หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญคล้ายวันเกิดครบ ๕๑ ปี พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ธ. และร่วมบริจาคเงินสมบทสร้างอุโบสถ จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป ให้การบรรชาอุปสมบท ๒ นาค ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒ พ.ค. ๑๓.๐๐-๑๔.๕๐ น. บรรยาธรรมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงาน ณ อบต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
๖ พ.ค. ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพแม่จวง ศรีลาพัมน์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๗ พ.ค. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ซ้อมสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๗ รูป/คน ณ ห้อง ๒๐๒

๘ พ.ค.

เริ่มถมดินที่จะสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่ จำนวน ๖๐๐ คันรถ ๆละ ๓๓๐ บาท รวม ๑๙๘,๐๐๐ บาท

๙ พ.ค. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพลเปิดร้านที่นอนกาญจนาสมเด็จ
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปณกิจศพแม่จวง ศรีลาพัฒน์ สิริอายุ ๘๘ ปี ๒ เดือน ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๐ พ.ค.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป รัฐบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าเก็บอัฐิแม่จวง ศรีลาพัฒน์ ม.๒
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนางานทำบุญอุทิศนายอรุณ เชียรเดช ณ บ้านนาบง ต.หนองสรวง

๑๓ พ.ค.

๐๙.๐๐ น. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร มมร.วศ.ก. ประชุมจัดทำ มคอ. ๓,๕,๗ ณ ห้องประชุมสุธาสินี ศีลคุณากร
๑๘.๐๐ น. บรรยายธรรมเสวนากับนักศึกษาที่อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ๑๕ วัน ณ วัดประชานิยม
๑๙.๐๐ น. คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ ดร.บุญตา สัตย์ซื่อ ณ วัดประชานิยม เมืองกาสินธุ์

๑๘ พ.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมปรังปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของวิทยาลัยสาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้อง ๒๐๖

๑๙ พ.ค.

คุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ดารานักร้อง นักแสดง ที่เคยบวชเป็นสามเณรเข้ากราบขอพร และเยี่ยม โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์

๒๐ พ.ค.

เช้า ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ช่วงบ่าย ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์และบวชนาค ๕ นาค ภาคค่ำปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองสวง จนถึงสว่าง

๒๑ พ.ค.

๑๙.๐๐ น. เจริยพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ฉลองสัญญาบัตรพัดยศชั้นพิเศษ และตราตั้ง พระอุปัชฌาย์ ท่านพระปัญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบรรณพตสันติวัน เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

๒๓ พ.ค. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ชั้น ม.๑-/ม.๖ จำนวน ๑๐๘ คน ณ วัดหนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๖ พ.ค. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ มี ๖ วาระ ศาลายา นครปฐม
๒๘ พ.ค. ๑๙.๐๐ น. พระเถรานุเถระดดยพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธื ธ. เป็นประธานเจริญ พระพุทธมนต์เย็น ฉลองศาลาการเปรียญวัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๓๑ พ.ค. สำรวจบริเวณพื้นที่สร้างวิทยาลัยแห่งใหม่ คุ้มโนนตูม บ้านทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการ “โครงการลาน ธรรม ลานวิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/07/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์