หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ณ ห้อประชุม ๒๐๖
๘ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสฆ์สามเณร ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศนายอภิวัฒน์ นาสมใจ
๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพนางมะลิวรรณ บุญผง อายุ ๔๖ ปี บ.หนองสรวง ม.๑๐
๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศนายอภิวัฒน์ นาสมใจ บ.หนองสรวง ม.๒
๙ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๘ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศนายอภิวัฒน์ นาสมใจ และบรรจุอัฐิเข้ากำแพงวัด
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๐ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๒ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพนางมะลิวรรณ บุญผง สิริอายุ ๔๖ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิอันอุดมเถิด
๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตในพิธีเทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ชั้นที่ ๒ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ๒ ต้น โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน มีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ในวันนี้ จำนวน ๑๐๐,๒๑๐.๕๐ บาท ทองคำ ๑.๙ กรัม
๑๑ มิ ย. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา พิธีเททองพระพุทธนเรศวร์มงคลชัย และยกยอดปลีฉัตร พระบรมธาตุพุทธบูชามหามงคล วัดป่าโคกกลาง ม.๓ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์บุญเบิกบ้าน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิ.ย. ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑,๒,๔,๑๐ วันแรก
๑๒ มิ.ย. ๑๒.๐๐ น. คณาจารย์ นักศึกษา มมร.วศ.ก. ผู้นำชุมชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแบบบวรชน ช่วยกันทาสีกำแพง ทาสีห้องน้ำ ทำความสะอาดถนนและภายในบริเวณ วัด ณ วัดหนองสวง "ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์"
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๔ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นบุญเบิกบ้าน บ้านหนองสรวง ม.๑,๒,๔,และ ๑๐ เสร็จแล้วบรรยายธรรมโดยพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, ดร. หัวหน้าฝ่ายวิชาการมมร.วศ.ก.
๑๓ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาโครงการจิตอาสาพัฒนา แบบบวรชน นำโดยพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต, ดร. และประชานชาวบ้านหนองสรวง ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายผ้าป่าสมทบซื้อสังกะสีมุงหลังคา ศาลาปัญโญภาส จำนวน ๑๘,๖๖๑ บาท แม่อรุณ ศิลาพัฒน์ พร้อมลูกหลาน ๓,๐๐๐ บาท คณะญาติพี่น้องอุทิศ แม่บุญชู นายปรีชา นาสมใจ ๓,๐๐๐ บาท ร่วมเป็น ๒๔,๖๖๑ บาท ขออนุโมทนาสาธุการ จะทำการสิ่งใดขอให้ ได้ผลดีเหนือความคาดหมายทุกประการเทอญ และหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี วัดป่ามัชฌิมวาส บริจาคผลไม้ถวายวัดต่างๆ ในเขตตำบลหนองสรวง จำนวน ๗ วัด
๐๙.๐๐ น. เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา แบบบวรชน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย การสอนพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.วศ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ระดับชั้น ม.๑-๓ ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ (๑๓-๑๔ มิ.ย.๖๐)
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นบุญเบิกบ้าน บ้านหนองสรวงทั้งสี่หมู่
๑๔ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๔ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บุญเลิกบ้าน บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑,๒,๔ และ ๑๐ โดยปีนี้ชาวบ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๔ แห่งเดียวกัน เพื่อแสดงออกถึง ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และถวายปัจจัยบำรุงวัด จำนวน ๑,๙๗๐ บาท
๐๙.๐๐ น.ร่วมประชุมการแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ : ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงแรมตักสิลา เมืองมหาสารคาม โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ
๑๕ มิ.ย. ๐๘.๓๐ น. ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
๑๖ มิ.ย. ๐๘.๐๐ น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน เพื่อส่งเสริม อุปถัมภ์ สนับสนุน พระพุทธศาสนา ณ มจร. วข.
