หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ทต.หนองสรวง ร่วมทำบุญถวายปัจจัยจำนวน ๕,๒๖๐ บาท
พระสงฆ์ ๕๑ รูป โดยพระเทพสารเมธี เป็นประธานสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอายุวัฒน
มงคลครบ ๕๐ ปี และเทศมาลัยหมื่น มาลัยแสน บุญเดือนสี่ ณ ศาลาปัญโญภาส วัดหนองสวง
ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒ มี.ค. พระสงฆ์สามเณร ๘๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุครบ ๕๐ ปี
ณ ศาลาปัญโญภาส และมอบทุนการศึกษาแด่นักเรียนใขเขตตำบลหนองสรวง ๔ โรง
จำนวน ๘๑ ทุน ๆ ละ ๓๐๐ บาท
๓-๔ มี.ค. คณาจารย์ ร่วมทำ มอค.๓,๕ ก่อนและหลังการทำการเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๕ มี.ค. รับบิณฑบาต ฉันเช้าบ้านพ่อพงษ์สวัสดิ์ แม่มลฤดี วิรุฬดก ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การ
บรรพชาอุปสมบทนายวัชระ วิรุฬดก และนายทองใบ อุ่นทุไร ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๖ มี.ค.

รับบิณฑบาต ฉันเช้า เจริญชัยมงคลคาถายกเสาเอกโรงล้างบาตร วัดพระครูอมรธรรมวิสุทธิ์ บ้านแก ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายณัฐพงษ์ รินทะลึก บ้านหนองแข้
ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๘ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๗ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ โดยพระวรายุทธ จกฺกธมฺโม วัดโสกเสน่หา สวดพระปาฏิโมกข์ได้เป็นครั้งแรก เราถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท ผ้า ๑ ไตร เป็นรางวัลและกำลังใจ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นบ้านพ่อเหรียญ อุตรดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสรวง
๙ มี.ค.

รับบิณฑบาต ฉันเช้าบ้านำพ่อเหรียญ อุตรดิษฐ์
๑๙.๐๐ น. สวดมาติกาบังสุกุลงานศพพ่อที่ กรีเทพ อายุ ๙๑ ปี

๑๐ มี.ค.

๑๐.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายพิษณุ ภูกาบเขียว ณ อุโบสถวัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ ๑๓.๐๐ น.ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเป็นประธานและ
เลขานุการหลักสูตร ณ ห้อง ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

๑๑ มี.ค.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้าวัดป่าสนามชัย บุญประเพณีเดือนสี่ ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายศรายุธ ภูนาโคก บ้านหนองหว้า ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๑๒. มี.ค.

ฌาปณกิจศพพ่อที กรีเทพ อายุ ๙๐ ปี ๙ เดือน ๙ วัน ณ เมรุวัดหนองสวง คณะศรัทธาเจ้าภาพได้บริจาคเงินเพื่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๓๓,๑๕๓ บาท ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป
สวดพระพุทธมนต์เย็นงานอุทิสพ่อใหญ่ที กรีเทพ ๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๑๓๘,๐๑๙.๒๕ บาท

๑๓ มี.ค.

๐๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เจิมป้ายโรงน้ำบ้านนายปลา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๗ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๖.๓๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายนนทชัย ภูชมศรี บ้านคำแคนและนายวรวุฒิ ไชยมาตร บ้านนาอวน ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๑๔ มี.ค.

๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานอุปสมบทบ้านคำโอง หมู่ที่ ๖ ต.หนองสรวง เสร็จแล้วเดินทางไปประชุมติดตามการปรับปรุงหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศาลายา นครปฐม

๑๕ มี.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมติดตามการปรับปรุงหลักสูตร (ร่าง) พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกสาขาวิชา ของคณะวิทยาเขต/วิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๗ มี.ค. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ขึ้นบ้านใหม่บ้านใบ พรมคำมูล หมู่ที่ ๒ ต.หนองสรวง
๑๓.๐๐ น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะยาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๘ มี.ค. ๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เจริญชัยมงคลคาถางานฮดสรงพระอธิการสมานสนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดคำโอง บ้านคำโอง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินุ์
๑๓.๐๐ น. บวชนาควัดพุทธนิมิตภูค่าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๑๙ มี.ค. ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๑๓๘,๕๐๗.๒๕ บาท
๒๐ มี.ค. ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสมพร ศรีลาพัฒน์ นายสริดา ธาตุแสงและนายทักษืณาวัตร ศรีธาตุ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๒ มี.ค.

๑๙.๐๐ น. เทศน์งานศพนายแก้ว บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว องหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๒๓ มี.ค.

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๒๔ มี.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วาระแจ้งเพื่อทราบ, รับรองรยงานการประชุม, เพื่อทราบ ๕ เรื่อง, พิจารณา ๑๘ เรื่อง, อื่นๆ (เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม) ๘ เรื่อง  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๒๕ มี.ค.

๐๙.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปฐมนิเทศก์ และปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย, การสอนภาษาไทย,  และการสอนพระพุทธศาสนา ณ วิทยลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย

๒๖ มี.ค.

๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส  บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง   พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้    จำนวน ๒,๓๔๒,๕๐๐ บาท

๒๗ มี.ค.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์  มีคณะศรัทธจกชลบุรีและอื่น ๆ ร่วมทำบุญถวายต้นกัณฑ์หลอน จำนวน ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๐๐ น. เป็นประธานปิดโครงการจิตอาสาพัฒนานำพาคุณธรรมสู่ชุมชน ณ วัดบูรพโคกเครือ  บ้านโคกเครือ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีคณะศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินสร้างวิทยาลัย แห่งใหม่ฯ จำนวน ๘,๕๑๐ บาท
๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายจีระศักดิ์ นายเทพพิทักษ์ ศรีลพัฒน์  เพื่ออุทิศพ่อถาวร ศรีลาพัฒน์ บ้านนาอวน หมู่ที่ ๕ ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๒๙ มี.ค.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าอุทิสพ่อคำดี พิมพา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๐
๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นงานอุทิศพ่อถาวร ศรีลาพัมน์ บ้านนาอวน หมู่ที่ ๕
๑๙.๐๐ น. สวดพระพุทธมนตฺเย็นงานอุทิศพ่อคำดี พิมพา บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑๐

๓๐ มี.ค.

รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บรรจุอัฐิพ่อคำดี พิมพา ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี  กลางคืนเดินทางไปร่วมประชุมคณะศึกาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๓๑ มี.ค.

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารและผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม   เสร็จแล้วเดินทางกลับถึงวัดเวลา ๐๒.๐๐ น.

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/04/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์