หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้าบ้านแม่บุญหลาย คำวงษา บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๗.๐๐ น. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อย ๕ รูป ณ วัดหนองสวง
๒ เม.ย. พระสงฆ์สามเณร ๑๐ เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อบุญตา แม่บุญเพ็ง กงมหา บ้านหนองสรวง ม.๒
๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเทเสาพระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง เนื่องจากพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๘๓,๓๔๙ บาท
๓ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า บ้านแม่กอง ศรีมี เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่พ่อแสวงและนางสาวจินตวรรณ์ ศรีมี ณ บ้านหนองสรวง ม.๒ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗ รูป ฉันภัตตาหารเพล บ้านนายคำปัน จันทบุตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พ่อทองดี จันทบุตร ณ บ้านหนองสรวง ม.๑๐ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๖.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชอุปสมบทนายนรากรณ์ ศรีมี นายรุ่งโรจน์ จันทบุตร ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นบ้านแม่กอง ศรีมี หมู่ที่ ๒
๑๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นบ้านนายคำปัน จันทบุตร หมู่ที่ ๑๐
๒๐.๓๐ น. สวดมาติกา บังสุกุล งานศพนายบุญมา บุบผา หมู่ที่ ๒
๔ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บรรจุอัฐิพ่อคำดี จันทบุตร พ่อแสวง นางสาวจินตวรรณ์ ศรีมี ณ วัดหนองสวง
๑๐.๐๐ น. ตรวจทำฟันที่ รพ.หนองกุงศรี และมอบเงินค่าโรงทานไอศครีมแด่ รพ. ๕ ถัง ๙,๒๐๐ บาท
๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาอุปสมบทนายวิวัฒน์ พรมศรี บรรพชานายณรงฤทธิ์ ถิ่นแสนดี และเด็กชายธนวรรธก์ ติชาวัน ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพนายบุญมา บุบผา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๑๙.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพนางบุญทัน โคตรบังคม บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒

๕ เม.ย.

๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์/ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาล หนองกุงศรี และบริจาคเงินสมทบผ้าป่าจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๔ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพแม่บุญทัน โคตรบังคม ณ เมรุวัดหนองสวง

๖ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๔ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าอุทิศแม่บุญทัน โคตรบังคม ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๗ เม.ย.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๙ รูป รวมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง
๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๙ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานฌาปนกิจศพนายบุญมา บุบผา และนายมนัส มีอำนาจ ณ เมรุวัดหนองสวง

๘ เม.ย.

ร่วมประชุมพิจารณาเรื่องการจ้างลูกจ้างสัญญารายปี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย นครปฐม

๙ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าที่พักสงฆ์สวนธรรมคำตานาค บ้านไร่ดงมูล ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๖.๐๐ น. ให้การบรรชาอุปสมบทนาคท่านชัย บ้านนาศรีนวล ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๓๐ น. เจริยพระพุทธมนต์ งานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูวาทีชัยสิทธิ์ (นันทชัย) ณ วัดยอดมูล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

๑๐. เม.ย.

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้าบ้านแม่พันธ์นี ภูคะมา
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนางานทำบุญอุทิศนายอรุณ เชียรเดช ณ บ้านนาบง ต.หนองสรวง

๑๒ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า รับผ้าป่าวัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ต.หนองสรวง
๑๗.๐๐ น. อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อสรงน้ำตามประเพณีนิยมในเทศกาลสงกรานต์

๑๓ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าและกิจกรรมโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลหนอง สรวงจำนวน ๕๕๙ คน โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสรวง ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๗.๐๐ น. คณะศิษย์เก่าหนองสวงร่วมถวายผ้าป่าสมบทสร้างศาลาปัญโญภาส ๗๙,๕๔๘ บาท

๑๔ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รู ปเจริญพะรพุทธมนต์ รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าบ้าน นายประหยัด พรมคำมูล บ้านหนองสรว หมู่ที่ ๑ และรับผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาส
๑๐.๐๐ น. เจริยพระพุทธมนต์งานฉลอง สมณศักดิ์พัดยศ และปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระครูจิตตสังวรคุณ เจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์-นามน ธ. ณ วัดป่าพัฒนาราม บ้านยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
๑๕ เม.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป สวดพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเช้างานบูรพาจารย์และบุญมหาชาติ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๘ เม.ย. ๑๓.๐๐ น. พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.วศ.ก.
๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกราบถวายสักการะและสรงน้ำกราบขอพรจาก พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๕.๓๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกราบถวายสักการะและสรงน้ำกราบขอพรจาก พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ ธ. วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๙ เม.ย. ๐๙.๓๐ น. เจริยพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ฉลองเสมาธรรมจักรทองคำ ท่านพระครูประภัสสร สันติธรรม (สุริยา) เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา เจ้าคณะตำบลลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๓ เม.ย. ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเทเสาพระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เป็นประธาน มีผู้ร่วม เป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๑๖๓,๘๔๔ บาท
๒๖-๒๘ เม.ย.

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธธ์ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ นครปฐม

๒๘ เม.ย.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๒๙ เม.ย.

พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับบิณฑบาตฉันเช้างานทำบุญอุทิศพ่อขวัญ ภารพัด บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑
๑๐.๐๐ น. ไปตรวจเช็คและทำฟัน ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง

๓๐ เม.ย.

เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูปัญญาภิวัฒน์ (ทองมา อคฺคปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ ธ. วัดบรรพตสันติวัน ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

๒๖ เม.ย.

๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส  บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง   พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้    จำนวน ๒,๓๔๒,๕๐๐ บาท

๒๗ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. รับ บิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์  มีคณะศรัทธจกชลบุรีและอื่น ๆ ร่วมทำบุญถวายต้นกัณฑ์หลอน จำนวน ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๐๐ น. เป็นประธานปิดโครงการจิตอาสาพัฒนานำพาคุณธรรมสู่ชุมชน ณ วัดบูรพโคกเครือ  บ้านโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีคณะศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินสร้างวิทยาลัย แห่งใหม่ฯ จำนวน ๘,๕๑๐ บาท
๑๗.๐๐ น. เป็น พระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายจีระศักดิ์ นายเทพพิทักษ์ ศรีลพัฒน์  เพื่ออุทิศพ่อถาวร ศรีลาพัฒน์ บ้านนาอวน หมู่ที่ ๕ ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๒๙ เม.ย.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าอุทิสพ่อคำดี พิมพา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๐
๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นงานอุทิศพ่อถาวร ศรีลาพัมน์ บ้านนาอวน หมู่ที่ ๕
๑๙.๐๐ น. สวดพระพุทธมนตฺเย็นงานอุทิศพ่อคำดี พิมพา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๐

๓๐ เม.ย.

รับ บิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บรรจุอัฐิพ่อคำดี พิมพา ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี  กลางคืนเดินทางไปร่วมประชุมคณะศึกาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๓๑ เม.ย.

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุม ผู้บริหารและผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม   เสร็จแล้วเดินทางกลับถึงวัดเวลา ๐๒.๐๐ น.

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/07/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์