หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. . ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ส.ค.

๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพพ่อด้วง กาลมุล หนองสรวง ม.๑๐

๒ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพพ่อด้วง กาลมุล ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป สวดพระพุทธมนต์บ้านพ่อด้วง กาลมุล หนองสรวง ม. ๑๐

๓ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานอุทิศพ่อด้วง กาลมุล
๑๕.๐๐ น. ประชุมกลุ่งงานกิจการนักศึกษา ที่ มมร. วศ.ก.

๕ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พ่ออ่วม แก้วกิติ พร้อมลูกหลานทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัยร่วมสมบทศาลาปัญโญภาส
๐๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุธาสินี ศีลคุณากร มมร. วศก.
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพแม่ทุม จำนงอุดม อายุ ๙๐ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม.๑

๗ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนอุบาสก อุบาสิกา จำนวน ๘๑ คน ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ๕, ศีล ๘
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๙ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง 

๙ ส.ค.

๑๓.๐๐ น.พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทุม จำนงอุดม อายุ ๙๐ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง 

๑๐ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศแม่ทุม จำนงอุดม ณ บ้านหนองสรวง ม. ๑
๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่มนต์ สมเกตุ ณ บ้านโคกสง่า ต.ท่าขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ในนามบุคลากร มมร.วศก.มอบเงินทำบุญจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

๑๑ ส.ค.

๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ โดยมีพระเทพบัณพิต อธิการบดีเป็นประธาน
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมผู้บริหารฯ ต่อ และเจ้าหน้าที่การเงิน/แผนนโยบาย และพัสดุ ทุกวิทยาเขตวิทยาลัย ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๑๒ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. ๑๒ สิงหามหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๐ คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมและพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๓๒๗ คน ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ๕ ถวายภัตตาหารเช้า รับประทานอาหารร่วมกัน "ครอบครัวอบอุ่นด้วยวันแม่" ที่ลานอุโบสถวัดหนองสวงแบบสมัยโบราณ
๐๙.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ แจกทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ทำความสะอาดวัด "เราไม่ได้ทำดีเพื่อแม่ แต่เราจะสานต่อความดีที่แม่สอนไว้"
๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเทเปลือกพระมหาเจดีย์วัดป่ามัฌชิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน

๑๔ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายศรีวัน ศรีเนาวรัตน์ (นายจุก) อายุ ๔๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง

๑๕ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๗๖ คน ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ในวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (หลวงปู่เวิน) เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด ธ. ณ วัดบูรพาโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

๑๗ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๐ ณ.อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ ศาลายา นครปฐม มีวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ ๔ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วาระเพื่อทราบ ๓ เรื่อง วาระพิจารณา ๒๙ เรื่องเลิกประชุม
๑๗.๓๐ น. ขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็เลยไปลงที่ซาอุดรเที่ยวบินที่ ๖๑๖ Thai Lion กลับถึงวัด
๐๐.๓๐ น. วศ.ก. ขออนุมัติจบสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองจำนวน ๑๑+๒๔=๓๕ รูป/คน

๑๙ ส.ค.

๑๑.๐๐ น. คุณโยมอุษา และนายธษพล อ่อนสำอาง ได้ถวายจอโปรเจคเตอร์ สำหรับติดไว้ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการอบรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่างๆของวัดหนองสวง

๒๐ ส.ค.

๑๓.๐๐ น.พระสงฆ์สามเณร ๑๖ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพคุณพ่อปี พละสุข อายุ ๘๓ ปี ๑ เดือน ๘ วัน รวม ๓๐,๓๕๔ วัน ณ เมรุวัดหนองสวง 
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป สวดพระพุทธมนต์งานอุทิศส่วนกุศลพ่อปี พละสุข ณ ที่หนองสรวง ม.๑

๒๑ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง นำโดยกำนันพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ นายญาณพล ภูคะมา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสรวง พร้อมพี่น้องชาวบ้านจำนวน ๒๘๑ คน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ เนื่องในวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ประเพณีข้าวประดับดินอุทิศผู้ล่วงลับไปและเปตาชนทั้งหลาย ณ ศาลาปัญโญภาส วัดหนองสวง
๑๕.๐๐ น. สำรวจดอกไม้จันทน์และขออนุโมทนาบุญบารมีที่นางพัชรินทร์ ทองจันดี ผอ.กองคลัง ทต.นส.ได้นำอุบาสิกาวัดหนองสวง จัดทำดอกไม้จันทน์ สำหรับถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และข้าราชการในเขตอำเภอหนองกุงศรี ที่จะเข้าร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ ณ วัดบ้านหนองบัวในวันที่ ๒๖ ต.ค.ศกนี้

๒๒ ส.ค.

๐๗.๓๐-๑๖.๐๐ น. ร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ รร.แกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๓ ส.ค.

๐๙.๐๐ น. นักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง จำนวน ๙๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธง ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวงกิจกรรมนันทนาการ จากพระวิทยากร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสรวง 

๒๖ ส.ค.

๐๙.๓๐ น.  ประชุมติดตามงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ รหัส ๕๘ ที่ห้อง ๒๐๕ มมร.วศ.ก.๑๔.๐๐ น. บรรยายรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ที่มมร.วศก.
๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทปูนสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมืองโดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน ขออนุโมทนาสาธุการ

๒๙ ส.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา จำนวน ๖๔ คน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ปฏิบัติธรรม และร่วมทำดอกไม้จันทน์ ณ วัดหนองสวง ขออนุโมทนาสาธุการ

๓๑ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๔๖ มมร.วศ.ก.

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 16/10/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video