หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ ธ.ค. ๑๗.๓๐ น. ร่วมทาวัตร เจริญพระพุทธมนต์เทเสาขนาด ๑.๗๐x๑.๗๐ เมตร และเทซุ้มประตูพระมหาเจดีย์วัดป่า มัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน
๓ ธ ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๓ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง สวดโดยพระสด ปญฺญาวโร วัด ป่าอรัญญิกาวาส ส่วนภาคเช้ามีศรัทธาญาติโยมทาบุญปกติ
๔ ธ.ค. ๑๓.๓๐-๑๖.๕๐ น. ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้อง ๒๐๖ "ระเบียบ สามัคคี บาเพ็ญประโยชน์"
๕ ธ.ค. ๐๗.๓๐ น. พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายสงฆ์มีหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัว เจ้าคณะอาเภอ หนองกุงศรี เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสมีนายกาธร วิเชฏฐพงศ์ นายอาเภอหนองกุงศรี เป็นประธาน .
๑๗.๐๐ น. ในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑลกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อาเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์
๙ ธ.ค. ๑๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายพงศ์ศักดิ์ คาชูราษฎร์ ได้รับฉายาว่า ขนฺติโก ณ อุโบสถ วัดหนองสวง เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่นายณรงค์ และนางจันทร์ คาชูราษฎร์
๑๘.๐๐ น. น้อมถวายสักการะ นั่งปรกอธิษฐานจิต งานทาบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๗ ปี พระเดชพระคุณพระเทพ สารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ ธ. ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๐ ธ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทาบุญอุทิศนายณรงค์ นางมะลิจันทร์ คาชูราษฎร์
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองกองบุญ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔
๑๑ ธ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า และบรรจุอัฐิ งานทาบุญอุทิศนายณรงค์ นางมะลิ จันทร์ คาชูราษฎร์ ณ วัดหนองสวง
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบาเพ็ญกุศลศพนางสาวเต็มใจ ศรีรัง บ้านหนองสรวง ม. ๑๐
๑๔ ธ.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๕ วาระ เรื่องเพื่อทราบ ๒ เรื่อง พิจารณา ๑๓ เรื่อง
๑๕ ธ.ค. ขอแสดงความยินดีกับนางสุมนา ศรีพรหม หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๖ ธ.ค. ๑๓.๐๐ น.ส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น.ส่งพระเลขาฯเตรียมงานและเยี่ยมชมสถานที่ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) ณ วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูนในฝัน) บ้านดงบัง ตาบลมหาไชย อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ หากท่านใดที่กลัว หลงทางให้เข้า GPS พิมพ์คาว่า....(วัดโสภณพัฒนาราม ตาบล มหาไชย อาเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์)...
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทปูนซุ้มประตูพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เมืองกาฬสินธุ์
๑๗ ธ.ค. ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบาเพ็ญกุศลศพพ่อสงวน บุญผง อายุ ๖๙ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐ พรุ่งนี้ ๑๔.๐๐ น.ฌาปนกิจศพที่เมรุวัดหนองสวง
๑๘ ธ.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง รวมทั้งคณะเลขานุการเจ้าคณะตัง หวัดอุดรธานี ๑๑ รูป เสร็จแล้วเดินทางไปร่วมประชุมตรวจธรนมสนามหลวงชั้นตรี ที่วัดโสภณพัฒนาราม ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๑๘-๒๑ ธค.
๑๙-๒๑ ธ.ค. คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ ๒๐ จังหวัด จานวน ๑,๑๕๗ รูป ร่วมประชุมตรวจ ธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี ๒๕๖๐ ณ วัดโสภณพัฒนาราม ตาบลมหาไชย อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะ สงฆ์ภาค ๙ (ธ) รับเป็นเจ้าภาพมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาคเป็นประธาน ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนราชการและ เอกชนและคณะศรัทธาเจ้าภาพโรงทานต่างๆ เป็นอย่างดี ขออนุโมทนา
๒๓ ธ.ค. ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอุโบสถกลางน้า และทาบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระครูวรธรรมโสภิต (ประมัย เตชธัมโม) ณ วัดป่าหนองรัง ต.คาเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
๒๔ ธ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทาบุญตักบาตรบ้าน พ่อปี แม่ปี บ้านหนองสรวง ม.๑๐ ช่วงบ่ายเมี้ยนกุฎี ปลวกแย่งอ่านตาราต่างๆเกือบหมด
๒๖ ธ.ค. ๑๗.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายประสาน ศรีโสภา ได้รับฉายาว่า จนฺโทภาโส นายทวี พละเดช ได้รับฉายา ว่า พลเตโช ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๘-๒๙ ธ.ค. พระสงฆ์สามเณร จานวน ๙๓๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้า งานทาบุญอายุวัฒน มงคลครบ ๗๒ ปี พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๓๐ ธ.ค. ๑๖.๓๐ น.พระสงฆ์ ๑๓ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายไตรภพ วงเวียน ได้รับฉายาว่า ตปธมฺโม ณ อุโบสถ วัดหนองสวง
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบาเพ็ญกุศลศพแม่เรียง สมคาศรี อายุ ๘๐ ปี ณ บ้านหนองสรวง
๑๙.๐๐-๒๓.๐๐ น. นั่งปรกอธิษฐานจิตงานพุทธาภิเษกพระพุทธรูปวัดโนนศรีสวัสดิ์ บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๓๑ ธ.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทอดผ้าป่าศิษย์เก่า โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม รวมยอดผ้าป่าทั้งสิ้นจานวน ๘๐๐,๓๔๖.๑๓ บาท
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพแม่เรียง สมคาศรี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สวดพระพุทธมนต์ งานบาเพ็ญกุศลศพแม่เรียง สมคาศรี ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา งานฉลองอาคารเรียนและประทายข้าวเปลือก ณ วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/01/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์