หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธัวาคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ธ.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้า ทำบุญเก็บอัฐิพ่อทองใบ ถิ่นสำอาง บ้านหนองสรวง ม.๑๐
๒ ธค. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐, ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการบริหารงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสร็จแล้วเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่ และเข้ากราบขอพรจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระโพธิญาณมุนี ชมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เสร็จแล้วเดินทางกลับ
๕ ธ.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา อธิฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๙ ธ.ค. ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๖ ปี พระเดช พระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. ณ บริเวณพระมหา เจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม
๑๑ ธ.ค. ๒๒.๐๐ น. นำคณะสงฆ์และญาติโยมวัดหนองสวง จำนวน ๔๙ รูป/คน ร่วมทำบุญถวายสักการะ ถวายเสื่อสั้น ๑๑๓ ผืน เสื่อยาว ๕ ผืน หมอน ๒๐๔ ลูก ปัจจัย ๒๖,๐๖๐ บาท พระเดชพระคุณ พระเทพบัณฑิต วัดเฉลิมราชกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยออกเดินทางจากวัด ๑๐ ธค.เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงวัดโพธิ์หอม ๑๑ ธค. เวลา ๑๓.๓๐ น.
๑๒ ธ.ค. ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมงานศพคุณพ่อประมวล สายเพ็ง ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้น โรหิตฟอยแตก อายุ ๗๗ ปี ณ บ้านหนองสรวง ม. ๒
๑๕ ธ.ค. ๑๒.๓๐-๑๓.๕๐ น. พิธีถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย เนื่องในวโรกาสรับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
๑๔.๐๐-๑๖.๒๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ แจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ๑.ห้ามบุคลากรนักศึกษานอนพักค้างคืนในมหาวิทยาลัยเป็นอาจิณหรือใช้สอยเครื่องสาธารธูปโภคนอกเวลาทำการ ๒. งานธุรการต้องแม่นในเอกสารทุกฉบับที่เข้า-ออก เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๒ เรื่อง เรื่อง พิจารณา ๒๕ เรื่อง
๑๖ ธ.ค. ๑๒.๐๐ น. กราบถวายน้ำสรงสรีระสังสารพระเดชพระคุณพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
๑๗.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายบัวลี และนายมานิตย์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๗ ธ.ค. ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต รับทักษิณานุปทาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ท่านเจ้าคุณพระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทฺเธสโก) เจ้าคณะอำเภอปาก ช่อง (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ผู้อำนวยการ วปถ.มมร
๑๘ ธ.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพพ่อพัน ศรีลาพัฒน์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒ และอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน หนองสวงวิทยาคม ณ เมรุวัดหนองสวง ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพภูมิอันอุดม
๑๙ ธ.ค. การประชุมตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๙ คณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ ณ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าคณะ ภาค ๑๔-๑๖ (ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
๒๐ ธ.ค. ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน "รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม WORLD STANDARD สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๑
๒๓-๒๔ ธ.ค. การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วัดสามพระยา (วัดบางขุนพรหม) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีพระปริยัตินิเทศก์เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๖๐๐ รูป
๒๔ ธ.ค. ๑๗.๓๐-๒๐.๒๔ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทคานเชื่อมเสาพระเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์ โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เป็นประธาน มีผู้บริจาคเงิน และทองคำ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๑๗,๑๒๔ บาท
๒๖ ธ.ค. นำจิตอาสาพัฒนา มมร.วศ.ก. ในห้องคอมน้องๆ เอกการสอนภาษาไทยปีที่ ๑ ช่วยกรอกข้อมูลภาวะ ผู้มีงานทำ ส่วนลอกคลองทำความสะอาดท่อละบายน้ำเตรียมรับน้ำฝนปีหน้า รัฐศาสตร์ปีที่ ๔
๒๗ ธ.ค. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา ณ ห้อง ๒๐๓ มมร.วศ.ก.
๒๘ ธ.ค. ๐๘.๐๐ น. สวดมนต์ ฉันเช้าที่เขื่อนลำปาว กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโคกใหญ่ มีพระสงฆ์ ๒-๓ รูป กลุ่มเลี้ยงปลา ๕๔ คน
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป ร่วมอุโบสถสังฆกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๕๘๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๐ ปี ถวายพระ เดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เสร็จแล้ว นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ อ่านถวายคารวะกถา พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายโล่เกียรติคุณ, เกียรติบัตร และศิษยานุศิษย์ร่วม ถวายผ้าป่าสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ พระสงฆ์ให้พร อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีช่วงเย็น วันพรุ่งนี้พิธี ทำบุญตักบาตร ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๙ ธ.ค. ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๑๘๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ครบ ๗๐ ปี ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ตงลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๓๐ ธ.ค. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญส่งท้ายปี เก่าต้อนรับโชคชัยปีใหม่ บ้านพ่อพัน แม่ราตรี ศรีมี หนองสรวง หมู่ที่ ๔
๓๑ ธ.ค. ๑๘.๐๐ น. พระครูสิทธิธรรมสาร (หลวงปู่ทองจันทร์ หนฺตาสโว) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงแก่มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา
๑๗.๐๐ น. ด้วยโรคชรา สิริอายุ ๘๔ ปี ๓๐ พรรษา คณะสงฆ์ ทายกทายิกา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. จากวันที่ ๑-๖ มกราคมทุกวัน ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าอรัญญิกา วาส และประชุมเพลิงศพในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เมรุวัดป่าอรัญญิกาวาส จึง แจ้งให้พระภิกษุสามเณร ศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือทราบโดยทั่วกัน
๒๐.๐๐-๐๐.๐๐ น. ประชาชน ๘๐ คน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 10/01/2017
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์