หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ พ.ย. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นคืนที่ ๑๙
๒ พ.ย. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นคืนที่ ๒๐เสร็จแล้วเตรียมสถานที่ธรรมสัญจรปฏิบัติธรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙โดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานในพิธี
๓ พ.ย. ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองสรวงร่วมกับวัดหนองสวงได้จัดโครงการธรรมสัญจรปฏิบัติธรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝ่ายสงฆ์มีพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวงและเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสมีท่านนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนายญาณพล ภูคะมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง
๖ พ.ย. ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร,นักศึกษา มมร.วศ.ก. ร่วมกับท่านนายก ท่านรองนายก นายช่างเทศบาลตำบลลำพาน รับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุ่งสว่าง ม.๑๖ เกี่ยวกับการสร้างถนนเข้าวิทยาลัยแห่งใหม่ (คุ้มโนนตูม) ได้รับความร่วมมื่อจากพี่น้องประชาชนด้วยดี
๗ พ.ย. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๒ รูปรับบิณฑบาตร ฉันภัตตาหารเช้า งานกฐินคณะศรัทธาพ่ออุ่มสมคำศรี พร้อมด้วยชาวบ้านคำแคนและบ้านใกล้เคียง มีผู้ร่วมใส่บาตร ๖๙ คน และถวายปัจจัยเพื่อพัฒนาวัด จำนวน ๘๘,๐๕๑ บาทถ้วน
๘ พ.ย. ๑๐.๓๐ น. เป็นตัวแทนในนามวิทยาลัยและเทศบาลตำบลลำพานยื่นหนังสือกับท่าน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการขุดสระน้ำในวิทยาลัย
แห่งใหม่ สำหรับทำน้ำประปาและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
๙ พ.ย. ๑๓.๐๐ น.พระสงฆ์สามเณร ๑๓ รูป สวดมาติกา บังสุกุล ฌาปนกิจศพพ่ออำนวย จำนงอุดมอายุ ๗๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๐ พ.ย. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศพ่ออำนวย จำนงอุดม บ.หนองสรวง ม.๑
๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นคืนที่ ๒๘
๑๑ พ.ย. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นคืนที่ ๒๙
๑๒ พ.ย. ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานขึ้นบ้านใหม่โยมแม็ค บุญโสดา คุ้มแก่ง-ดอนกลอย เมืองกาฬสินธุ์ ช่วงค่ำมีวานิชย์สามพี่น้องมาถวายเตียงไม้ไผ่เพื่อขอพรให้ค้าขายเตียงได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
๑๓ พ.ย. ๐๘.๐๐ น.ร่วมเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The Training Curriculum Cevelopment as Gentle Men and Gentle Ladies for University Students by means of Buddhist
Critical Thinking ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๐.๓๐ น. น้อมถวายสักการะ และเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๘ ปี และฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระเดชพระคุณพระเทพมงคลนายก เจ้าคณะจังหวัด อุดรธานี (ธ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
๑๘.๔๐ น. เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์มหากฐินวัดป่ามงคลธรรมรังษี บ้านแก ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระครูอมรธรรมวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส
๑๔ พ.ย. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
บุญกุศลที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ น้อมถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพบอดุลยเดช พระผู้สถิตย์ที่สวรรคาลัยชั่วนิตย์นิรันดร์มีผู้บริจาคเงินบำเพ็ญกุศลตลอดหนึ่งเดือนทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๕๙๗ บาท
จ่ายซื้อตู้อภิธรรม,อาสนะสงฆ์แบบพิง ๔ ที่ กระถางธูป เชิงเทียน, ผ้าภูษาโยง ๒๐ ม., ผ้าขาว ดำ ๒ ไม้, ถวายพระ ๖ รูป เป็นเงินจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือมอบถวายบำรุงวัดหนองสวง จำนวน ๕๙๗ บาท
๑๕ พ.ย. ภาคเช้าเข้ามหาวิทยาลัยฯ ภาคบ่ายสวดมาติกาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่เนตร ศรีคำมูล อายุ ๗๑ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ช่วงเย็น สวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลศพอุทิศแม่เนตร ศรีคำมูล
๑๗ พ.ย. ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. น. เดินทางไปประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม มีวาระประธานแจ้งให้ทราบ ๑ เรื่อง, รับรองรายงานการประชุมครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๙, เสนอเพื่อทราบ ๕ เรื่อง, พิจารณา ๙ เรื่อง วศก.มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง คือเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๑๘ พ.ย. ๑๓.๐๐ น.ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-สีลคุณากร วิทยาลัยศาสน ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี ๖ วาระ วาระประธานแจ้งให้ทราบ ๔ เรื่อง, รับรองรายงานการประชุม, เรื่องเพื่อทราบ ๖ เรื่อง, เรื่องพิจารณา ๗ เรื่อง, เรื่องอื่นๆ ๓ เรื่อง
