หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ค. ๑๗.๐๐ น. น้อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ แกะด้วยไม้แก่นขามแด่พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง
๑๘.๐๐ น. น้อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิแกะด้วยไม้แก่นขามแด่พระเดชพระคุณพระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร) เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี และรับทักษิณานุปทาน เจริญพระพุทธมนต์เย็นฉลองอายุวัฒนมงคล ณ วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ขอหลวงปู่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ไทรของ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสืบไป
๒ ก.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายเวทย์ ชาติโรจน์ ได้รับฉายาว่า ชาติโรจโน นายวิทวัส ทองภู ได้รับฉายาว่า ตปสีโล ณ อุโปสถวัดหนองสวง
๓ ก.ค. ๐๘.๐๐ น. ร่วมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ งานสมัชชาการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมพูลแมน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย มมร.อส.
๔ ก.ค. ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๕ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอนุสรณ์ พรมโสภา ได้รับฉายาว่า โชติธมฺโม ณ อุโบสถ วัดโป่งเชือกชัยมงคล โดยมีท่านพระครูบุญโชตยาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส
๕ ก.ค. ๑๐.๐๐ น. ประชุมแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวย เจ้าหน้าที่การเงินทุกวิทยาเขต วิทยาลัย โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดประชุม
๖ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๕ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญเก็บอัฐิพ่อบุญมา บุญฤทธิ์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๐ คุ้มโนนกกดู่
๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๒๓ ปี วันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
๗ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดมนต์ฉันเช้าบ้านทับปลา ม.๗
๑๕.๐๐ น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา วันที่พระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรก วันที่ทรงประกาศทางสายกลาง ๘ สาย คือ ๑. เห็นชอบ คือ เห็นตามความเป็นจริงแห่งไตรลักษณ์ ๒. ดำริชอบ คือ ดำริในสุจริตธรรม ๓. เจรจาชอบ คือ กล่าวคำที่เป็นประโยชน์โดยสุจริต ๔. กระทำชอบ คือ ทำการงานด้วยสุจริต ๕. อาชีพชอบ คือ ประกอบอาชีพที่สุจริต ๖. เพียรชอบ คือ เพียรทำความดีไม่ท้อถอย ๗. ระลึกชอบ คือ นึกเรื่องคุณความดีไม่เผลอสติ ๘. ตั้งใจชอบ คือ แน่วแนมั่นคง ไม่หวั่นไหว และถวายเทียนพรรษา ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
๘ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญเดือน ๘) พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ๓๕๓ คน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสมทบทุนซื้อสังกะสีมุงหลังคาศาลาปัญโญภาส จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และจะร่วมทำดอกไม้จันทน์ทุกวันพระในพรรษา เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ วันนี้ได้จำนวน ๒๓๒ ดอก
๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ในเขตอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) ๔๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะหลวงปู่พระครูปัญญาสิริคุณ (หลวงปู่บุญมี) อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ) ถวายสักการะพระเถรานุเถระตามบำดับ และ ถวายผ้าป่าสมทบทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) จำนวน ๑๒,๙๔๐ บาท เสร็จแล้วร่วมลงอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เวียนเทียน สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา ๐๐.๐๐ น.
๙ ก.ค. ๐๘.๐๐ น. คณะศรัทธากลุ่มสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ และศิษยานุศิษย์ท่านพระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล นำโดยคุณ วิไล อู่วิไลยนต์กาฬสินธุ์ ทำบุญถวายเทียนพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพสังกะสีสันไทยมุงหลังคาศาลาปัญโญภาส จำนวน ๑๘,๒๗๕ บาท ขออนุโมทนาบุญบารมี จะทำการสิ่งใดขอให้ได้ผลดีเหนือความคาดหมายทุกประการเทอญ
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานพรรษา
๑๐ ก.ค. ๑๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คน ร่วมถวายสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ ธ. ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ เสร็จแล้ว เจริญพระพุทธมนต์ กราบถวายสักการะบูรพาจารย์ประกอบด้วยหลวงปู่เสาร์ กนฺตยาคโม หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) หลวงปู่พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธมฺมรกฺขิโต) กราบถวายสักการะพระเถรานุเถระในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามลำดับ มีหลวงปู่พระญาณวิสาลเถร
หลวงพ่อพระครูกมลาสยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. พระเถรานุเถระตามลำดับ กราบถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และ ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการ จำนวน ๒๕๙,๙๓๔ บาท และได้รับความอุปถัมภ์น้ำปานะถวาย พระสงฆ์สามเณรจากกลุ่มสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ และโรงทานต่าง ๆ ขออนุโมทนาบุญบารมีโดยทั่วกัน
๑๔.๓๐ น. คณะสงฆ์นำโดยพระครูจิตตสังวรคุณ เจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์-นามน (ธรรมยุต) ร่ามถวายสักการะ หลวงปู่พระโพธิญาณมุนี (เมือง พลวฑฺโฒ) ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เมืองกาฬสินธุ์ และร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ตามกำลังศรัทธา
๑๒ ก.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพนายแฉล้ม ยานสุวรรณ์ ณ เมรุวัดหนองสวง ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดม..
