หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ เม.ย. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล วัดป่าโคกกลาง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๓.๐๐ น.บรรยาย ป.โท ที่ มมร.วศ.ก. และขออนุโมทนา โยมทศพล บุญญานุสนธิ์
๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพพ่อแพง เหล่าแสง บ.หนองสรวง ม.๒
๒ เม.ย. ๐๙.๐๐ น. หลวงพ่อวินิจ วินิจฺฉโย และคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพสร้างพระอานนทเถระ ผู้เป็นเอตทัคคะเลิศด้านพหุสูตร, ผู้มีสติ, ผู้มีคติ, ผู้มีความเพียร, และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท
๓ เม.ย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพพ่อแพง เหล่าแสง อายุ ๘๓ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๔ เม.ย. ๑๙.๔๐-๒๑.๓๐ น. แสดงธรรมเทศนาที่วัดป่าคำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
๕ เม.ย. ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐๖ มมร.วศ.ก
๑๓.๐๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด รุ่นที่ ๒ ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร มมร.วศ.ก.
๖ เม.ย. ๑๓.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายคมสันต์ ชูคำแพง ฉายา กตปุญฺโญ และนายอานนท์ อุปเทห์ฉายา อานนฺโท เสร็จแล้วพำนักปฏิบัติธรรมที่วัดเทพญาณนิมิต (ป่าณสีลวันต์) บ้านหนองชุมแสง ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี
๑๙.๐๐ น. กราบขอขมาศพหลวงพ่อพระครูอุดมศิริวัฒน์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ณ วัดบ้านโคกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๙.๓๐ น. แสดงมุทิตาจิตแด่ท่านพระครูโสภณธรรมอุดม เนื่องในวโรกาสที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์จาก จต.ชอ. เป็น ทจอ.ชอ. ณ มณฑลพิธีวัดโพธิพุทธคุณ อ.ห้วยเม็ก
๗ เม.ย. ๑๗.๓๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายอดิศร หงษ์วุฒิ ได้รับฉายาว่า ถาวรปุตฺโต เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อชนะ อนุสรณ์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๘ เม.ย. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้า งานทำบุญอุทิศพ่อชนะ พ่อเสนอ อนุสรณ์ ณ บ้านเลขที่ ๓๐ ม.๔ หนองสรวง
๐๙.๐๐ น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วศ.ก. กับสถานศึกษาที่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานที่จริง จำนวน ๒๖ แห่ง
ในโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอุทิศพ่อชนะ พ่อเสมอ อนุสรณ์ ณ บ้านหนองสรวง ม.๔
๙ เม.ย. ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนาคจากวัดป่าบ้านนาศรีนวล ได้รับฉายาว่า มหาวีโร ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อพระครูอุดมสิริวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเครือ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเครือ โดยได้ถวายปัจจัยในการนี้ จำนวน ๑๑,๒๑๑ บาท และน้ำสปอนเซอร์ จำนวน ๕ ลัง และมีเจ้าภาพในวันนี้ทั้งหมด จำนวน ๖๔ เจ้าภาพ
๑๐ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า บ้านพ่อประหยัด พรมคำมูล หนองสรวง ม.๑
๑๐.๓๐ น. สวดพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพล งานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อพระครูอุดมสิริวัฒน์ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๑ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. คณะศรัทธาญาติพี่น้อง ทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศพ่อบุญเทียม พันธุ์บุบผา พ่อทองใบ ถิ่นสำอาง พ่อพัน มีชัย และพ่อพัน ศรีลาพัฒน์ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๓ รูป ฟังสวดอัพภาน รับภิกษุออกจากอาบัติสังฆาทิเทส หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง สวดโดยพระสด ปญฺญาวโร วัดป่าอรัญญิกาวาส
๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๙ (ธรรมยุต) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ณ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี โดยมีพระธรรมดิลกเจ้าคณะภาค ๙ ธ. เป็นประธาน ได้ถวายปัจจัยในการนี้ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒ เม.ย. ๑๔.๑๒ น. พิธีเชิญเจ้าแม่กุหลาบขึ้นสู่หอตรีเทพ ลานปฏิบัติธรรมวัดหนองสวง