๑๙ พ.ย. เสร็จจากการบรรยายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ป.โท ๑/๒๕๕๙ แล้ว
๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์เทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี เป็นประธานพร้อมกันนี้คณะศิษย์หลวงปู่เมือง ได้จัดทำเสื้อดำมามอบแก่ผู้ร่วมพิธี จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว และผู้ร่วมพิธีได้บริจาคเงินร่วมสมทบการสร้างพระมหาเจดีย์ จำนวน ๑๕๗,๖๑๗.๗๕ บาท ในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษา มมร.วศก. ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำหวาน ไอศครีมทุกวันเสาร์
๒๑ พ.ย. ๐๘.๓๐-๑๕.๕๐ น. สอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ณ วัดหนองสวงมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๖๕ คน
๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูปัญญาวราวุธ (หนูพลอย) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมือง ธ. และอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนประชาอุทิศ บ้านกกกอก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๒๒ พ.ย. ๐๘.๐๐ น. "รวมพลังแห่งความภักดี" หัวหน้าส่วนราชการ นำโดยท่านนายอำเภอหนองกุงศรี และพนักงานองค์การภาครัฐและเอกชน คณะครูนักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดีและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมร้องเพลงชาติไทย,เพลงสรรเสริญพระบารมีฯ ณ วัดหนองสวง เสร็จแล้วชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจและตรวจประเมิน ๓ ดี ของตำบลหนองสรวงตามลำดับ
๒๔-๒๕ พ.ย. ประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ณ มมร ศาลายานครปฐม มีท่านรองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้อำนวยวิทยาลัย, นักวิชาการการเงินและบัญชีทุกวิทยาเขต วิทยาลัย โดยมีพระราชบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม
๒๖ พ.ย. ๑๓.๐๐ น. ฌาปนกิจศพพ่อประสงค์ ศรีนวล อายุ ๗๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป สวดพระพุทธมนต์เย็นงานกุศลศพพ่อประสงค์ ศรีนวล ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๔
๒๘ พ.ย. ๐๗.๓๐ น. คุณพ่อบุญเหลือ ศรีมี พร้อมลูกหลานญาติพี่น้องทำบุญครบ ๑๐๐ วัน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ บรรจุอัฐิคุณแม่สุมนทา ศรีมี ณ วัดหนองสวง และบริจาคเงินสมทบสร้างศาลาปัญโญภาส จำนวน ๗,๖๑๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุการ
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานบำเพ็ญกุศลศพ พระครูปัญญาวราวุธ (หนูพลอย ปญฺญาวโร) อายุ ๕๙ ปี ๓๓ พรรษา อดีตเจ้าคณะอำเภอเมือง ธ. อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนประชาอุทิศ ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนประชาอุทิศ บ้านต้นกกกอก เมืองกาฬสินธุ์
๑๕.๓๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระครูปัญญาวราวุธ ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนประชาอุทิศ และถวายปัจจัยทำบุญในครั้งนี้ จำนวน ๑๐,๕๒๕ บาท ขออนุโมทนาสาธุการ
๑๘.๕๐ น. สวดพระอภิธรรมศพนายบุญเทียน พันธุ์บุบผา อายุ ๕๕ ปี ๖ เดือน ๔ วัน ณ บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๒ ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๙ พ.ย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๖ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ สวดบทต่อท้ายพระปาฏิโมกข์เสร็จแล้ว เจริญชัยมงคลคาถา ๓ จบ
เพื่อน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
๓๐ พ.ย. ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้อง World Standard สพฐ.๑
๑๒.๓๐ น. มุทิตาจิตงานอายุวัฒนมงคลพระครูวรจิตตานุรักษ์ ครบ 49 ปี
๑๔.๓๐ น. ในนามศิษยานุศิษย์และทายกทายิกาวัดประชานิยม ร่วมประชุมเตรียมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๖ ปี ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถวายพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. มีผู้แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการนี้จำนวน ๗๔๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุ
   

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 14/12/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์