หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. ประชาชนชาวบ้านหนองสรวง จานวน ๑๖๕ คน ร่วมทาบุญตักบาตรบายศรีสู่ขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ศาลาปัญโญภาส วัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระพิทักษ์ รตินฺธโร เสร็จแล้วมอบภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) สามฤดูไว้ประจาวัดต่างๆ เพื่อกราบไหว้บูชาต่อไป ส่วนวัดในเขตอาเภอ หนองกุงศรี (ธ) ที่ยังไม่ได้รับสามารถมาขอรับได้ในวันอุโบสถที่ ๑๖ มกราคม ตามลาดับ
๒ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อสิงห์ แม่ฝาน ด้วงโพธิ์ ณ บ้านหนองสรวง ม. ๔
๑๒.๐๐ น. ครูประวิช สินธุศิริ พร้อมครอบครัว ทาบุญครบรอบวันเกิดและทาความสะอาดบริเวณวัด
๑๖.๐๐ น. เก็บอัฐิแม่เรียง สมคาศรี ณ เมรุวัดหนองสวง
๓ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้า งานทาบุญเก็บอัฐิแม่เรียง สมคาศรี ณ บ้านหนองสรวง ม.๒ ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดมเทอญ
๔ ม.ค. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหนองสรวง ณ วัดหนองสวง กิจส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ จับสลากแลก ของขวัญ มอบเงินขวัญถุง กระเป๋านักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน
๖ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันเช้า บ้านแม่เคน ทิโพคา บ้านหนองสรวง ม.๑ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต ในการเทเสาพระมหาเจดรย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดง เมือง โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน มีผู้บริจาคเงินร่วมสมบทการก่อสร้างวันนี้ จานวน ๑๗๐,๐๓๗.๕๐ บาท ทองคาหนัก ๓.๒๕ บาท และพระเดชพระคุณได้บริจาคเงินซื้อกล้องวงจรปิด ๑๖ ตัว เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท สาหรับติดตั้งในบริเวณวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาม กุฏราชวิทยาลัย ในนามบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เป็นอย่างสูงยิ่ง
๗ ม.ค. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานทาบุญตัดหวายลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ ณ วัดป่านาศรีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยหม่อมราชวงศ์พิศวาส (ดิสกุล) พร้อมลูกหลานตระกูลนาควานิชเป็น เจ้าภาพสร้างถวาย
๑๕.๐๐ น. เยี่ยมให้กาลังใจพระครูอาทรคณานุศาสน์ (อุทัย ติกฺขญาโณ/หมื่นภักดี) เจ้าคณะตาบลหนองบัว (ธ) ณ วัดป่าสนามชัย ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๙ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. บรรยายรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย ห้อง ๔๐๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ จานวน ๓๕ คน เสร็จแล้ว เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาระดับประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาใน เยาวชนฯ โดยยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๒-๑๔ มค. ๑๙.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต/วิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลศพท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ (บุญธรรม) อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาเขตล้านนา ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
๑๔ ม.ค. ๐๗.๑๕-๐๘.๒๐ น.ขึ้นเครื่องจากเชียงใหม่ไปขอนแก่น
๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแทน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายผดุงพงษ์ เสน่ดี ได้รับฉายาว่า สิเนโห แปลว่าผู้เป็นที่รัก ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง
๑๗.๐๐ น. เยี่ยมชมสถานที่สร้างวัดใหม่ท่านไชยา ที่บ้านนาอวน เนื้อที่ ๑๓ ไร่
๑๖ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๖ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระวันชัย ตปธมฺโม เสร็จแล้วนาเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิต น้อมบูชาคุณครู...มีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อุปัชฌายาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เนื่องในวันครูปีนี้...เป็นเวลา ๔๕ นาที...
๑๕.๑๖ น. พระสงฆ์ ๔ รูป ปักเขตกาหนดสถานที่สร้าง...กุฎีบูรพาจารย์...สาหรับรับรองอาคันตุกะ ขนาด ๙x๙เมตร ๔ ห้องนอน ๑ ห้องน้า ในราคา ๘๗๐,๐๐๐ บาทกลางสร้างน้าหลังศาลาบุญมีวิมุติ เพื่อน้อมถวายบูชา...
๑๘ ม.ค. ๑๐.๕๐ น. คุณแม่คาบาง ร้อยศร พร้อมลูกหลาน ทาบุญเก็บอัฐิคุณพ่อวิเชฏฐ ร้อยศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กทม. และได้ถวายปัจจัยสมทบสร้างศาลาปัญโญภาส วัดหนองสวง จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เสร็จแล้วไปฉันภัตตาหารเพลกับพระเดชพระคุณพระเทพปัญญามุนี (หลวงพ่อทองดีฐิตายุโก) เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธาน
๑๙ ม.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมพิจารณากลั่นกรองการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ มมร.วศ.ก.
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบาเพ็ญกุศลศพคุณพ่อต่วน พานพัด อายุ ๘๔ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐ ขอส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่ภพภูมิอันอุดมเถิด
๒๐ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. ผอ.ดร.ปุณณกาญจน์ โยมเพียงเพ็ญ ภูเงิน พร้อมญาติพี่น้องทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ทาพิธีปลงผม สู่ขวัญนาค แห่นาครอบอุโบสถ
๑๑.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอนุกรณ์ ภูเงิน ได้รับฉายาว่า "ปุณฺณปุตฺโต" ณ อุโบสถวัดหนองสวง และร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎีบูรพาจารย์วัดหนองสวง...ขออนุโมทนาบุญบารมี
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตในการเทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน มีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ จานวน ๓๙๑,๙๑๒.๕๐ บาท ทองคา ๑.๒๕ บาท
๒๑ ม.ค ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าทาบุญฉลองพระใหม่ถวายกองเม็ง
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล ฌาปนกิจศพพ่อต่วน พานพัด ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป สวดพระพุทธมนต์งานบาเพ็ญกุศลอุทิศพ่อต่วน พานพัด ณ บ้านหนองสรวง
๒๒ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า และบรรจุอัฐิแม่อ้วน พ่อต่วน พานพัด
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนาคบ้านหนองแข้ ๑ นาค
๒๓ ม.ค. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทาบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศพ่ออ่วมแก้วกิติ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔
๒๔ ม.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บ้านพ่อพัน แม่ลา สีมี ณ บ้านหนองสรวง ม.๔ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๒๖ ม.ค. พระสงฆ์ ๑๓ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายณัฐวุฒิ กระสินเกตุ ได้รับฉายาว่า ปิยธมฺโม, นายไพบูลย์ ภูถินดร ได้รับฉายาว่า ฐิตปุญฺโญ, และนายจิรายุทธ สงเมือง ได้รับฉายาว่า อมโร ณ วัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน เพื่ออุทิศ พ่อบุญ ภูผิวเหลือง
๒๗ ม.ค. ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิต เทปูนเปลือกพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดง เมือง แผ่นที่ ๔๐ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมสมทบสร้างพระ มหาจดีย์ ในวันนี้ จานวน ๒๗๒,๒๘๕.๗๕ บาท ขออนุโมทนาสาธุการบุญบารมีกับสาธุชนทุกท่าน
๒๘-๓๐ ม.ค. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/เค้าโครงงานวิจัยระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.วศ.ก. ห้อง ๒๐๒

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 16/02/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์