หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒ กย.

๑๔.๐๐ น. บรรยายรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่มมร.วศก.
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทเปลือกพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี
 เป็นประธาน ขออนุโมทนาสาธุการ

๓ กย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สวดมาติกาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่เจียม ใจเอื้อ อายุ๖๔ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๕ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี นายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวงและนายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๔๐๖ คน ทำบุญตักบาตร บุญข้าวสากหรือสลากภัต และเป็นวันตั้งต้นกฐินชมรมผู้สูงอายุวัดหนองสวงปีที่ ๑๕

๙ ก.ย.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๕ รูป สวดมาติกาบังสุกุล งานฌาปนกิจศพพ่อสุนทร ภูกิ่งเดือน อาย ๗๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็นงานบำเพ็ญกุศลอุทิศพ่อสุนทร ภูกิ่งเดือน ณ บ้านหนองสรวง ม.๔

๑๐ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อสุนทร ภูกิ่งเดือน ที่บ้านหนองสรวง ม.๔

๑๒ ก.ย.

๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครูต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ก.ย. ๖๐

๑๓ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนอสรวง จำนวน ๖๒ คน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินผู้สูงอายุปีที่ ๑๕ จำนวน ๖ ราย
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ โดยมีอุบาสก อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมเป็นเจ้าภาพและถวายปัจจัย ๖๘๐ บาท เพื่อตั้งโรงทานในวันที่ ๒๖ ตค. ต่อไป

๑๔ ก.ย. 

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป โดยมีหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญครบรอบ ๔๔ ปีการก่อตั้งอำเภอหนองกุงศรี

๑๖ ก.ย.

๐๙.๓๐ น. พิธีไหว้ครูสู่ขวัญรับน้องประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดประชานิยม พระครูสุธีวรสารและท่านพระครูวรจิตตานุรักษ์ เป็นเจ้าภาพถวายเพลพระนักศึกษาทั้งหมด "มมร.วศ.ก. อบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันเด้อ"
๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กราบคารวะหลวงปู่พระโพธิญาณมุนีองค์อุปถัมภ์ที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ และนำเยี่ยมชมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์ เสร็จแล้วเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแก่น

๑๘ ก.ย.

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๒๐ ก.ย.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๗๖ คน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินผู้สูงอายุปีที่ ๑๕ จำนวน ๑๔ รายคือ หลวงพ่อบุญเหลือ ศรีมี แม่ขันทอง ภูกิ่งเดือน พร้อมครอบครับพ่อสำเริง แม่พันปี ชมภู พร้อมครอบครัว แม่รำไพ อนุสรณ์ พร้อมครอบครัว พ่อธีรวัฒน์ แม่ไสว เสน่ดี นางกัลยา ภูนาเชียง พ่อปี แม่ปี ไชยศักดิ์ พร้อมครอบครัว พ่อบุญเพ็ง แม่วาน แก่นโพธิ์ศรี พ่อเคน แม่นางน้อย ศรีลาพัฒน์ พ่อคงเดชแม่จิตรา กองวงษา ด.ญ.สุตาภัทร สมสมัย พ่อวิเชียร แม่โสภา อดทน นางแววตา ธุระพันธ์ แม่ลอง สุขจันโท

๒๑ ก.ย.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ มมร ศาลายา นครปฐม ประธานแจ้งเพื่อทราบ ๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ๑ เรื่อง เพื่อทราบ ๘ เรื่อง พิจารณา ๓๙ เรื่อง....ปิดประชุมเวลา ๑๗.๕๗ น.

๒๒ ก.ย.

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ร่วมงานเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เกษียณอายุครบ ๖๐ ปี ๑๐ ท่าน ซึ่งถือว่าท่านเหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรรุ่นต่อๆมา ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปเทอญ 

๒๕ ก.ย.

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง คณบดี หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ จำนวน ๑๗ รูป โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นประธาน ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๒๘ ก.ย.

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ วันนี้พุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาจำนวน ๖๘ คน ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินผู้สูงอายุปีที่ ๑๕ ดังนี้ แม่สมบูรณ์ สุทธิประภา พ่อบุญจันทร์ แม่คำผิว กินะรี พ่ออนันต์แม่บุญสม เลื่อมเรื่อง นายอำนวย ภูบัวลม พ่อสมศรี แม่ใหม่ ภูนาเชียง พ่อบุญเหลือ แม่จรัล ศรีรังษ์ นายเกรียงศักดิ์จันทร์ประเสริฐ ด.ญ.กัลนิกา สินธุกูต แม่ทองสา ชัยแสนท้าว พ่อประยูร แม่ประกอบ นาสมใจ นายประวัติ มุนตรีบุตรนางสายฝน ยานกาย พ่อสอ แม่ทองยศ กานกาย น.ส.แววมณี คำชูราษฎร์ ด.ญ.กมลลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ แม่ปานทองบุตตะวงษ์ แม่เกษร ทนาฤทธิ์

๒๙ ก.ย.

๑๒.๓๐ น. หลวงพ่อพระครูกมลาสยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานจุดธูปเทียนนำไหว้พระสวดมนต์ เพื่อเปิดสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ๒๙,๓๐ ก.ย. ๑, ๒ ต.ค. ๖๐ ณ วัดประชานิยมเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เข้าสอบจำนวน ๑๘๔ รูป
๑๔.๓๐ น. ติดตั้งปลั๊คไฟและนำคอมพิวเตอร์จากห้องคอมที่ใช้งานมาแล้วหลายปีไว้ประจำห้องเรียนต่างๆ ที่อาคารพระเทพสารเมธี เพื่อเป็นการใช้สอยวัสดุต่างๆ ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ต้องรอสายพ่วง SUB เพื่อต่อเข้ากับสายโปรเจคเตอร์นิดหนึ่ง

๓๐ ก.ย. 

๑๓.๐๐ น. บ่ายบรรยายรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่ มมร.วศ.ก.
๑๗.๓๐ น.เจริญพระพุทธมนต์เทเปลือกพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 16/10/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์