๑๓ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดหนองสวง โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใส่บาตร จำนวน ๑๖๗ คน
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการประกวด สว.ชาย บานไม่รู้โรย ผู้หญิงหัวเราะต่ออายุ จำนวน ๒๐ คน และพิธีขอขมา รดน้ำ ดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปรวม ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๕๗๑ คน ณ ลานปฏิบัติธรรมวัดหนองสวง นำโดยนายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวง นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง
ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลหนองสรวง ปีหน้า ผู้สูงวัยขอให้จัดรำวงย้อนยุคให้
๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ท่านพระครูสันติธรรมคุณ(สมาน สนฺตมโน) เจ้าอาวาสวัดคำโอง บ้านคำโอง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๔ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสันติธรรมคุณ วัดคำโอง
๐๙.๑๑ น. พิธีแห่และบวงสรวงเจ้าแม่กุหลาบขึ้นสู่หอตรีมุข ณ วัดหนองสวง
๑๕ เม.ย. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า รับทักษิณานุปทาน งานวันบูรพาจารย์อุทิศหลวงปู่พระราชธรรมานุวัตร หลวงปู่พระสุธรรมคณาจารย์ และเทศน์มหาชาติ
ประจำปี ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๖ เม.ย. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานฉลองตราตั้งพระครูปลัดจันทร์หอม ชิตเมธี ณ วัดป่าอรัญญิกาวาส (กุดโง้ง) บ้านท่าข่อย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
๑๘ เม.ย. ๑๕.๓๐ น. เจริญชัยมงคลคาถา งานยกช่อฟ้าวัดป่าบ้านนาศรีนวลโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานสงฆ์
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ยกุศลอุทิสพ่อแพง เหล่าแสง ณ บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๙ เม.ย. ๑๔.๐๐ น. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกราบสรงน้ำ ขอพร หลวงปู่พระโพธิญาณมุนี วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง พร้อมสายฝนที่ชุ่มฉ่ำ
๒๐ เม.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา นครปฐม
๒๒ เม.ย. ๑๗.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์
๒๔ เม.ย. ๑๕.๐๐ น. ประชุมวางแผนออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์และการซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มมร.วศ.ก.
๒๕ เม.ย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ โดยมีพระวันชัย วัดป่าสนามชัยเป็นผู้สวดพระปาฏิโมกข์
๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายชาญยุทธ อ่อนบัวขาว ได้รับฉายาว่า อธิจิตฺโต อยู่พำนัก ณ ที่พักสงฆ์ประเสริฐธรรม บ้านหนองกบ
๒๗ เม.ย. ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์ นำโดยพระโพธิญาณมุนี (ปู่เมือง) นำขอขมาและร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณ
พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ถวายปัจจัย จำนวน ๒๕๘,๗๔๐ บาทและเดินทางไปกราบหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ ได้ถวายปัจจัยสมทบสร้าง
พระมหาเจดีย์ จำนวน ๒๐๖,๔๒๐ บาท รวมทั้งสองแห่งเป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๑๖๐ บาท
๑๘.๔๗-๑๙.๔๗ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายบุญเหลือ ศรีมี ได้รับฉายาว่า อรุโณ, นายแก้ว ชัยแสนท้าว ได้รับฉายาว่า กนฺตวีโร, นายพงษ์พัฒน์ ยโสภา ได้รับฉายาว่า อจฺจาทโร นายสุวิทย์ วรรณคิด ได้รับฉายาว่า ยสวฑฺฒโน และนายธวัชชัย พรมคำมูล ได้รับฉายาว่า ธนปาโล ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๙ เมย. ๑๕.๓๐ น. เป็นประธานปิดโครงการหลักสูตรชินสาสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดประชานิยม หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษา มมร.วศ.ก. ๒ คือ ๓ วัน ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๗.๓๐-๒๐.๒๐ น. พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตในการเทเสาชั้นสามพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส มีผู้ร่วมทำบุญสมทบในครั้งนี้จำนวน ๑๑๐,๙๔๗ บาท

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 24/05/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์