หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ชีวประวัติพระครูสุธีวรสารพระครูสุธีวรสาร (อุธ ฐิตปญฺโญ)


ตำแหน่ง

  เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
  เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
  รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหา
  มกุฎราชวิทยาลัย (มมร.วศ.ก.)

การศึกษา

  น.ธ.เอก  ป.ธ. ๔ 
  ศน.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง 
  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  ปร.ด. การบริหารการศึกษา


ชื่อ – ฉายา                พระครูสุธีวรสาร (อุธ ฐิตปญฺโญ/จันทุม)

วัน  เดือน  ปีเกิด       2  มีนาคม  2509

สถานที่เกิด               9  หมู่ที่  6  บ้านโนนแดงน้อย  ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น

สถานที่อยู่ปัจจุบัน     วัดหนองสวง  56  หมู่ที่  4  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำแหน่ง                    เจ้าอาวาสวัดหนองสวง  และเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี  (ธรรมยุต)

                                 อาจารย์ประจำ, หัวหน้าฝ่ายบริหาร

สถานที่ทำงาน         

  • วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  84/1   ถนนถีนานนท์  ตำบลกาฬสินธุ์ 
    อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วัดหนองสวง  56  หมู่ที่  4  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา         

         พ.ศ.2525       นักธรรมชั้นเอก  วัดโพธิสมภรณ์  22  ถนนเพราะนิยม  ตำบลหมากแข้ง    อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

         พ.ศ.2528       เปรียญธรรม  4  ประโยค  วัดโพธิสมภรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

         พ.ศ.2541       มัธยมศึกษาปีที่  6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

         พ.ศ.2549       ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศน.บ.)  วิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         พ.ศ.2549       รายวิชาชีพครู  (ร.ว.ค.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         พ.ศ.2550       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้ให้
พระครูสุธีวรสาร(อูธ จันทุม) เพื่อแสดงว่า สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มีศักดิ์ และสิทธิ์ แห่งปริญญานี้ทุกประการ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2555

 
รศ.อุดม พิริยสิงห์ ดร.พิมลพร                                            หลังพิธีรับเสร็จ
 
3 ดร. มมร.
 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 20/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video