หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ต.ค. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน
๑๐ ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี ธ. ๒๘ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดคำแคนสิทธาราม บ้านคำแคน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเทเสาเอกสองต้นและเสารอบนอก โดยมีหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน และนำคณะสงฆ์ตลอดทั้งศรัทธาญาติโยมขึ้นชมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้มาร่วมพิธีปีติโดยทั่วกัน และมีผู้ร่วมบริจาคสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ในวันนี้ จำนวน ๑,๒๗๗,๓๗๒.๕๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุ.
๔ ต.ค. ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๒๓ ปี การสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ธรรมสถาน มมร ศาลายา นครปฐม
๑๓.๐๐ น. ร่วมประเมินภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี...
๖ ต.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยพระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี
เป็นประธาน ประกอบด้วย ว.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับนโยบายการซ้องรับปริญญาของวิทยาเขตและวิทยาลัย ว.๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ สนง.พส.แจ้งการรับปริญญา เจ้าพระคุณสมเด็จฯจะมาเป็นประธานในพิธีวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ว.๕ เรื่องพิจารณา ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ...งบประมาณในการ
๗ ต.ค. ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
โดยพระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่นโยบาย
และงบประมาณ
๘ ต.ค. ๑๐.๐๐ น. กำนันพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในเขตตำบลหนองสรวง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ร่วมทอดเทียนกลุ่มและแข่งสรภัญญะ ณ วัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. ร่วมงานประชุมเพลิงศพพระครูใบฎีกาเทอดศักดิ์ รตนญาโณ ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเทพสารเมธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสวดพระพุทธมนต์เย็น
๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเทเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เมือง กาฬสินธุ์ โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธานสงฆ์ มีท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนี้ จำนวน ๒,๐๓๗,๐๘๑.๗๕ บาท
๙ ต.ค. ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายวัชรพล บุบผา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระและคณะศรัทธาญาติพี่น้องทำบุญอุทิศพ่อชนะ อนุสรณ์ ครบ ๑๐๐ วัน และมีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบสร้างศาลาปัญโญภาสวัดหนองสวง รวม ๑๑,๐๗๖ บาท
๑๐ ต.ค. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญบ้านแม่ฝน บุบผาหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๑๓.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรประมาณ ๑๘๐ รูป ร่วมสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาวิหารเทสรังสี วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ ๑๑ ต.ค.สอบวิชาธรรม, ๑๒ ต.ค.สอบวิชาพุทธประวัติ, ๑๓ ต.ค.สอบวิชาวินัย เวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน.
๑๑ ต.ค. ๐๙.๐๐ น. คุณพ่อ ดร.โกศล ศรีสังข์,ดร.ประพันธ์ นามบุดดี,พระครูสุธีวรสาร,ดร. ร่วมพิจารณาเนื้อหาบางส่วนของรายงานวิจัยเรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อร่วมพัฒนาประชาคมอาเซียน" ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจัดทำรูปเล่มและแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มต่อไป
๑๓.๐๐-๑๕.๔๑ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ มมร.วศก. ห้อง ๒๐๓ วาระแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง วาระรับรองรายงานการประชุม ๑ เรื่อง วาระสืบเนื่อง ๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ ๑ เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา ๑
๑๓ ต.ค. ๑๑.๐๐ น. นายช่างปรัชญา จิตต์ปรัชญา มอบถวายแผนผังแม่บทในการก่อสร้างมมร. วศ.ก. แห่งใหม่ คุ้มโนนตูม บ้านทุ่งสว่าง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และนำเยี่ยมชมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง
๑๔ ต.ค. ๐๙.๐๐ น. คุณแม่อรุณ นายยงยุทธ ศิลาพัฒน์ นางสาวอัญทิญา จันนนท์ พร้อมคณะได้สร้างพระพุทธรูป (หลวงพ่อศิลาพัฒน์) ถวายประดิษฐานไว้ที่หน้าอุโบสถวัดหนองสวง ซึ่งแกะด้วยหินทรายจากอำเภอสีคิ้ว นายช่างสุนทร ปะเกาทัน ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และขอนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปที่มาปวรารณาออกพรรษาทุกรูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
๑๕.๕๒ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทำวัตรเย็น ตั้งจิตภาวนา และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันเป็นเวลา ๑ เดือน
๑๕ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. พระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสวง เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธ) นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง โดยมีนายญาณพล ภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวงนายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง และนายกานต์ พันธุ์บุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวงต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๖ ต.ค. ๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ๓๗๔ คน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาและร่วมถวายพระพุทธรูปที่นายยงยุทธ ศิลาพัฒน์ น.ส.อัญทิญา จันนนท์ สร้างถวายในราคา ๒๒๐,๕๐๐ บาท
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๒ รูป ร่วมปวารณาออกพรรษา
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป (หลวงพ่อศิลาพัฒน์) ที่หน้าอุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันออกพรรษา
๑๘.๓๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบมโกศ
๑๙.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันออกพรรษา
๑๗ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง พร้อมผู้นำหมู่บ้าน นายญาณพลภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสรวง คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๘ ต.ค. ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล โดยมีพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานสงฆ์ ในงานประชุมเพลิงศพ พระครูรักขิตศีลคุณ (วีระศักดิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี ณ วัดป่าเครือวัลย์ บ้านดอนหวาย ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
๑๗.๐๐ น. คุณโยมศิริรัตน์ พนมเริงศักดิ์ พร้อมครอบครัวร้านสุวิทย์แอร์ เป็นเจ้าภาพมาม่าฯ ๒๐ กล่อง กาแฟมอคโคน่า ๒๐ ห่อเพื่อตั้งโรงทานงานกฐินวัดหนองสวง รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
๑๘.๐๐ น. นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง พร้อมผู้นำหมู่บ้าน นายญาณพลภูคะมา นายกเทศบาลตำบลหนองสรวง คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง
ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรับริบบิ้นที่ อ.มนชญษร นะตะ นำนักศึกษามมร.วศ.ก. ร่วมกันทำแจกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๙ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๖
๒๐ ต.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ มีวาระแจ้งเพื่อทราบ ๑ เรื่อง, วาระรับรองรายงานการประชุม, วาระเสนอเพื่อทราบ ๓ เรื่อง, วาระพิจารณา ๒๖ เรื่อง, วาระอื่นๆ ๖ เรื่อง, ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม สุดท้าย..เลื่อนรับปริญญาปี ๒๕๕๙ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด..
๒๓ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๑๐
๒๔ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๑๑
๒๕ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๑๒ได้จตุปัจจัยทั้งสิ้น จำนวน ๕,๗๖๐ บาท และขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และถวายจตุปัจจัยร่วมทำบุญในแต่ละวัน ทางวัดได้นำปัจจัยดังกล่าวจัดซื้อตู้พระอภิธรรม กระถางธูป เชิงเทียน และอาสนะแบบนั่งมีที่พิง ๔ ที่ รวม ๑ ชุด ในราคา ๙,๕๐๐ บาท และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๖ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๑๓
๒๗ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๑๔
๒๘-๒๙ ต.ค. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตล้านนา,ร้อยเอ็ด,ศรีล้านช้าง,ศรีธรรมาโศกราช วิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย, วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร, วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๓๐ ต.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ และนั่งสมาธิอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศลฯ
๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นคืนที่ ๑๗
๓๑ ต.ค. ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์และ อุบาสก-อุบาสิกาวัดหนองสวง ร่วมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นคืนที่ ๑๘ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยในการสวดพระอภิธรรมถึงปัจจุบัน จำนวน ๘,๓๔๔ บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพตู้พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 14/12/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์