หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘


สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ค. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ๑๔.๓๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทนายเอกพล นายอรรถพล ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๗ ก.ค. ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นประธานประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๒ มมร. วศ.ก.
๘-๑๐ ก.ค. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
๑๑ ก.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิงศพแม่สมร ยานสุวรรณ์ ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพพ่อเคนน้อย ยานสวุรรณ์ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๔
๑๒ ก.ค. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้า บรรจุอัฐิแม้สมร ยานสุวรรณ
๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีหดสรงท่านอาจารย์ทนงศักดิ์ เป็นญาซาทนงศักดิ์ ณ วัดป่าสนามชัย
๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิงศพพ่อเคนน้อย ยานสุวรรณ์ ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นบ้านพ่อเคนน้อย ยานสุวรรณ์

 
๑๓ ก.ค. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญอุทิศพ่อเคนน้อย ยานสุวรรณ์
๑๐.๓๐ น. ประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ณ ห้อง ๒๐๒
๑๕.๐๐ น. ประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการประเมินจากคุรุสภา

 
๑๔ ก.ค. ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์, มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์,  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม,  โรงเรียนดอนไทยงามวิทยา,  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา,โรงเรียนเทศบาล ๑, และโรงเรียนเทศบาล ๔ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑๖ ก.ค. ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครู นักเรียน โรงเรียนธษพลศึกษาระดับชั้น ป.๔ ถึง ม.๖ จำนวน ๒๔๒ คน ณ วัดหนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๘ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ และบวชนาค ๒ นาค
๑๕.๐๐ น. เดินทางลงกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมสังเกตการณ์ คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรฯ คุรุสภา เข้าประเมิน มมร ศาลายา
๑๗ ก.ค. ๐๘.๓๐ น. ร่วมสังเกตการณ์คณะอนุกรรมการฯ คุรุสภา ประเมินคณะศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา เสร็จแล้ว ๑๓.๐๐ น.เดินทางกลับกาฬสินธุ์
๑๘ ก.ค. รศ.ดร.สมทรง สุวพานิชย์ นิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลและเยี่ยมวัดป่าวังทอง บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
๑๙ ก.ค. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้นำเยาวชนในสถานศึกษา ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๑ ก.ค. เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์คณะอนุกรรมการจากคุรุสภา เข้าประเมินมาตรฐานหลักสูตรฯ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และรับคณะเดินทางไปกาฬสินธุ์
๒๒ ก.ค. คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี เข้าตรวจประเมินที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๔ ก.ค. เดินทางไปประชุมที่มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๒.๐๐ น. ประชุมกำหนดนโยบาบการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถาบันนศึกษา ณ ห้องรับรองอาคารคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น ๓ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) ชั้นที่ ๕ ห้อง ๕๐๑
๒๕ ก.ค. ๐๙.๐๐ น. บวชนายวัฒนากร ใจอ่อน เพื่ออยู่จำพรรษา ณ วัดหนองสวง
๑๔.๐๐ น. นำพระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (สมภาร) และคณะญาติโยมจากวัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เข้ากราบถวายสักการะพระญาณวิสารเถร (หลวงปู่ได้โนเสาร์) วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) สหัสขันธ์
๑๕.๐๐ น. บวชนายธนพล สุวรรยาวิสุทธิ์ และนายเด่นตะวัน ดวงจันทร์โชติ ณ วัดพุทธนิมิตภูค่าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๒๖ ก.ค. ๐๗.๓๐ น. ฉันเช้าวัดป่าราชพฤกษ์ บ้านขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
๑๖.๐๐ น. บวชนาคที่วัดหนองสวง ๕ นาค เพื่ออยู่จำพรรษาวัดหนองสวง ๒ รูป วัดชมพูอุทวารี ๑ รูป วัดหนองศิลาราม  รูป วัดป่าพทุธภูมิ ๑ รูป
๒๗ ก.ค. ๑๐.๐๐ น. ประชุมบุคลากร “โครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬหบูชาประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ วัด วัดประชานิยม วัดป่าไม้แดง วัดทุ่งสว่าง วัดหนองสวง
๑๔.๐๐ น. ฌาปนกิจศพแม่หนูปิ่น จันโทศรี ณ เมรุวัดป่าอรัญญากาวาส บ้านท่าข่อย ตำบลชนชท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สวดพระพุทธมนต์เย็นเสร็จแล้วเดินทางไปบ้านโนนแดงน้อย ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท และเดินทางกลับกาฬสินธุ์
๒๙ ก.ค. ๐๘.๓๐ น. เปิดโครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๘ (กิจกรรมปฏิบัติธรรม) มีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน ๑๐๐ คน (๒๙-๓๐ ก.ค.) ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐.๐๐ น. ปิดโครงการประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๘ (กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะชิงทุนการศึกษา) ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร วิทยาลัยศาสน ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์บวชนายยุทธพล เนตรไธสง ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๓๐ ก.ค. ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา มีประชาชนร่วมทำบุญใส่บัตรจำนวน ๓๐๘ คน ร่วมพิธีเวียนเทียนช่วงเย็นจำนวน ๑๒๕ คน ณ วัดหนองสวง
๓๑ ก.ค. ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป สามเณรจำนวน ๒ รูป ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ฟังโอวาทและอธิษจิตเพื่อจำพรรษา ณ วัดหนองสวง

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 04/08/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์