หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
สรุปศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
 


สรุปศาสนกิจประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
 
๑-๒ มีนาคม ๕๘  อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา, ทำบุญพระเวสสันดรชาดกประจำปี, ทำบุญอายุครบรอบ ๔๙ ปี
๒ มีนาคม ๕๘  ๑๓.๐๐ น. ประชุมเพลิงศพพระครูคุณสารวิจิตร (บุญมี ติสาโร) ที่วัดฉันทนิมิต ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์
๓ มีนาคม ๕๘  ๑๔.๐๐ น. พระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นธานประชุมคณะสงฆ์เตรียมงานประชุมเพลิงศพพระครูปัญญาสิริคุณ (ปัญญา เขมปัญโญ)
๔ มีนาคม ๕๘  ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต-ฉันเช้าเนื่องในวันมาฆบูชา 
 ๑๐.๐๐ น. สวดมนต์-ฉันเพลงานทำบุญอายุครบ ๖๓ ปี พระญาณรักขิต รจจ.กาฬสินธุ์ ธ. วัดโสภณพัฒนาราม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
 ๑๓.๐๐ น. นำคณะสงฆ์ลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ที่วัดหนองสวง
๕ มีนาคม ๕๘  ๐๗.๓๐ น. ต้อนรับพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่สนามบินขอนแก่น และร่วมเปิดโครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียีติกาฬสินธุ์ 
๖-๙ มีนาคม ๕๘  อบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตใหม่นักเรียนโรงเรียนวิทยาคม ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๘ มีนาคม ๕๘  ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาภาษาไทยก้าวไกลสู่ภาษาอาเชียน ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
๙ มีนาคม ๕๘  ๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลบ้านพ่อลา ภูสมตา สะพานเทพสุดา
๑๐ มีนาคม ๕๘  ๑๗.๐๐ น. บวชนาคที่วัดหนองสวง
 ๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธ) และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าพาพฟังสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูปัญญาสิริคุณ ณ วัดโสกเสน่หา
๑๑-๑๒ มีนาคม  ๕๘  ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า สวดมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศแม่อุบล จำคงอุดม
๑๓ มีนาคม ๕๘  ๑๙.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร. วศ.ก. ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูปัญญาสิริคุณ วัดโสกเสน่หา
๑๔ มีนาคม  ๕๘  ๑๓.๐๐ น. บวชนาคบ้านนาศรีนวลที่วัดหนองสวง ๓ นาค
๑๕ มีนาคม ๕๘  งานประชุมเพลิงศพพระครูปัญญาสิริคุณ (ปัญญา เขมปญฺโญ) วัดโสกเสน่หา ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ มีพระสงฆ์ร่วมงาน ๒๒๙ รูป
๑๖-๑๗ มี.ค. ๕๘  รับบิณฑบาต ฉันเช้า สวดมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศแม่เสนาะ อุ่นศิริ ที่บ้านหนองสรวง
๑๘-๑๙ มี.ค. ๕๘  รับบิณฑบาต ฉันเช้า สวดมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศพ่ออ่อน ภูนารี ที่บ้านหนอวสรวง
๑๙ มีนาคม ๕๘  ๑๓.๐๐ น. ลงอุโบสถที่วัดหนองสวงและประชุมคณะสงฆ์
๒๐ มีนาคม ๕๘  ถวายสักการะพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ จอ.ชุมแพ ถวายสักการะพระภัทรธรรมสุธี จจ.เลย ธ. และแสดงความยินดีครบรอบ ๒๐ ปี มมร.วข.ศรีล้านช้าง เลย
๒๑-๒๒ มีค.  ๕๘  ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้า สวดมนต์เย็นงานทำบุญอุทิศพ่อบรรจง มีชัย 
 ๐๔.๐๐ น.บวชนาคที่วัดหนองสวง
๒๑ มีนาคม ๕๘ ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสานำพาคุณธรรมสู่สังคม ณ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
๒๓ มีนาคม ๕๘  ๐๖.๐๐ น. เดินทางไปรับโล่สิงห์ทองรางวัลธรรมาภิบาล สาขา ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นประจำปี ณ ศูนย์วิจัยสถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
๒๔ มีนาคม ๕๘  ๑๗.๐๐ น. บวชนาคบ้านหนองหินที่วัดหนองสวง ๕ นาค 
๒๕ มีนาคม ๕๘  ๑๐.๓๐ น. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สีเลน สุคตึ ยนฺติ" โครงการกิจกรรมครอยครัว อปท. โปร่งใสห่างไกลคอรับชั่น ที่โรงแรมริมปาว กาฬสินธุ์
 ๑๔.๐๐ น. เปิดโครงการจิตอาสาสร้างสถานศึกษาแบบบวรชน และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแด่โรงเรียนคำโองวิทยา ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๒๗ มีนาคม  ๕๘  ๑๓.๐๐ น. ประชุมบุคลากรประจำเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร มมร. วศ.ก. 
๒๘ มีนาคม ๕๘  ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
๒๙ มีนาคม ๕๘  ๑๐.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมสุธาสินีศีลคุณากร 
 ๑๒.๓๐ น. นำคณาจารย์ บุคบากรเดินทางไปสัมมนาที่ มมร. จ.นครปฐม
๓๐-๓๑ มี.ค. ๕๘  สัมมนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/07/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์