หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๓ มิ.ย. ๑๔.๐๐ น. ประชุมหารือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณโครงการต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๒๐๖
๔ มิ.ย. ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) ร่วมอุโบสถฟังสวดพระปาฏิโมกข์ และเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพรพระ เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน...
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิต ในพิธีปูนสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัฌชิมวาส บ้านดงเมือง โดยพระเดชพระคุณพระโพธิญาณ เป็นประธาน มีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างในครั้งนี้จำนวน ๒๐๐,๑๕๔ บาท สาธุ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาทุกประการ
๕ มิ.ย. ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์จำนวน ๘๒ รูป/คน หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ๔๘ หน่วยงาน/องค์กร ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาในหน้าที่การงานทุกท่าน...
๙ มิ.ย. ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์บุญเบิกบ้านหรือบุญซำฮะ ซึ่งเป็นการสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ที่บ้านหนองสรวง หมู่ ๒ จาก วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๑ มิ.ย.

๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานอายุวัฒนมงคลพระครูโสตถิธรรมโสภณ และ งานไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบ้านโคกกลาง เมืองกาฬสินธุ์ ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเด้อ..สาธุ
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณรร่วมพิธี สวดมาติกา บังสุกุล ประชุมเพลิงศพหลวงพ่อสมหวัง สันตะมะโน วัดป่าก้าวมงคล บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นองค์แสดงธรรมและประธานสงฆ์

๑๒ มิ.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บุญเบิกบ้าน บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๑๓.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายบัวริน เสน่หา นายกิตติชัย นามสง่า และ นายสุทธินันท์ ธรรมนาม ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๓ มิ.ย.

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.วศ.ก. รุ่นที่ ๑ ล็อด ๒ จำนวน ๗ รูป/คน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของเราทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาทุกท่าน

๑๖ มิ.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบุญเบิกบ้าน บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑,๔,๑๐ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โสกโรคภัยทั้งปวง และถวายปัจจัยวัด ต่างๆ จำนวน ๔,๐๘๓ บาท

๑๖ มิ.ย.

๑๓.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...

๑๗ มิ.ย.

ลงนามเล่มการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับเล่มที่อาจารย์นิเทศและผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์ที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้ว..๘๒ รูป/คน รวม ๑๖๘ เล่ม

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/07/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์