หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘


 

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ พ.ย. กฐินสามัคคีวัดหนองสวงปีที่ ๑๓ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาส รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑,๒๓๓,๕๔๕ บาท
๒ พ.ย. คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร. วศ.ก. ร่วมต่อยอดกฐินสามัคคีวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง จำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท
๔ พ.ย. ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมต์เย็นสมโภชงานกฐินท่านพระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต,ดร. คุณแม่แสงจันทร์ หลินภู บ้านหลุบเลา อ.เต่างอย จ.สกลนคร และร่วมทำบุญ ๓,๐๐๐ บาท ผ้า ๑ ไตร
๖ พ.ย. ร่วมงานพุทธาภิเษกพระพุทธนาคปรก วัดป่าโนนวังทอง บ้านเหล่าใหญ่ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญในการนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗ พ.ย. ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทคานพระมหาเจดีย์คานที่ ๑๒ ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จำนวนเงิน ๒๖๖,๔๔๓ บาท
๑๐-๑๑ พ.ย. เป็นประธานกรรมการ, กรรมการ และที่ปรึกษาหลักในการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๓-๑๔ พ.ย. พิธีซ้อมประปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม พระเกียรติกาฬสินธุ์ ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๕ พ.ย. ๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้า รับกฐินวัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ คณะศรัทธาร่วมอนุโมทนากฐิน จำนวน ๓๓๒,๘๐๐ บาท
๑๖ พ.ย. รับโอนโฉนดที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๗ พ.ย. หัวหน้าสุเทพ หัวหน้ารัฐปัทม์ เมยไธสงค์ และช่างสำรวจที่ดินออกสำรวจรางวัดเส้นทางเข้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ บ้านทุ่งสว่าง ระยะทาง ๔.๕ กม.
๑๘ พ.ย. ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. กิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดกาสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วอทยานุกูล และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๖๖ คน ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๑ พ.ย. ๑๙.๐๐ น. คณาจารย์บุคลาการเข้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลถวาย พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร) ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๒๑-๒๒ พ.ย. ร่วมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๓ พ.ย.  รับทักษิณานุปทาน ฉันภัตตาหารเพล งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) วัดป่าแสงอรุณ เมืองขอนแก่น
๒๔ พ.ย.  ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
๒๖-๒๘ พ.ย.  ร่วมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๒๘ พ.ย. ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทคานพระมหาเจดีย์ ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔๔๓,๓๙๙ บาท
๒๗-๓๐ พ.ย.  ร่วมเป็นกรรมการดูเลการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท,เอก ณ วัดประชานิยม

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์