หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ พ.ย. ๐๙.๐๐ น. ประชุมหารือคณะศึกษาศาสตร์ ที่ มมร ศาลายา นครปฐม
๓ พ.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทาบุญประเพณีลอยกระทง ณ ลานหนองแซง บ้านหนองสรวง ม. ๑ ต.หนองสรวง โดยการนาของประธานวัฒนตาบล นายก ทต.หนอง สรวง ผู้นาและประชาชนชาวตาบลหนองสรวง "ความสามัคคีอยู่ที่ใด แผ่นดินไทยเจริญรุ่งเรือง"
๑๔.๐๐ น.พระสงฆ์ ๒๑๑ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ ลานธรรมพระมหาเจดีย์วัดปุามัชฌิมวาส สวดโดยพระครูวินัยกรโกศล
๑๕.๕๐ น. พิธีเททองพระอุปคุตเถระ ณ ลานพระมหาเจดีย์
๑๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เทเสาพระมหาเจดีย์วัดปุามัชฌิมวาส โดยพระเดชพระคุณพระโพธิ ญาณมุนี (หลวงปูุเมือง) เป็นประธานสงฆ์
๔ พ.ย. ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมประชุมเตรียมสถานที่เพื่อเป็นเจ้าภาพการ ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี ๒๕๖๐ ภาค ๘,๙,๑๐,๑๑ ธ. ณ วัดโสภณพัฒนาราม บ้านดงบัง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จจ.กส. เป็นประธานที่ประชุม
๕ พ.ย. ๑๒.๓๐ น. พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท,เอก สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ วัดประชานิยม เมือง กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เป็นประธาน และ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทุกระดับเป็นอย่างดี การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมุต) เป็นประธานฝึกซ้อมพิธีรับ ปริญญาบัตร เรากล่าวถวายรายงาน และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ทุกท่าน ๑๖.๓๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายวัฒนชัย ยานสุวรรณ์ ได้รับว่า "วฑฺฒโน" ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๖ พ.ย. ๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ทองสุข อนนท์จารย์ ณ เมรุวัดปุาอุดมธรรม อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์
๘ พ.ย. ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพคุณพ่อจุ่น หอมสิน ณ บ้านหนองสรวง ม.๑
๙ พ.ย. ๐๘.๐๐ น. พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี จานวน ๒๕ คน ชั้นโท จานวน ๓๖ คน และชั้น เอก จานวน ๒๒ คน รวม ๘๓ คน ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความ ร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมเป็นอย่างดี ขออนุโมทนา
๑๐ พ.ย. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ มมร ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการ คุรุสภา ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ คุรุสภา
๑๑- ๑๒ พ.ย. ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทาน ปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๒,๕๓๕ รูป/คน ณ อาคาร สุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๔ พ.ย. ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
๑๕.๐๐ น. กราบคารวะสรงน้าและร่วมพิธีบรรจุสรีระสังขารพระเทพมงคลนายก (หลวงพ่อสิงห์)
๑๗.๕๐ น. เจริญชัยมงคลคาถาในการแต่งตั้งพระสุทธิสารเมธี (วงษ์ไทย) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
๑๖ พ.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี ๖ วาระ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ๑ เรื่อง, เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐, เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี,เรื่องเพื่อทราบ ๖ เรื่อง, เรื่องพิจารณา ๑๐ เรื่อง, เรื่องอื่นๆ ๑ เรื่อง
๑๗ พ.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์ภาค ๙ (ธรรมยุต) โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙(ธรรมยุต) เป็นประธาน ณ วัดโสภณพัฒนาราม บ้านดงบัง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
๑๘ พ.ย. ๑๒.๐๐ น. บรรยายรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ห้อง ๓๐๗ รัฐศาสตร์การปกครองปี ๓ ภาคพิเศษ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์งานบาเพ็ญกุศลศพพระราชธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเลื่อน) ณ เมรุชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔ พ.ย. ๑๓.๓๐ น. ประชุมงานประชาสัมพันธ์ มมร.วศ.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ห้อง ๒๐๖ "ระเบียบ สามัคคี บาเพ็ญประโยชน์"
๒๖ พ.ย. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ ผู้บริหารระดับสูง ๒๕ รูป/คน ระดับหัวหน้ากอง/ฝุาย ๑๐ รูป/คน สายบริหารทั่วไป/ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒๑๕ รูป/คน รวม ๒๕๐ รูป/คน
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิเและบรรยายพิเศษ พร้อมประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.สานักงาน ป.ป.ช.
๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สามารถ แสงเฟือง นิติกรกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๒๗ พ.ย. ๐๗.๓๐-๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่อง ความเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรของบุคลากร มมร โดยพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
๑๓.๐๐ น. กลุ่มปฏิบัติการ Workshop เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๑.กลุ่มบริหาร ๒.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ๓.กลุ่มการเงินและบัญชี ๔.กลุ่มพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ๕.กลุ่มบริหารงานบุคคล ๖.กลุ่มธุรการและงานสารบัญ ๗.กลุ่มเทคโนโลยีและห้องสมุด เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและข้อมูลภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/01/2018
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์