หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘


 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
 

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ มิ.ย. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้า และพระดพธิญารมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๓๙ ไร่ ๙๕ ตารางว่า โดยมีพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔.๐๐ น.พระสงฆ์ ๘๐๐ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ ลานธรรมวัดป่ามัชฌิมาวาส
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองสวง ขณะเวียนเทียนฝนตกประมาณ ๑ ชั่วโมง
๖-๙ มิ.ย. ทำบุญเบิกบ้านสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๙ มิ.ย. ๑๓.๓๐ น. นำคณาจารย์และบุคลากรบางส่วนออกสำรวจที่ดินจะสร้างมหาวิทยาลัย
๑๐ มิ.ย. ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรอุทิสส่วนกุศลและบรรจุอัฐินายปรีดี ยานสุวรรณ์ ณ วัดหนองสวง
๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิงศพนายขวัญชัย นันประเทศ ณ เมรุวัดหนองสวง

๑๕.๐๐ น. เซ็นเอกสารเล่มการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มมร.วศ.ก.
๑๘.๐๐ น. นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ นายมงคล มณีสุวรรณ์ สามีแม่บ้านที่วิทยาลัย ณ บ้านหนาด ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๑ มิ.ย. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้า บรรจุอัฐินายขวัญชัย นันประเทศ ณ วัดหนองสวง
๑๒ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. นายอรรถ เทียบปัด นายโกศล ภูงามเงิน อดีตผู้บริหารสถานศึกษาเข้าพบเพื่อช่วยงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ วิทยาลัย
๑๓ มิ.ย. รับบิณฑบาต ฉันเช้า บุญเบิกบ้าน บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑,๔,๑๐
๑๔ มิ.ย. ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูโสตถิธรรมโสภณ วัดป่าโคกกลาง บ้านโคกกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๗.๐๐ น.
มอบใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าเทพญาณนิมิต บ้านหนองชุมแสง ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๖ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๕ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์
๑๔.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์บวชนายสุรชาติ บัณฑิต ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๕.๐๐ น. นำคณะสงฆ์ไปเยี่ยมอาการป่วยพระครูสิทธิธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านนาบง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ถวายปัจจัยเพื่อเป็นคิลานเภสัช จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒๐ มิ.ย. ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทนายวรรณชัย นาคสุขใจ นายโกวิท ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๐-๒๒ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาบางส่วน ร่วมกับนายช่างรางวัดที่ดินจังหวัดไปปักเขต ที่ดินที่จะสร้างมหาวิทยาลัยใหม่
๒๑ มิ.ย. ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้างานทำบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศส่วนกุศลแด่พระครูปัญญาสิริคุณ (ปัญญา เขมปญฺโญ) ณ วัดโสกเสน่หา ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๔ มิ.ย. ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ณ ห้องประชุมใหญ่ มมร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๕ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑
๒๖ มิ.ย. ๑๒.๓๐ น. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการ จังหวัดกาสินื (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
๑๕.๓๐ น. นำคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ณ มมร.วศ.ก.
๑๙.๐๐ น. รับมอบนาค ๒ นาคเพื่อเข้ารับการอุปสมบทในวันที่ ๑ กค. ณ วัดหนองสวง
๒๘ มิ.ย. ร่วมฉันภัตตาหารเพล สวดมาติกา บังสุกุล ในการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธรรมยุต) ณ วัดป่าบ้านหนองโง้ง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๒๙ มิ.ย. ๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิงศพนายเศียร นาสมใจ ณ เมรุวัดหนองสวง เสร็จแล้วเดินทางไปพักค้างคืนที่วัดป่าศรีถาวรพัฒนา บ้านดอนรี ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา วัดสาขาของหลวงพ่อถาวร
๓๐ มิ.ย. รับทักษิณานุปทาน ฉันภัตตาหารเพล งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๑ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาวัดสุทธจินดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) ณ หอประชุม ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง
๑๙.๐๐ น. พระครูสิริวิริยคุณ (หลวงปู่เพียร) วัดป่าราชพฤกษ์ บ้านขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินาราย์ จ.กาฬสินธุ์ เมตตามาเยี่ยมและร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทนายเอกพล แก้วกิติ นายอรรถพล

 

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 13/07/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์