หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ต.ค.

๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครบรอบ ๑๒๔ ปี ณ ธรรมสถาน มมร. ศาลายา นครปฐม ภาคเช้ามีพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธี

๓ ต.ค.

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ, วิทยาเขต, และวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐมผลการประเมินของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้คะแนน   รวม ๓.๙๙ คุณภาพอยู่ในระดับดี

๕ ต.ค.

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันปวารณาออกพรรษา ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี
๐๗.๐๐ น. นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี และพัฒนาการอำเภอ รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๗,๓๕๗ ดอก สำหรับประชาชนทั่วไป อีก ๑๙๙ ช่อ สำหรับถวายพระสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ จากวัดหนองสวง พร้อมนำพี่น้องชาวบ้านหนองสรวง ๒๙๖ คน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๙ รูป ทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษา
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตไผ่แห่งความดีสร้างบารมีได้ ๑๐ ทัศ เพื่อเป็นที่ระลึกงานกฐินสามัคคีปีที่ ๑๕

๖ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศนายณรงค์ คำชูราษฎร์ บ.หนองสรวง ม.๑๐
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพนางเสน มีชัย อายุ ๗๘ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอำพล อดทน ได้รับฉายาว่า "จนฺทนตฺตโว" เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อจันทร์ อดทน และทำบุญกฐินอุทิศส่วนกุศล    
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ งานทำบุญกฐินอุทิศนายเรืองยศ ครูไพโรจน์ วัฒโนและบวชนายทศพร แดงรัตน์ ณ บ้านทับปลา

๗ ต.ค.

๐๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายทศพร แดงรัตน์ ได้รับฉายาว่า  "ปญฺญาพโล" 
๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๕ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานกฐินบ้านทับปลา 
๑๗.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์งานกฐินอุทิศพ่อจันทร์ อดทน 
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ฉลองกฐินชมรมผู้สูงอายุวัดหนองสวงปีที่ ๑๕ ณ ศาลาปัญโญภาส

๘ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนจำนวน ๓๑๙ คน และคณะศรัทธาญาติธรรมกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวบ้านหนองสรวงทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีชมรมผู้สูงอายุปีที่ ๑๕ ณ วัดหนองสวง โดยได้ร่วมบริจาคเงิน  สมทบสร้างศาลาปัญโญภาสเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและอบรมปฏิบัติธรรม

๑๐ ส.ค.

๒๐.๐๐ น. เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในนามประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูระดับจังงหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

๑๑ ต.ค.

๐๙.๐๐ น. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจักรี ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม.ชั้น ๒๓

๑๒ ต.ค.

๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายชุติพงศ์ หล้าสิงห์ ได้รับฉายาว่า ชุติวฑฺฒโน ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๑๓ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานกฐินและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พ่อเทิงภูโคก นายไชยศักดิ์ หล้าสิงห์ 
๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสภาตำบลหนองสรวง
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลองกฐินที่บ้านหนองสรวง ม. ๑

๑๔ ต.ค.

๐๗.๐๐- ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๕ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้า และอนุโมทนากฐินวัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์เสร็จแล้วเข้าบรรยายรายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่ มมร. วศ.ก.
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่สอ สุจิตฺโต อาย ๙๓ ปี พรรษา ๒๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

๑๖ ต.ค.

๑๘.๓๐ น.พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่ออ่วม แก้วกิติ สิริอายุ ๘๔ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม.๔

๑๗ ต.ค. ๑๕.๐๐ น. เตรียมเอกสารเพื่อเข้าประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ วศ.ก.
๑๘ ต.ค.

๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้อง ๕๐๑ มมร ศาลายา นครปฐม โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตใหม่และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอีกวาระหนึ่ง...

๒๐ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาตร ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญกฐินสามัคคี วัดคำแคนสิทธาราม
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระณรงค์ จิตฺตปญฺโญ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๒ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพคุณพ่ออ่วม แก้วกิติ ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป สวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลคุณพ่ออ่วม แก้วกิติ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔

๒๑ ต.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศคุณพ่ออ่วม แก้วกิติ ที่บ้านหนองสรวง ม.๔
๑๓.๓๐ น. บรรยายรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่ มมร.วศ.ก. 
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน

๒๒ ต.ค.

๑๗.๒๙ น. เข้ากราบหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัว เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี และเยี่ยมชมสถานที่เตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดบ้านหนองบัว...

๒๔ ต.ค.

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ วิหารเทศรังสี วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณ  พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธาน

๒๕ ต.ค.

๐๙.๓๐ น. ประะชุมบุคลากรเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมพิธีรับปริญญาบัตรเสมือนจริง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มมร.วศ.ก. ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๔-๕ พ.ย.๖๐ ส่วนรับจริงเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๐ ณ มมร.

๒๘ ต.ค.

๑๒.๐๐ น. คณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาวัดหนองสวง โดยการนำของกำนันพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดโสภณพัฒนาราม ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ถวายปัจจัยสมทบ ๒๒,๓๔๐ บาท เสื่อ ๑๐๐ ผืน หมอน ๒๐๐ ลูก เพื่อเตรียมรองรับการเป็นเจ้าภาพตรวจธรรมสนามหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคีเพื่อทอดถวายแด่คณะสงฆ์วัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ขออนุโมทนาสาธุการ

๒๙ ต.ค.

๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานกฐินสามัคคีเพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาวัดอรุณเรืองศรี บ้านโคกใหญ่

๓๐ ต ค.

๐๗.๓๐ น.พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญกฐินสามัคคีบ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัวเพื่อทอดถวายที่วัดอรุณเรืองศรี โดยคณะศรัทธาจากประเทศมาเลเซียและคณะศรัทธาจากจังหวัดนครปฐม
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานกฐินวัดป่าบ้านโคกกลาง โดยมีท่านพระครูโสตถิธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาส ขออนุโมทนาสาธุการ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 15/11/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์