หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี


กำหนดการกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่  23-25  กันายน  2555
ณ  วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันอาทิตย์ที่  23  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2555

เวลา      08.00    น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม

เวลา      09.00     น. พิธีเปิดโครงการ (ปฏิบัติธรรม) และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

                          และรับฟังโอวาท   โดย...พระครูสุธีวรสาร  เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)

เวลา      10.00     น. กิจกรรม  “ ธรรมบันเทิง ” โดย...พระเอกชัย  ปณฺฑิตวํโส

เวลา      11.00     น. รับประทานอาหาร / ถวายภัตตาหารเพล

เวลา      13.00     น. กิจกรรม  “รักสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์ ”  โดย…พระเผ่าพันธ์  จตฺตภโย

เวลา      15.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / ดื่มน้ำปานะ

เวลา      16.00    น. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด (สงบ  สะอาด  ปราศจากมลพิษ)

เวลา      18.00     น. ประชุมทำวัตรเย็น  / บริหารจิตเจริญปัญญา

เวลา      19.00     น. กิจกรรม  “ รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดิน โดย...พระเผ่าพันธ์  จตฺตภโยและคณะ

เวลา      20.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / ดื่มน้ำปานะ

เวลา      21.00     น. เจริญพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ /ไหว้พระก่อนนอน / พักผ่อน

 

วันจันทร์ที่  24  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2555

เวลา      04.30    น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว / เตรียมทำวัตรเช้า

เวลา      05.00     น. ประชุมทำวัตรเช้า / บริหารจิตเจริญปัญญา

เวลา      06.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / อาหารว่าง (น้ำปานะ)

เวลา      07.00     น. ทำบุญตักบาตร (ระเบียบ  สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์)

เวลา      08.00    น. ถวายภัตตาหรเช้า / รับประทานอาหาร

เวลา      09.00    น. กิจกรรม “ธรรมสำหรับเยาวชนยุคไอที (IT)” โดย...พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี ธ.

เวลา      11.00     น. รับประทานอาหารว่าง / ถวายภัตตาหารเพล

เวลา      13.00     น. กิจกรรม  “ นานาสาระธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”  โดย...พระมานะ  อคฺคปญฺโญ

เวลา      16.00     น. พักทำกิจส่วนตัว / ดื่มน้ำปานะ / อาบน้ำ

เวลา      18.00     น. ประชุมทำวัตรเย็น  / บริหารจิตเจริญปัญญา

เวลา      20.00     น. พักทำกิจส่วนตัว / ดื่มน้ำปานะ

เวลา      21.00     น. กิจกรรม  “ แทนคุณแม่ พ่อ ด้วยดวงใจ ”  โดย...พระเผ่าพันธ์  จตฺตภโยและคณะ

เวลา      21.30     น. เจริญพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ / ไหว้พระก่อนนอน / พักผ่อน                 

 

วันอังคารที่  25  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2555

เวลา      04.30     น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว / เตรียมทำวัตรเช้า

เวลา      05.00     น. ประชุมทำวัตรเช้า / บริหารจิตเจริญปัญญา  โดย..พระเสริมศรี  ราชติโก

เวลา      06.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / อาหารว่าง (น้ำปานะ)

เวลา      07.00     น. ทำบุญตักบาตร  (ระเบียบ  สามัคคี  บำเพ็ญประโยชน์)

เวลา      08.00    น. ถวายภัตตาหรเช้า / รับประทานอาหาร      

เวลา      09.00    น. กิจกรรม  “ กตัญญู กตเวทิตาคุณ ” ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด

เวลา      11.00     น. ถวายเทียนพรรา/ภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา      13.00     น. กิจกรรม  “ ชมวีดีทัศน์ตามรอยพระศาสดา”  โดย…พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี ธ.

