺโญ ณ อุโบสถวัดหนองสวง บวชแล้วไปพำนักที่วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้               
๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทเสาด้านในพระมหาเจดีย์ กว้าง ๑.๗๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผอ.พศ.กส. ร่วมในพิธีด้วย มีผู้สมทบผ้าป่าจำนวน ๑๗๐,๒๘๙.๒๕ บาท
๑๘ ก.พ.  ๑๕.๐๐ น. ร่วมงานประชุมเพลิงศพพระอาจารย์สาย กนฺตฐาโร อายุ ๕๘ พรรษา ๓๗ ณ เมรุชั่วคราววัดถ้ำสายบาตร ต.กุ่งเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
๑๙ ก.พ.  ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มี ๖ วาระ ๒๒ หัวข้อ ณ มมร.โดยมีพระเดช พระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธาน
๒๑ ก.พ.  ๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาตร ฉันภัตตาหารเช้า รับทิกษิณานุปทาน งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐วัน พระเทพมงคลนายก (หลวงพ่อสิงห์ อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ธ. โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดโพธิ                สมภรณ์ อุดรธานี               
๑๘.๐๐ น.พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพคุณพ่ออมร เศษโคตร สิริอายุ ๗๑ ปี ๑๕ วัน ณ บ้านหนองสรวง ม.๒ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๒๔ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒๓-๒๔ ก.พ. ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุตภาค ๘,๙,๑๐,๑๑ จำนวน ๒๕๑ รูป ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเป็นประธานเปิดการประชุม
๒๔ ก.พ.  ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายณรงค์ ภูกิ่งผา ได้รับฉายาว่า สุทฺธจิตฺโต  และนายอาคม อารีเอื้อ ได้รับฉายาว่า ฐิตมโน ณ อุโบสถวัดหนองสวง               
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สวดพระพุทธมนต์งานศพคุณพ่ออมร เศษโคตร  ณ บ้านหนองสรวง ม. ๒
๒๕ กพ. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญเก็บอัฐิพ่ออมร เศษโคตร ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๒๖ ก.พ.  ๑๕.๐๐ น. ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป.QA01-06 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ มมร.วศ.ก.
๒๗ ก.พ. ๑๘.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่พระครูสุมน สารคุณ วัดมณีสมบูรณ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๒๘ ก.พ.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการตรวจติดตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยมีรองวสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการด้วย ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 24/04/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์