หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ธ.ค. เป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ณ วัดหนองสวง
๒ ธ.ค. ร่วมอบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒
๓ ธ.ค. ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์บวนนาคที่อุโบสถวัดหนองสวง ๒ นาค (นาคบ้านหนองแฝก)
๔ ธ.ค. ๑๔.๐๐ น. ประชุมเตรียมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์และทำบุญอายุวัฒนครบ ๖๕ ปี หลวงพ่อพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ. ณ ห้องประชุม ๒๐๖ มมร วศ.ก. คณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม พร้อมประชาชนชาวบ้านหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธ.ค.

๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา และอธิษฐานจิตในพิธีเคคานที่ ๑๖ พระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๒,๐๐๐ คน และร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๑,๐๔๖,๙๐๗ บาท และเราได้ ถวายหม้อน้ำมนต์หินอ่อนในราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ ใบ

๙ ธ.ค. ๑๘.๐๐น. พระสงฆ์ ๘๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์ในงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ปี พระเทพสารเมธี ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๐ ธ.ค.

รับบิณฑบาต ฉันเช้างานวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๕ ปี พระเทพสารเมธี ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ ท่านพระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ธ. พร้อมอุบาสกอุบาสิการ่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปัญโญภาส จำนวน ๒๐,๒๐๐ บาท

๑๑ ธ.ค.

ฉันภัตตาหารเพลบ้านยายทุเรียน ภูจีระ และครูประวิช ครูฐิติยา น.ส.หิรัญญา น.ส.จิราพรรณ สินธุศิริ พร้อมญาติได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาส จำนวน ๑๕,๒๐๐ บาท

๑๓ ธ.ค.

๑๓.๐๐ น. ร่วมงานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อคล่อง นาควโร อายุ ๙๐ พรรษา ๒๓ ณ วัดป่าศรัทธารวม บ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

๑๘.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมงานศพคุณพ่อแสนเมือง สุระศักดิ์ โยมพ่อพระฌานิพิทย์ อินฺทจารี ที่บ้านนามน ต.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

๑๖ ธ.ค.

แสดงพระธรรมเทศนาในงานออกพระเมรุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในนามคณะสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองกุงศรี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๘ ธ.ค.

๑๓.๐๐-๑๖.๒๕ น. ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ห้อง ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๗.๓๗ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๓๘ รูป ประกอบด้วย จจ. รจจ. จอ. รจอ. ทั้งสองนิกายร่วมเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในการสร้างวัตถุมงคล พระพุทธฟ้าแดดศรีทวารวดี ณ ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางหลังเก่า

๑๘ ธ.ค.

๑๐.๐๐-๐๐.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฐานราก ดุมกลางพระมหาเจดีย์ ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน และเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จำนวนเงิน ๒,๖๗๙,๓๓๒ บาท

๒๐ ธ.ค. ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชแด่นายนิพนธ์ นาสมใจ ณ อุโยสถวัดหนองสวง
๒๑-๒๓ ธ.ค. ๐๘.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
๒๔ ธ.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
๒๕ ธ.ค.

 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง โดยมีพระวันชัย ตปธมฺโม วัดเทพญาณนิมิต (ป่าณสีลวันต์) เป็นผู้สวดพระปาฑิโมกข์ได้เป็นครั้งแรกและเราได้ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท และผ้า ๑ ไตร สำหรับพระที่สวดพระปาฏิโมกข์ได้เป็นครั้งแรกในเขตอำเภอหนองกุงศรี ธ.

๒๖ ธ.ค.

รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๐ ปี พระครูธรรมวรโสภิตเจ้าอาวาสวัดอนุสรณ์ เจ้าคณะตำบลห้วยเม็ก เขต ๑ ธ. อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

๒๗ ธ.ค. รับบิณฑบาต ฉันเช้าบ้านพ่อคำพัน แม่ราตรี สีมี และฉันภัตตาหารเพลบ้านพ่อตัน นาสมใจ
๒๘-๓๐ ธ.ค. เปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตใหม่นักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม จำนวน ๒๑๒ คน ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๘-๒๙ ธ.ค.

เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) ครบ ๗๐ ปี ณ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

๓๐ ธ.ค. เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านแม่จูม ม.๑ ต.หนองสรวง
๓๑ ธ.ค.

๑๕.๐๐-๐๑.๕๙ น. อบรมปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๘ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์