หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘


สรุปศาสนกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ศาลากลางจังหวัดกาสินธุ์ ชั้นที่ ๔ ห้อง ๔/๑ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน
๓ ก.ย.

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประชุมเตรียมการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ร.บ.)

๔ ก.ย. ๑๐.๐๐ น. เข้ากราบพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) ถวายรายงานการขับเคลื่อนการก่อสร้างมหาวิทยาลัยฯ และท่านเมตตานำชมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง
๕ ก.ย. ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษา มมร.วศ.ก. และนำบุคลากรกราบถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง และเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่
๗ ก.ย. ฌาปนกิจศพแม่สี  จันทร์พิพัฒน์ ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๐-๑๑ ก.ย.

 โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๒ ก.ย. พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานบุญข่าวประดับดิน เพื่อรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๓ ก.ย. ๑๓.๐๐ น. ฌานปนกิจศพแม่สา วิเชียรสาร ณ เมรุวัดหนองสวง

๑๕.๐๐ น. คณะศรัทธาชาวอำเภอหนองกุงศรี นำโดยพระครูวิจิตรสิทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี ร่วทำบุญทอดเทียน ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๔ ก.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านแม่สา วิเชีวรสาร
๑๔ ก.ย. ๑๓.๐๐ น. ฌาปนกิจศกนายรำไพ ไชยชาติ ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๕ ก.ย. ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป รับบิณฑบาต ฉันเช้าบ้านนายรำไพ ไชยชาติ หนองสรวง หมู่ที่ ๑
๑๕ ก.ย. ๐๘.๓๐ น. เจิมโรงน้ำดื่มเอราวัณ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๖ ก.ย. 

๑๗.๐๐-๒๒.๒๑ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการเทคานพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธานสงฆ์

๑๗ ก.ย. ๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น. ประชุมลุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๔ ก.ย.  ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
 ๒๕ ก.ย.

 ๑๓.๐๐ น. อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร

๒๗ ก.ย. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในบุญประเพณีข้าวสากมีผู้เข้าร่วมทำบุญประมาณ ๕๐๐ คน
๒๘ ก.ย. พระสงฆ์ ๔๖ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ และเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตให้พระเทพวิมลญาณ หายจากอาการอาพาธ ณ วัดป่าพุทธภูมิ บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๙-๓๐ ก.ย. ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) จำนวน ๓๐๐ รูป ดดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธาน
๓๐ ก.ย.  ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทคานพระมหาเจดีย์ซี่ที่ ๖ ณ วัดป่ามัชฌิมวาส โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธาน มีประชาชนเข้าร่วมในพีประมาณ ๕๐๐ คน มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔๔๕,๔๔๐ บาท เสร็จแล้วเดินทางไปร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ ๑๒๒ ปี ที่ศาลายา นครปฐม
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์