หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2560


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๕๖ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุครบ ๕๒ ปี ท่านพระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ธ. มีผู้ใส่บาตร จำนวน ๓๗๙ คน
๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล วัดป่าโคกกลาง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๒ พ.ค. ๐๙.๐๐ น. ประชุมซักซ้อมการฝึกซ้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ๖-๗ พ.ค. ๖๐ ณ มมร.วศ.ก.เพื่อเตรียมความพร้อมในวันรับจริง ในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐ ณ มมร จ.นครปฐม
๑๓.๐๐ น. บรรยายการเจริญพระพุทธมนต์ และการสวดมนต์ในพิธีต่าง ๆ แด่พระสงฆ์ที่อบรรมกรรมฐาน ที่ท่านคันโท
๔ พ.ค ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ณ วัดป่าอริยธรรม ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธาน
๑๖.๐๐ น. ดร.สุรชัย และ ดร.รัชนีวรรณ อนุตรกูลชัย ได้นำพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร พระสิวลี พระโมคคัลลานะ พระพากุละ เพื่อน้อมถวายเป็นอริยบูชา ณ อุโบสถวัดหนองสวง สาธุ ด้วยอานิสงส์ที่ได้น้อมถวายพระอรหันตธาตุประดิษฐานไว้ที่วัดหนองสวงนี้
๖ พ.ค. ๑๗.๐๐ น. เข้าเฝ้าถวายโปงลางเครื่องดนตรีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จ ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ สนามหัวหมาก กทม.
๙ พ.ค ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ได้มอบเงินจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงใน มมร.วศ.ก. เกล้าฯ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
๑๐ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี พ.อ.พุฒินันท์ อำพันธ์ ผกก.สภ.หนองกุงศรี และหัวหน้าส่วนราชและประชาชนชาวหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล เวียนเทียน ถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ วัดหนองสวง มีผู้ร่วมใส่บาตร ๓๓๕ คน ถวายปัจจัยทำบุญเพื่อซ่อมพื้นคอนกรีตรอบบริเวรเมรุ จำนวน ๑๕,๐๔๘ บาท
๑๑ พค. ๑๗.๓๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุริยัน ขันตี ได้รับฉายาว่า ขนฺติโก นายฤทธิชัยฉายเพ็ง ได้รัยฉายาว่า สิทฺธิชโย และนายปฏิภาณ ภูครองตา เป็นสามณร ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นและแสดงธรรมเทศนาที่บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี
๑๒-๑๔ พ.ค. ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๕ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสฆ์ ๙๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานครบรอบ ๒ ปี วันมรณภาพพระเทพวิทยาคม (หลวงปู่คูน) ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มข.
๑๓.๐๐ น. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี) ณ เมรุวัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
๑๗ พ.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๙ พ.ค. ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ประชุมเตรียมการโครงการพระสอนสอนศีลธรรมในโรงเรียนและการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอุเทน ยานผาด ได้รับฉายาว่า อภิปุญฺโญ และสามเณร ๑ รูป ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๐ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๙ ปี พระครูวิริยสุนทร เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน
๑๒.๐๐-๑๗.๓๐ น. บรรยายนักศึกษา ป.โท ศษ.ม.
๑๗.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง
๒๑ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญ ๑๐๐ วันอุทิศแม่สมแดง มุกรักษ์
๒๒ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันเช้าบ้านแม่เยาว์ ศรีดาว ม.๒
๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลศพพ่อจ้ ศรีลาพัฒน์ บ้านนาอวน
๒๓ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อประมาล พละดล บ.โคกใหญ่
๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมนโรงเรียน ณ สวนดอนธรรม ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๖.๓๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุดใจ สะตะ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีมหามงคลเนื่องในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาสินธุ์
๒๔ พ.ค. ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศแม่บุ่น หอมสิน บ.หนองสรวง ม.๑
๒๕ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศแม่บุ่น หอมสินธุ์ ณ วัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๗ รูป ร่วมลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง
๒๖ พ.ค. ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบาทนาค ๒ รูป ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๗ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๔ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศพ่อจันที พรมคำมูล ณ บ้านหนองสรวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริยพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศพ่อจันที พรมคำมูล ณ บ้านหนองสรวง ๔
๒๘ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. คณะศรัทธาลูกหลานทำบุญอุทิศพ่อจันที พรมคำมูล ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ได้ถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพสังกะสีศาลาปัญโญภาส จำนวน ๓,๕๑๐ บาท
๑๓.๐๐ น. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลานุการ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วัดโสภณพัฒนาราม ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
๓๑ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตฉันเช้า เฉลิมฉลองพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทาน "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" ณ บ้านนาบง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้ารับเงินขวัญถุงสำหรับกองทุนหมู่บ้านในครั้งนี้ ๖๖ คน
๑๕.๓๐ น. พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี, ดร. พร้อมคณะศรัทธาอุบาสิกาวัดประชานิยม ร่วมถวายพระอริยสาวก "พระอุรุเวลากัสสปะ ผู้เลิศด้านเป็นผู้มีบริวารมาก" เพื่อประดิษฐานไว้รอบอุโบสถวัดหนองสวง และถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพสังกะสีมุงหลังคาศาลาปัญโญภาส จำนวน ๑๑,๘๔๐ บาท

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 12/06/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์