เวลา      15.00    น. พิธีปิดโครงการฯ  โดยพระครูสุธีวรสาร 

เวลา      16.00    น. ประเพ็ญประโยชน์ เป็นเสร็จพิธี

                         

หมายเหตุ  :      -  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศฤดูฝน                 


 

กำหนดการกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่  28-30  กันายน  2555
ณ  วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันศุกร์ที่  28  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2555

เวลา      08.00    น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม

เวลา      09.00     น. พิธีเปิดโครงการ (ปฏิบัติธรรม) และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

                          และรับฟังโอวาท   โดย...พระปริยัติสารเวที  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

เวลา      10.00     น. กิจกรรม  “ ธรรมบันเทิง ” โดย...พระเอกชัย  ปณฺฑิตวํโส

เวลา      11.00     น. รับประทานอาหาร / ถวายภัตตาหารเพล

เวลา      13.00     น. กิจกรรม  “รักสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์ ”  โดย…พระเผ่าพันธ์  จตฺตภโย

เวลา      15.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / ดื่มน้ำปานะ

เวลา      16.00    น. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด (สงบ  สะอาด  ปราศจากมลพิษ)

เวลา      18.00     น. ฝึกกำหนดสติเดินจงกรมรอบลานปฏิบัติธรรม

เวลา      19.00     น. ประชุมทำวัตรเย็น  / เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล  / บริหารจิตเจริญปัญญา

เวลา      22.00     น. ไหว้พระก่อนนอน / พักผ่อน

 

วันเสาร์ที่  29  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2555

เวลา      04.30    น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว / เตรียมทำวัตรเช้า

เวลา      05.00     น. ประชุมทำวัตรเช้า / บริหารจิตเจริญปัญญา

เวลา      06.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / อาหารว่าง (น้ำปานะ)

เวลา      07.00     น. ทำบุญตักบาตร (ระเบียบ  สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์)

เวลา      08.00    น. ถวายภัตตาหรเช้า / รับประทานอาหาร

เวลา      09.00    น. ฝังบรรยายธรรม  “อานาปานสติกรรมฐาน” โดย...พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี ธ.

เวลา      11.00     น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา      13.00     น. ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน (อิริยาบทยืน/เดิน)  โดย..พระครูสุนทรวินัยรสและคณะ

                          สถานที่..รอบลานปฏิบัติธรรมฯ

เวลา      14.00     น. ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน (อิริยาบทนั่ง/พุทโธ)  โดย..พระครูสุธีวรสารและคณะ

                          สถานที่..ศาลาบุญมีวิมัติ (ศาลาเมรุ)

เวลา      15.00     น. ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน (อิริยาบทนอน/อานาปานสติ)  โดย..พระครูปิยธรรมโชติ

                          สถานที่..ศาลาการเปรียญ

เวลา      16.00     น. พักดื่มน้ำปานะ/ทำความสะอาดที่พักและบริเวณวัด

เวลา      17.30     น. ฝึกเดินจงกรม/บริหารจิตเจริญปัญญา/สอบอารมณ์

                          โดยพระฌานิพิทย์ อินฺทจารีและคณะ  แบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม

เวลา      19.00     น. ประชุมทำวัตร/เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล/แผ่เมตตาอธิษฐานจิต

                          พระสงฆ์/ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ

                          พระถาคาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ / ทศบารมี ๓๐ ทัศ ไปจนถึง ๐๔.๕๖  น.

เวลา      04.00    น. ทำวัตรเช้า/เตรียมอาหารใส่บาตร

วันอาทิตย์ที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2555

เวลา      06.30     น. พักทำกิจส่วนตัว / อาหารว่าง (น้ำปานะ)

เวลา      07.00     น. ทำบุญตักบาตร  (ระเบียบ  สามัคคี  บำเพ็ญประโยชน์)

เวลา      08.00    น. ถวายภัตตาหรเช้า / รับประทานอาหาร      

เวลา      09.00    น. กิจกรรม  “ กตัญญู กตเวทิตาคุณ ” ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด

เวลา      11.00     น. ถวายเทียนพรรา/ภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา      13.00     น. กิจกรรม  “ สอบอารมณ์กรรมฐาน”  โดย…พระครูสุธีวรสาร จอ.หนองกุงศรี ธ.

เวลา      15.00    น. พิธีปิดโครงการฯ  โดยพระครูสุธีวรสาร 

เวลา      16.00    น. ประเพ็ญประโยชน์ เป็นเสร็จพิธี

                         

หมายเหตุ

           -   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศทางธรรมชาติ

           -   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่ม และยารักษาเฉพาะโรค

           -   ในขณะปฏิบัติธรรมห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด

          


     

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/10/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์