๑๔.๐๐ น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ วัดบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายกำธร วิเสฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานที่ประชุม "เป็นบุญวาสนา เป็นวโรกาสที่ชาวหนองกุงศรี จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์ที่ไม่มีใครอื่นยิ่งกว่า"
๑๓ ก.ค. ๑๓.๐๐ น. คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มมรฬวศ.ก. เข้ากราบถวายสักการะพระครูสุธีวรสาร
๑๔ ก.ค. ๐๙.๐๐ น. รวบรวมเอกสารประกอบการเขียน Sar ระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.วศ.ก.
๑๖ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. ประชาชนชาวบ้านหนองสรวงร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ และร่วมทำดอกไม้จันทน์ทุกวันพระในพรรษา
๑๓.๐๐ น. กราบถวายสักการะหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ณ วัดบ้านหนองบัว กราบถวายสักการะหลวงพ่อพระครูพิจิตรสิทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ที่ รพ.หนองกุงศรี เนื่องจากท่านไม่ค่อยสบาย ขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอรับ
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพพ่อใหญ่หนู สมคำศรี อายุ ๙๑ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ คณะอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมจำศีลที่วัดหนองสวง ได้ร่วมทำ ดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เสด็จสู่สวรรคาลัย วันนี้ได้จำนวน ๑๗๑ ดอก ร่วมแรง ร่วมใจถวายองค์พ่อหลวงไทย
๑๘ ก.ค. ๐๘.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย โดยสถาบันวิจัยญาณสังวรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่าง ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ รร.แกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
๒๐ ก.ค. ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ มมร ร่วมถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐ 
๑๓.๓๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มี ๖ วาระการประชุมว.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่องว.๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ว.๔ เพื่อทราบ ๓ เรื่องว.๕ พิจารณา ๒๒ เรื่อง
๒๑ ก.ค. ๐๘.๓๐-๑๖๐๐ น. เป็นกรรมการร่วมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีท่าน ดร.ประยุทธ ชูสอน ประธานกรรมการ พระครูสุธีวรสาร,ดร. กรรมการ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เลขานุการ ว่าที่ร้อยตรี จุฑามาส เทพเทียมทัศน์ ผู้ช่วยเลขานุการ ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ด้วยดี
๒๓ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๐๙.๐๐ น. ผู้สูงอายุในตำบลหนองสรวง ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง สุจริตธรรมกถา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูล ร.๑๐ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ ปี และพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง โดยนายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวง เป็นประธานมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน ๑๐๐ คน
๑๒.๓๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี ธ. ๒๙ รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกราบถวายสักการะหลวงพ่อวิชิต ณ วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม บ้านโคกเจริญ เสร็จแล้วลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ตามลำดับ และทุกวันพระในพรรษา อุบาสิกาวัดหนองสวง จะร่วมกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ ขณะนี้ได้จำนวน ๔๑๑ ดอก และกำลังจะทำให้ดอกไม้จันทน์มีกลิ่นหอมอีกด้วย.
๒๔ ก.ค. ๑๓.๓๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ และขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินด้วยความยินดี
๒๕ ก.ค. ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อยู่ระดับดีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อยู่ระดับดีสาขาการสอนพระพุทธศาสนา อยู่ระดับดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ระดับดีขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๒๖ ก ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพนางสาวนันทวัน ทิโภคา สิริอายุ ๔๔ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๒๗ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศ นางสาวนันทวัน ทิโภคา โดยคุณแม่เคน ทิโภคา พร้อมญาติพี่น้องได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังกะสีมุงคังคาศาลาปัญโญภาส จำนวน ๑๑,๘๐๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุ ขอบุญกุศลแห่งทานนี้ จงสำเร็จดังประสงค์ทุกประการเทอญ
๒๙ ก.ค. ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารบุคลกากร มมร. วศ.ก. หลังทำงานหนักกับภารกิจต่าง ๆ ณ วัดหนองสวง
๓๐ ก.ค. ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ออกสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านทุ่งสว่าง ม.๑๖ เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า มมร.วศ.ก. แห่งใหม่ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๑๖ และคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ เมืองเป็นอย่างดี ขออานิสงส์นี้จงเกิดมีแก่พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ทุกท่านเทอญ
๓๑ ก.ค. ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ เนื่องในวันธัมมัสวนะในพรรษา และร่วมทำดอกไม้จันทน์

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/08/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video