๑๗ มิ.ย. ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทเปลือกพระมหาเจดีย์ครั้งที่ ๕ ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน และมีผู้บริจาคเงินสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ จำนวน ๙๐,๐๔๘ บาท
๑๘ มิ.ย. ปรับภูมิทัศน์ ให้ช่างทาสีอุโบสถ โดยหลวงพ่อวินิจ วินิจฺฉโย รับเป็นเจ้าภาพสีทั้งหมด ปรับแต่งกิ่งใหม่ ปลูกทานตะวัน ดาวเรือง คุณนายตื่นแล้วสวย รอบบริเวณอุโบสถ และเขียนประวัติพระอริยสาวกสำหรับเป็นแหล่ง เรียนรู้ภายในวัด
๒๐ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. นายสมดี โคตตาแสง สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก นางณัฐชยา โคตตาแสง ในนามบริษัทสยามซีเอฟ จ.ชลบุรี ครอบครัวแปรหาดี ครอบครัวโคตตาแสง พร้อมญาติพี่น้องได้สร้างพระสีวลีเถระ ผู้เลิศด้านมีลาภมาก โดย ชาติกำเนิดของท่านเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสะ พระธิดาในพระเจ้าโกลิยะ อยู่ในพระครรภ์พระารดา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ด้วยพุทธานุภาพมีพระประสูติ ง่ายเหมือนน้ำไหลจากหม้อ จึงได้พระนามว่า "สีวลีกุมาร"บรรลุมรรคผล เมื่อเจริญวันได้บวชในสำนักพระสารีบุตรเถระ บรรลุโสดาปัตติผลเมื่อมีดโกนจรดศีรษะครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองบรรลุ
สกทาคามิผล ครั้งที่สามบรรลุอนาคามิผล ปลงผมเสร็จได้บรรลุพระอรหันต์และได้รับการยกย่อมจากพระพุทธเจ้า ว่า...เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ด้านมีลาภสักการะมาก ขออานิสงส์นี้จงเกิดมีแก่ทุกๆท่านที่ได้อนุโมทนา ขอให้มากมีด้วยทรัพย์สมบัติทุกประการเทอญ
๒๐ มิ.ย. ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพนางสาวเยาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๒๒ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม มี ๖ วาระ ว.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ ๔ เรื่อง, ว.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐, ว.๔ ๒ เรื่อง, ว.๕ ๑๙ เรื่อง, ว.๖ อื่นๆ ๑ เรื่อง
๒๓ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. คณะตรวจติดตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรมในพื้นที่วัดหนองสวง ประกอบด้วย โยมสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย โยมนาตยา พรเพ็ชรพราว โยมอดิศร ศรีชาติ และโยมสิรินธร ฉัตรศุภกุล
๒๔ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๓ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฎิโมกข์ เสร็จแล้วหารือกิจการคณะสงฆ์ ๓ เรื่อง ๑.เรื่อง ส่งผู้แทนไวยาวัจกรวัดเข้าร่วมอบรมไวยาวัจกรวัดๆละ ๒ คน ณ วัดหนองหอไตร อ.หนองกุงศรี (๒๖-๒๗ มิ.ย.๖๐) ๒. เรื่อง การจัดทำบัญชีสรุปรายรับ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙-๓๐ มิ.ย.๖๐) เพื่อส่ง พศ.กส. ๓. เรื่อง การเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละวัด เสร็จแล้วพระสงฆ์ ๒๓ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ๓ จบ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช และแจกผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๙ ชุด โดยคณะศรัทธาวัดโสกเสน่หา จัดถวาย๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทเปลือกพระมหา เจดีย์ครั้งที่ ๖ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธาน
๒๕ มิ.ย. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๑๖ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้า สวดมาติกาบังสุกุล งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณี พิเศษประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๒๔ ท่าน ณ เมรุชั่วคราวอาคาร ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๖ มิย. ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง "บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการด้านการเงินของวัด" ในโครงการ เสริมสร้างศักยภาพไวยาวัจกรวัด อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดหนองหอไตร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๓.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ที่ห้อง ๒๐๓ มมร.วศ.ก. ว.๑ ประธาน แจ้งเพื่อทราบ ๑ เรื่องว.๒ รับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๕๙ว.๔ เสนอเพื่อทราบ ๓ เรื่อง รับฟังการแถลง นโยบายการศึกษา ๒๐ ปีข้าง, อบรมการเขียน ป QA ที่ วข.รอ., อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการฯ ที่ อส. ว.๕ พิจารณา การส่ง มคอ.๕ ของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙, ส่งอป.หลักสูตรเข้าอบรมการเขียนงานวิชาการฯ
ที่ จ.นครปฐม ๒๘-๓๐ มิ.ย.๖๐, การรับนักศึกษาปี ๖๐ ว.๖ อื่น ๆ ขอให้รถ มมร.วศก. เพื่อเดินทางเข้าร่วมอบรมที่ จ.นครปฐม โดยมอบให้นายแสงทวี คำคง เป็นพนักงานขับรถ
๒๗ มิ.ย. ๑๐.๐๐ น. ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุม
๒๙ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้าโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม บ้าน วัด โรงเรียน ผู้ร่วมพิธี ๓๖๑ คน
๑๓.๐๐ น. ประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน ว.๑ ๔ เรือง, ว.๒ ๑ เรือง รับรองงายงานการประชุม, ว.๔ เพื่อทราบ ๓ เรื่อง, ว.๕ พิจารณา ๕ เรื่อง, ว.อื่นๆ ๒ เรื่อง
๒๑.๓๐ น. พักที่วัดป่าศรีถาวรพัฒนา บ้านดอนรี ต.ดอนชมพู อ .โนนสูง จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณท่านกมล และญาติโยมที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
๓๐ มิ.ย. ๐๙.๐๐ น. รับทักษิณานุปทาน งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้า คณะภาค ๘ (ธ) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา นครราชสีมา ขอพระเดชพระคุณมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์ภาคอีสานสืบไป
๑๓.๐๐ น. แวะเยี่ยมวัดป่าบ้านเหล่าใหญ่ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี กับหลวงพ่อประหยัด ถาวโร คุณแม่คำผมเชื้อหมอดู ซึ่งเป็นผู้ยกที่ดินห้สร้างวัดแห่งนี้
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 03/07/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video